Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 9.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

В сила от 09.09.2022 г.

Обн. ДВ. бр.72 от 9 Септември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г. в размер 1 052 600 лв. за откриване на Генерално консулство на Република България във Федерална република Германия със седалище в гр. Дюселдорф и с консулски окръг, обхващащ федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 11.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация", бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства".

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на външните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г. на базата на фактически извършен разход и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 11.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките