Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 9.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА (ДВ, БР. 52 ОТ 2015 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОЗОНАТА (ДВ, БР. 52 ОТ 2015 Г.)

В сила от 09.09.2022 г.

Обн. ДВ. бр.72 от 9 Септември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:

"(3) Членове на Съвета са:

1. заместник министър-председателят по управление на европейските средства;

2. ръководителите на експертните работни групи и подгрупи по чл. 10, ал. 1;

3. заместник-министър на външните работи;

4. заместник-министър на правосъдието;

5. заместник-министър на електронното управление;

6. заместник-министър на вътрешните работи;

7. председателят на Държавна агенция "Национална сигурност";

8. заместник-министър на транспорта и съобщенията."

§ 2. Член 8 се отменя.

§ 3. В чл. 9, ал. 2, в т. 5 накрая се добавя "въз основа на редовни месечни писмени доклади за напредъка в дейността на работни групи и подгрупи по чл. 10, ал. 1, предоставени от техните ръководители".

§ 4. В чл. 10, ал. 4 думата "министър" се заменя със "заместник министър-председател/министър".

§ 5. Параграф 2 от заключителните разпоредби се отменя.

§ 6. Приложението към чл. 10, ал. 1 се изменя така:

"Приложение към чл. 10, ал. 1Наименование на работната група

Отговаряща администрация/

институция

Ръководител/ръководители

Основни функции/отговорности

Работна група "Макроикономически анализи и публични финанси"

Министерството на финансите

Заместник министър-председател по управление на европейските средства

• изготвя анализ за ефектите от въвеждането на единната европейска валута в Република България;

• изготвя предложения за мерки и политика, които да доведат до максимални ползи от въвеждането на еврото при минимални разходи;

• координира и отговаря за подготовката в областта на публичните финанси - статистика, счетоводство и др.

Работна група "Публична администрация"

Администрацията на Министерския съвет (АМС)

Главен секретар на АМС

Отговаря за подготовката на администрацията за работа с еврото чрез изготвяне на насоки/обучения за безпроблемна замяна на лева с евро; за адаптиране на информационните системи, използвани на национално и общинско ниво, към новата валута.

Работна група "Небанков финансов сектор"

Комисията за финансов надзор (КФН)

Член на КФН

Отговаря за:

• превалутирането на финансовите инструменти от лев в евро;

• адаптиране на системите за клиъринг и сетълмент на ценни книжа към еврото;

• реорганизация на счетоводните системи, финансовата статистика, документацията на небанковия финансов сектор за работа с еврото.

Работна група "Пари, платежна инфраструктура и кредитни институции"

 

 

 

Подгрупа "Пари (банкноти и монети)"

Българската народна банка (БНБ)

Подуправител на БНБ

Отговаря за:

• дизайна на българските евро монети;

• адаптирането на софтуера на банкоматите за работа с евро;

• предоставяне на евро на финансовите институции и изтеглянето на българските левове от обращение.

Подгрупа "Кредитни и други финансови институции"

Българската народна банка

Подуправител на БНБ

Отговаря за дейности, свързани с предварителния анализ на изискванията и координацията на подготовката на поднадзорните лица в управление "Банков надзор", в това число реорганизацията на счетоводните системи, финансовата статистика, документацията за работа с еврото.

Подгрупа "Платежни системи и доставчици на платежни услуги"

Българската народна банка

Подуправител на БНБ

Отговаря за адаптирането на платежните и счетоводните системи за работа с еврото, включително по отношение на бюджетните плащания, както и за предварителния анализ на изискванията и координацията на подготовката на поднадзорните лица и дейности в управление "Банково".

Работна група "Нефинансов сектор"

Министерството на финансите и Министерството на икономиката и индустрията

Заместник-министър на финансите и/или заместник-министър на икономиката и индустрията

Отговаря за гладкото въвеждане на еврото в дейността на нефинансовите предприятия чрез изготвянето на насоки за: коректно преизчисляване на цените от лева в евро, за данъчно и счетоводно отчитане в периода, в който и двете валути ще бъдат официално разплащателно средство; за адаптиране на счетоводната, логистичната, стоковата и други системи за работа с еврото.

Работна група "Защита на потребителите"

Министерството на икономиката и индустрията и Комисията за защита на потребителите

Заместник-министър на икономиката и индустрията и/или председателят на Комисията за защита на потребителите

• Отговаря за изготвянето и прилагането на мерки за защита на потребителите, включително на потребителите на финансови продукти и услуги, в процеса на въвеждане на еврото;

• Наблюдава преизчисляването на цените от лева в евро с оглед на преодоляване на порочната практика на търговците да закръгляват цените нагоре;

• Инициира кампания за "честно въвеждане на еврото".

Работна група "Комуникации"

Министерството на финансите и Българската народна банка

Заместник- министър на финансите

• Отговаря за повишаване на обществената информираност по въпросите, свързани с единната европейска валута чрез разработването и прилагането на специална Комуникационна стратегия за еврото;

• Организира информационни кампании, проучвания на обществената подкрепа за еврото;

• Изготвя информационни материали за различни целеви групи (ученици, пенсионери, домакинства, хора със специални нужди, етнически малцинства);

• Поддържа специален информационен сайт за еврото.

"

Заключителни разпоредби

§ 7. В заключителните разпоредби на Постановление № 103 на Министерския съвет от 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната (ДВ, бр. 26 от 2021 г.) § 10 се отменя.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките