Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 30.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г.

В сила от 30.08.2022 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. в общ размер 3 515 000 лв. за довършването на ремонта и реконструкцията на източното (Банското) крило на Зографския манастир - "Св. Великомъченик Георги Зограф" - Света гора, Атон.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 16.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 16.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките