Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 9.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2022 Г.

В сила от 09.09.2022 г.

Обн. ДВ. бр.72 от 9 Септември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 1 411 301 лв. по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2022 г. с цел закупуване на описани в приложение към т. 1 от Решение № 110 на Министерския съвет от 2022 г. освободени държавни резерви, представляващи лекарствени продукти, медицински изделия и болнично-медицинско оборудване.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти", бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 42, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. Председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" да извърши съответните промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките