Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 30.VIII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-57 ОТ 2008 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА И НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ, КАКТО И НА ОПЕРАТИВНИЯ ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ НА

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-57 ОТ 2008 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА И НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ, КАКТО И НА ОПЕРАТИВНИЯ ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ДВ, БР. 17 ОТ 2008 Г.)

В сила от 30.08.2022 г.
Издадена от министъра на енергетиката

Обн. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г.

§ 1. В чл. 9, ал. 2 след думите "високо/средно напрежение" се добавя "и опорните пунктове на ЕСО".

§ 2. В чл. 14, ал. 1, т. 11 в началото се добавя думата "спазва".

§ 3. В чл. 26, т. 18 след думата "уведомява" се добавя "или следи за навременното уведомяване на".

§ 4. В чл. 27, в основния текст след думата "звена" се поставя запетая и се добавя "определени от оператора на електроразпределителната мрежа,".

§ 5. В чл. 28, в основния текст след думата "обекти" се поставя запетая и се добавя "опорните пунктове на ЕСО".

§ 6. Член 106 се изменя така:

"Чл. 106. (1) Подадените заявки по чл. 102 - 105 се разглеждат от ЦДУ, ТДУ или съответно СДЗ, като се извършва преценка за безопасността и прогнозираните режимни условия.

(2) Въз основа на преценката по ал. 1 подадената заявка може да бъде разрешена за исканото време, да бъде разрешена за друг срок или да бъде мотивирано отказана при наличието на предпоставки за възникване на аварии, опасност за здравето и живота на хора или риск за целостта на ЕЕС.

(3) В случай на обективна невъзможност за провеждане на заявката в посочения срок заявката се разрешава за друг срок, за който страните се споразумяват, но не по-късно от 90 дни от първоначално заявената дата.

(4) Разрешението, съответно отказът по ал. 2, се съобщава най-късно до 15 ч. на работния ден, предхождащ деня за провеждане на заявката.

(5) В случаите на разрешена заявка, когато по независещи от съответния оператор причини дежурният диспечер не разреши нейното провеждане поради изменени текущи условия, диспечерът не носи отговорност за възможни вреди.

(6) В случаите на разрешена заявка, когато нейното осъществяване е започнато, но се забавя или проваля по независещи от съответния оператор причини, диспечерът не носи отговорност за възможни вреди, в това число от изменен график на оперативните превключвания."

§ 7. В чл. 114, в основния текст след абревиатурата "СДЗ" съюзът "и" се заменя със запетая, след думите "ЕСО и" се добавя "от оправомощения персонал на", а след думата "предприятия" се добавя "за СДЗ".

§ 8. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 8:

"8. "Опорен пункт на ЕСО" е специализиран оперативен пункт на електроенергийния системен оператор, от който оперативният дежурен персонал осъществява дистанционно управление на уредби високо и средно напрежение в подстанции без дежурен персонал - собственост на електропреносното предприятие, под ръководството на ТДУ или СДЗ."

Заключителни разпоредби

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките