Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 30.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ (ДВ, БР. 24 ОТ 2008 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ (ДВ, БР. 24 ОТ 2008 Г.)

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г.

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Министерството на правосъдието създава и поддържа Централизирана автоматизирана информационна система "Съдебен статус" с централна база данни. Бюрата за съдимост при районните съдилища и Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието използват централната база данни."

2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя "Информационната система за "Изпълнение на наказанията" (ИСИН), Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)."

§ 2. В чл. 3, ал. 2 думите "и предоставя сведения на бюрата за съдимост" се заличават.

§ 3. В чл. 4, ал. 1 след думите "справки за съдимост" предлогът "на" се заменя със "за".

§ 4. В чл. 6 ал. 2 се отменя.

§ 5. Член 7 се изменя така:

"Чл. 7. (1) В бюлетина за съдимост на осъденото лице задължително се вписват:

1. пълното име на осъденото лице, изписано на кирилица и латиница по начина, по който е изписано в документа му за самоличност; в случай че лицето е встъпило в брак, в бюлетина се вписват и пълните имена на лицето преди сключването му; когато е извършена промяна на име по реда на Закона за гражданската регистрация, на вписване подлежат и предходните имена на лицето; имената на лицето се изписват в структуриран вид (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име);

2. пол;

3. единен граждански номер (ЕГН), личен номер (ЛН) или личен номер за чужденец (ЛНЧ), ако притежава такъв;

4. денят, месецът и годината на раждане;

5. месторождението (за лицата с известно такова); за бюлетините за съдимост, изготвяни в ЕИСС, месторождението се въвежда посредством номенклатура на държавите съгласно таблица с трицифрен код по ISO-3166-1/трибуквен код по ISO-3166-1 и наименованието ѝ; за осъдените граждани, родени на територията на Република България, в бюлетина за съдимост, изготвен в ЕИСС, се въвежда в структуриран вид населеното място по код от номенклатура - ЕКАТТЕ код на населеното място и наименование;

6. гражданството/гражданствата на лицето; за изготвените в ЕИСС бюлетини за съдимост гражданството/гражданствата се въвеждат съгласно номенклатура, съдържаща списък с държави - трицифрен код по ISO-3166-1/трибуквен код по ISO-3166-1, както и наименование;

7. номер в автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (AFIS номер) от Националния институт по криминалистика, ако в делото се съдържа информация за него;

8. вид на акта;

9. датата и номерът на съдебния акт;

10. съдът, който е постановил акта; за изготвяните в ЕИСС бюлетини за съдимост съдът се въвежда по код по Единен информационен код на съдилищата съгласно списъка от приложение № 9 към чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата (ДВ, бр. 68 от 2017 г.); код на съда (код на ЕИСПП) и наименование на съда;

11. ECLI номер - само за изготвените в ЕИСС бюлетини за съдимост;

12. вид на делото;

13. номерът и година на делото;

14. съдът, в който е било образувано делото; за изготвените в ЕИСС бюлетини за съдимост съдът се въвежда посредством номенклатура по код по Единен информационен код на съдилищата съгласно списъка от приложение № 9 към чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата; код на съда (код на ЕИСПП) и наименование на съда;

15. извършеното престъпление и неговата квалификация; в бюлетините за съдимост, изготвени от ЕИСС, се въвежда категорията на извършеното престъпление съгласно националното право (код по ЕИСПП и правна квалификация);

16. описание на деянието;

17. кодът на деянието съгласно Общата таблица на категориите наказуеми деяния от приложение № 8;

18. формата на вината;

19. дата на извършване на престъплението;

20. мястото на извършване на престъплението; за изготвените бюлетини в ЕИСС държавата и населеното място се въвеждат съгласно съответните номенклатури;

21. видът и размерът/срокът на наложеното наказание; за бюлетините, изготвени в ЕИСС, видът на наказанието се попълва чрез кода и наименованието по ЕИСПП;

22. кодът съгласно Общата таблица на категориите наказания и мерки от приложение № 8;

23. описание на наказанието;

24. началният и крайният момент на действие на наказанието;

25. приспадането и зачитането на предварителното задържане по чл. 59, ал. 1 НК;

26. освобождаването от изтърпяване на наказанието и неналагането на наказание съгласно НК, както и условното осъждане по чл. 66, ал. 1 или чл. 69, ал. 1 НК, при което се посочва и изпитателният срок в години, месеци, дни;

27. постановено изтърпяване на предходна условна присъда;

28. номер на акта на предходната условна присъда;

29. датата на влизане в сила на съдебния акт.

(2) На вписване подлежи и следната допълнителна информация, в случай че съдът разполага с нея:

1. документ за самоличност в структуриран вид, номер, дата на издаване и дата на валидност на документа за самоличност на осъденото лице, както и информация за органа по издаването;

2. псевдоним и/или друго използвано име на осъденото лице - разделено на имена (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име);

3. пълните имена на родителите на осъденото лице в структуриран вид (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име).

(3) Когато бюлетинът за съдимост се съставя чрез ЕИСС, следва да съдържа информация относно:

1. датата на съставяне на бюлетина;

2. имената на съставилия го служител и длъжността му;

3. имената на проверилия и длъжността му;

4. съда, изготвил бюлетина за съдимост - код по Единен информационен код на съдилищата съгласно списъка от приложение № 9 към чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата; код на съда (код на ЕИСПП) и наименование на съда.

(4) Когато актът на съда е отменен по реда на глава тридесет и трета от НПК, в бюлетина за съдимост се отразява актът по чл. 425 НПК."

§ 6. Член 8 се изменя така:

"Чл. 8. (1) Бюлетинът за съдимост се съставя в тридневен срок от влизане в сила на съдебния акт.

(2) Електронният бюлетин за съдимост се съставя в ЕИСС, като се попълва в електронна форма с полета, които съответстват на съдържанието на чл. 7, и постъпва в ЦАИС "Съдебен статус" като подписан с електронен печат "xml файл".

(3) Създаденият в ЕИСС електронен бюлетин за съдимост се подава по електронен път в ЦАИС "Съдебен статус". Същият се разпечатва на хартиен насител - картон, по образец съгласно приложение № 1 и се изпраща на бюрото за съдимост по месторождение.

(4) Постъпващите на хартиен носител бюлетини, съставяни чрез деловодни системи на съдилищата, се въвеждат от бюрата за съдимост по месторождение на лицето посредством специализиран модул за въвеждане на бюлетини за съдимост в ЦАИС "Съдебен статус".

(5) Информацията, съдържаща се в бюлетина за съдимост, при наличие на техническа възможност се изтегля автоматично от регистрите на държавата."

§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, изречение трето думите "и се подписва с квалифициран електронен подпис на съдебния служител" се заличават.

2. В ал. 2 изречение второ се изменя така: "Електронният бюлетин за съдимост се подписва със сървърен печат."

§ 8. В чл. 10 думите "извлечението по чл. 7, ал. 2" се заменят с "попълване на данните по чл. 7, ал. 1".

§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение второ се заличава.

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) При получен от ЕИСС в ЦАИС бюлетин за съдимост Централизираната автоматизирана информационна система "Съдебен статус" изпраща автоматично нотификация до бюрото за съдимост при районния съд по месторождението на лицето или до Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: "Бюлетинът за съдимост се завежда незабавно в азбучния указател в хартиен и в електронен вид, като вписването в електронен вид става чрез въвеждане на получения електронен запис или постъпилия на хартия бюлетин за съдимост в централната база данни чрез специализирания модул на ЦАИС "Съдебен статус"."

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) При получен от ЕИСС електронен бюлетин за съдимост, след получаване на бюлетина за съдимост на хартиен носител, служител от бюрото за съдимост по месторождение извършва преглед за съответствие между тях и променя статуса на електронния бюлетин в "актуален"."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 11. В чл. 16, ал. 1 думите "както и" се заличават, а след думите "в азбучния указател" се добавя "и в електронния архив".

§ 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите "електронния бюлетин за съдимост" се добавя "и в електронния архив";

б) в т. 1 след думите "е амнистирано" се поставя тире и се добавя "дата, престъпление и описание";

в) в т. 2 след думите "лицето е реабилитирано" се поставя тире и се добавя "вид, номер на акта, дата и описание";

г) в т. 3 след думите "условно предсрочно освобождаване" се поставя тире и се добавя "вид на акта, номер, дата, описание, престъпление, наказание и срок на условното предсрочно освобождаване";

д) в т. 4 след думите "с друго наказание" се поставя тире и се добавя "дата, престъпление, старо наказание, ново наказание и описание";

е) в т. 5 след думите "по чл. 23, 25 и 27 НК" се поставя точка и се създава изречение второ: "Тези данни се въвеждат в структуриран вид със следните характеристики: списък с кумулирани наказания, като се въвежда: вид наказание, категория деяние, съгласно кода и наименованието по ЕИСПП; крайна дата на извършване на престъплението. При определяне на новото наказание в ЦАИС "Съдебен статус" се вписва видът на новото наказание (код и наименование по ЕИСПП), дата, описание, вид и номер на акта, дата на акта, номер на делото, вид наказание и престъпление.";

ж) в т. 6 след думите "на наказанието" се поставя тире и се добавя "дата, престъпление, наказание и описание";

з) в т. 7 след думите "по чл. 425 НПК" се поставя тире и се добавя "дата, описание, вид акт, номер и дата на акта".

2. Създава се нова ал. 5:

"(5) Когато е наложено наказание "лишаване от свобода" или "пробация" данните за изтърпяването му се получават в ЦАИС "Съдебен статус" от ИСИН периодично или при поискване на служител от бюрото за съдимост по месторождение."

3. Създава се ал. 6:

"(6) Когато в ЕИСС се съдържа информация за изтърпяно наказание "глоба", данните се получават в ЦАИС "Съдебен статус" периодично или при поискване на служител от бюрото за съдимост по месторождение."

4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея след думите "съдебният служител" се добавя "в съответното", думите "при бюрото" се заменят с "бюро", а след думите "за съдимост получените" се добавя "от ИСИН, ЕИСС и".

§ 13. В чл. 21, ал. 2 думите "и в локалната бази" се заменят с "база".

§ 14. В чл. 22, ал. 1 изречение второ се изменя така: "Уведомление до прокурора се изпраща и когато от бюрото за съдимост се установи, че към определено лице вече са били приложени разпоредбите на чл. 182, ал. 3 НК, съответно на чл. 183, ал. 3 НК, чл. 227д, ал. 4 НК, чл. 254а, ал. 4 НК, както и в други случаи, в които деецът не се наказва."

§ 15. В чл. 25, ал. 2 след думите "в азбучния указател" се добавя "и в електронния архив".

§ 16. Член 26 се изменя така:

"Чл. 26. (1) В бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК задължително се вписват:

1. пълното име на осъденото лице, изписано на кирилица и латиница по начина, по който е изписано в документа му за самоличност; в случай че лицето е встъпило в брак, в бюлетина се вписват и пълните имена на лицето преди сключването му; когато е извършена промяна на име по реда на Закона за гражданската регистрация, на вписване подлежат и предходните имена на лицето; имената на лицето се изписват в структуриран вид (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име);

2. пол;

3. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) ЕГН, ЛН или ЛНЧ, ако притежава такъв;

4. денят, месецът и годината на раждане;

5. месторождението (за лицата с известно такова); за бюлетините за съдимост, изготвяни в ЕИСС, месторождението се въвежда посредством номенклатура на държавите съгласно таблица с трицифрен код по ISO-3166-1/трибуквен код по ISO-3166-1 и наименованието ѝ; за осъдените граждани, родени на територията на Република България, в бюлетина за наложени административни наказания по чл. 78а НК, изготвен в ЕИСС, се въвежда в структуриран вид населеното място по код от номенклатура - ЕКАТТЕ код на населеното място и наименование;

6. гражданството/гражданствата на лицето; за изготвените в ЕИСС бюлетини за съдимост гражданството/гражданствата се въвеждат съгласно номенклатура, съдържаща списък с държави - трицифрен код по ISO-3166-1/трибуквен код по ISO-3166-1, както и наименование;

7. номер в автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (AFIS номер) от Националния институт по криминалистика, ако в делото се съдържа информация за него;

8. вид на акта;

9. датата и номерът на съдебния акт;

10. съдът, който е постановил акта; за изготвяните в ЕИСС бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а НК се въвежда код по Единен информационен код на съдилищата съгласно списъка от приложение № 9 към чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата; код на съда (код на ЕИСПП) и наименование на съда;

11. ECLI номер - само за изготвените в ЕИСС бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а НК;

12. вид на делото;

13. номерът и година на делото, по което е наложено административното наказание;

14. извършеното престъпление и неговата квалификация; в бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, изготвени от ЕИСС, се въвежда категория на извършеното престъпление съгласно националното право (код по ЕИСПП и правна квалификация);

15. описание на деянието;

16. кодът на деянието съгласно Общата таблица на категориите наказуеми деяния от приложение № 8;

17. мястото на извършване на престъплението; за изготвените бюлетини в ЕИСС държавата и населеното място се въвеждат съгласно съответните номенклатури;

18. формата на вината;

19. дата на извършване на престъплението;

20. видът и размерът/срокът на наложеното административно наказание; за бюлетините, изготвени в ЕИСС, видът на наказанието се попълва чрез кода и наименованието по ЕИСПП;

21. кодът съгласно Общата таблица на категориите наказания и мерки от приложение № 8;

22. описание на наказанието;

23. началният и крайният момент на действие на наказанието;

24. датата на влизане в сила на съдебния акт.

(2) На вписване подлежи и следната допълнителна информация, в случай че съдът разполага с нея:

1. документ за самоличност в структуриран вид, номер, дата на издаване и дата на валидност на документа за самоличност на осъденото лице, както и информация за органа по издаването;

2. псевдоним и/или друго използвано име на осъденото лице - разделено на имена (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име);

3. пълните имена на родителите на осъденото лице в структуриран вид (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име).

(3) Когато бюлетинът за съдимост се съставя чрез ЕИСС, следва да съдържа информация относно:

1. датата на съставяне на бюлетина;

2. имената на изготвилия го служител и длъжността му;

3. имената на проверилия и длъжността му;

4. съда, изготвил бюлетина за съдимост - код по Единен информационен код на съдилищата съгласно списъка от приложение № 9 към чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата; код на съда (код на ЕИСПП) и наименование на съда."

§ 17. Член 27 се изменя така:

"Чл. 27. (1) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК се съставя в тридневен срок от влизане в сила на съдебния акт от определен за това съдебен служител към съда, който го е постановил. Към хартиения бюлетин, който не е съставен в ЕИСС, не се прилага сканирано копие на влезлия в сила съдебен акт.

(2) Електронният бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се съставя в ЕИСС, като се попълва в електронна форма с полета, които съответстват на съдържанието на чл. 26, и постъпва в ЦАИС "Съдебен статус" като подписан с електронен печат "xml файл".

(3) Създаденият в ЕИСС електронен бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се подава по електронен път в ЦАИС "Съдебен статус". Същият се разпечатва на хартиен насител - картон, по образец съгласно приложение № 2 и се изпраща на бюрото за съдимост по месторождение.

(4) Постъпващите на хартиен носител бюлетини, съставяни чрез деловодни системи на съдилищата, се въвеждат от бюрата за съдимост по месторождение на лицето посредством специализиран модул за въвеждане на бюлетини за наложено административно наказание по чл. 78а НК в ЦАИС "Съдебен статус".

(5) Информацията, съдържаща се в бюлетина за съдимост при наличие на техническа възможност, се изтегля автоматично от регистрите на държавата.

(6) Съдебният служител, определен да съставя бюлетините за наложено административно наказание по чл. 78а НК, отбелязва върху хартиения бюлетин датата на съставянето му, прави заверка "Вярно извлечение от оригинала", написва собственото, бащиното и фамилното си име и се подписва.

(7) Съставеният бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се проверява и подписва от председателя на съда или определен от него заместник, от председателя на съдебния състав, който е постановил съдебния акт, или от съдията-докладчик при разглеждане на наказателното дело като първа инстанция. Електронният бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се подписва със сървърен печат."

§ 18. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК се завежда незабавно в азбучния указател в хартиен и в електронен вид, като вписването в електронен вид става чрез въвеждане на постъпилия бюлетин в централната база данни чрез специализирания модул на ЦАИС "Съдебен статус". На вписване подлежи и датата на постъпване на хартиения бюлетин."

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) При получен от ЕИСС електронен бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК, след получаване на бюлетина за наложено административно наказание по чл. 78а НК на хартиен носител, служител от бюрото за съдимост по месторождение извършва преглед за съответствие между тях и променя статуса на електронния бюлетин в "актуален"."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата "отделна" се заменя с "една обща", а след думата "картотека" се добавя "заедно с бюлетините за съдимост".

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 19. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Когато заявлението е подадено в бюрото за съдимост към районен съд, различен от този по месторождението на лицето, или в Централното бюро за съдимост, се извършва справка в ЦАИС "Съдебен статус". При наличие на бюлетин за съдимост служебно от бюрото за съдимост по месторождение се изискват данни за изтърпяно наказание и отбелязване на реабилитация. Когато липсват данни за изпълнение на наказанието, бюрото за съдимост по месторождение изисква служебно информацията по електронен път чрез ЦАИС от ИСИН и ЕИСС или от компетентните органи."

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) В случаите, когато лицето е осъждано, но е реабилитирано или престъплението е амнистирано, бюрото за съдимост, където е подадено заявлението, чрез лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в него или определен от него служител юрист, а в Централното бюро за съдимост - неговият ръководител или определен служител юрист, извършва преценка дали тези обстоятелства следва да се отразят в свидетелството за съдимост предвид целта, за която то се иска и издава свидетелството за съдимост."

§ 20. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в основния текст думите "в хартиен вариант се изготвя" се заменят със "се генерира в ЦАИС "Съдебен статус".

2. Алинеи 7 и 9 се отменят.

3. В ал. 8 думите "в превод" се заменят с "преведено" и след думата "език" се добавя "по съответния ред".

§ 21. В чл. 35а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречения второ и трето се заличават.

2. В ал. 3:

а) в изречение първо думите "физическо лице, което" се заменят с "български гражданин, който" и думата "смисъла" се заменя с "реда";

б) изречение второ се изменя така: "Системата автоматично зарежда данните по чл. 35, ал. 1 с изключение на т. 7 и 8, като заявителят въвежда допълнително информация за целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа - точната длъжност и информация за държавата, когато е предназначено за чужбина."

3. Алинея 7 се изменя така:

"(7) Електронното свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат. Когато се издава за лице, което не е осъждано, се полага сървърен печат на Министерството на правосъдието. В случай на наличие на осъждане или предназначение за чужбина електронното свидетелство за съдимост се подписва и от определения служител юрист в Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието."

4. В ал. 8 накрая се поставя запетая и се добавя "когато лицето е неосъждано и не са му налагани административни наказания по чл. 78а НК. При наличие на осъждане и/или наложени административни наказания по чл. 78а НК електронното свидетелство за съдимост се визуализира по образец съгласно приложение № 4а".

5. Алинея 11 се отменя.

§ 22. В чл. 35б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречения второ и трето се заличават.

2. В ал. 3 думите "съответния орган на изпълнителната власт, както и от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт" се заменят с "органите по ал. 1".

3. В ал. 5 думите "име, презиме и фамилия" се заменят с "лицето".

4. Алинея 6 се изменя така:

"(6) Заявителят попълва допълнително информация за целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа - точната длъжност. Посочва се нормативният акт и конкретните разпоредби от него."

5. В ал. 7 изречение второ се заличава.

6. В ал. 9 думите "и се съхранява в нея за срок от 20 години" се заличават и се създава изречение второ: "Когато се издава за лице, което не е осъждано, се полага сървърен печат на Министерството на правосъдието. В случай на наличие на осъждане и/или наложено административно наказание по чл. 78а НК електронното служебно свидетелство за съдимост се подписва и от определения служител юрист в Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието съгласно приложение № 5а."

7. Алинея 11 се отменя.

§ 23. В чл. 36а, ал. 1 думите "информационната система, обслужваща бюрата за съдимост" се заменят с "ЦАИС "Съдебен статус".

§ 24. Член 36б се отменя.

§ 25. В чл. 37 след думите "по чл. 35а" се добавя ", 35б".

§ 26. В чл. 39, ал. 5, изречение първо думите "конкретната цел" се заменят с "целта", а в изречение второ думата "длъжността" се заменя с "точната длъжност".

§ 27. В чл. 41, ал. 1 след думите "по чл. 35а" се добавя ", 35б".

§ 28. В чл. 45 ал. 1 се изменя така:

"(1) Свидетелството за съдимост на неосъждано лице се издава по образец съгласно приложение № 6. Свидетелство за съдимост на осъждано лице се издава по образец съгласно приложение № 6а."

§ 29. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 3 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 8, ал. 3


"

§ 30. Приложение № 2 към чл. 27, ал. 3 се изменя така:

"Приложение № 2 към чл. 27, ал. 3"

§ 31. В приложение № 3 към чл. 35, ал. 1, след т. 2 "Имена на майката" в полето, оградено със скоби, след думите "както и" се добавя "точната".

§ 32. Приложение № 3а към чл. 35, ал. 5 се изменя така:

"Приложение № 3а към чл. 35, ал. 5"

§ 33. Приложение № 4 към чл. 35а, ал. 8 се изменя така:

"Приложение № 4 към чл. 35а, ал. 8"

§ 34. Създава се приложение № 4а към чл. 35а, ал. 8:

"Приложение № 4а към чл. 35а, ал. 8"

§ 35. Приложение № 5 към чл. 35б, ал. 9 се изменя така:

"Приложение № 5 към чл. 35б, ал. 9

(Ново - ДВ, бр. 18 от 2018 г., предишно приложение № 7, бр. 67 от 2020 г., в сила от 1.09.2022 г. - изм., бр. 108 от 2020 г., бр. 109 от 2021 г.)"

§ 36. Създава се приложение № 5а към чл. 35б, ал. 9:

"Приложение № 5а към чл. 35б, ал. 9"

§ 37. Приложение № 6 към чл. 45, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 6 към чл. 45, ал. 1"

§ 38. Създава се приложение № 6а към чл. 45, ал. 1

"Приложение № 6а към чл. 45, ал. 1"

§ 39. Приложение № 7а към чл. 50, ал. 4 се изменя така:

"Приложение № 7а към чл. 50, ал. 4"


Промени настройката на бисквитките