Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 20.09.2022 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2009 г., бр. 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 30, 62 и 69 от 2013 г., бр. 16, 67 и 101 от 2014 г., бр. 19 от 2015 г., бр. 63 от 2017 г., бр. 1 от 2019 г., бр. 29 от 2021 г. и бр. 20 от 2022 г.) се правят следните изменения:

1. Член 2 се изменя така:

"Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател и членове. Работата на съвета се координира от секретар.

(2) Председател на съвета е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет.

(3) Секретар на съвета е директорът на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет.

(4) Членове на съвета са:

1. заместник министър-председателите и министрите;

2. председателят на Националния статистически институт;

3. главният секретар на Министерския съвет;

4. изпълнителният директор на Института по публична администрация;

5. двама областни управители, определени от председателя на съвета;

6. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България.

(5) Членовете на съвета предлагат на председателя на съвета резервен член, който ги представлява на заседанията на съвета при тяхно отсъствие. Резервните членове се предлагат, както следва:

1. заместник министър-председателите, които не ръководят министерство, предлагат началника на техния политически кабинет;

2. министрите предлагат за резервен член заместник-министър;

3. председателят на Националния статистически институт предлага за резервен член заместник-председател на Националния статистически институт;

4. главният секретар на Министерския съвет предлага за резервен член директор на дирекция от специализираната администрация в администрацията на Министерския съвет;

5. изпълнителният директор на Института по публична администрация предлага за резервен член директор на дирекция от специализираната администрация на института;

6. областните управители предлагат за резервен член заместник областен управител;

7. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България предлага за резервен член длъжностно лице от сдружението.

(6) Поименният състав на съвета, включително резервните членове, се определя със заповед на председателя на съвета."

2. Член 2а се изменя така:

"Чл. 2а. (1) За подпомагане на изпълнението на функциите на съвета към него могат да се създават работни групи и експертни мрежи. Работните групи и експертните мрежи се създават с решение на съвета.

(2) Наименованието, структурата, задачите и организацията на всяка работна група и експертна мрежа по ал. 1 се определят с отделно решение на съвета.

(3) Поименният състав на всяка работна група и експертна мрежа по ал. 1 се определя с отделна заповед на председателя на съвета."

3. Член 2б се отменя.

4. В чл. 3 думите "и на борда по чл. 2б" се заличават.

§ 2. В Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 15, 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г., бр. 30, 62 и 69 от 2013 г., бр. 16, 67 и 101 от 2014 г., бр. 19 от 2015 г., бр. 63 от 2017 г., бр. 1 от 2019 г., бр. 54 от 2020 г. и бр. 20 от 2022 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 3 се изменя така:

"Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател и членове. Работата на съвета се координира от секретар.

(2) Председател на съвета е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет.

(3) Секретар на съвета е директорът на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет.

(4) Членове на съвета са:

1. заместник министър-председателите и министрите;

2. председателят на Националния статистически институт;

3. главният секретар на Министерския съвет;

4. изпълнителният директор на Института по публична администрация;

5. двама областни управители, определени от председателя на съвета;

6. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България.

(5) Членовете на съвета предлагат на председателя на съвета резервен член, който ги представлява на заседанията на съвета при тяхно отсъствие. Резервните членове се предлагат, както следва:

1. заместник министър-председателите, които не ръководят министерство, предлагат началника на техния политически кабинет;

2. министрите предлагат за резервен член заместник-министър;

3. председателят на Националния статистически институт предлага за резервен член заместник-председател на Националния статистически институт;

4. главният секретар на Министерския съвет предлага за резервен член директор на дирекция от специализираната администрация в администрацията на Министерския съвет;

5. изпълнителният директор на Института по публична администрация предлага за резервен член директор на дирекция от специализираната администрация на института;

6. областните управители предлагат за резервен член заместник областен управител;

7. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България предлага за резервен член длъжностно лице от сдружението.

(6) Секретарят на съвета участва в заседанията на съвета. По решение на председателя за участие в заседанията на съвета могат да бъдат канени представители на други държавни органи и институции, местната власт и неправителствени организации, които имат отношение към разглежданите въпроси."

2. В чл. 4, ал. 1 думите "заместник министър-председателя по ефективно управление" се заменят с "председателя на съвета".

3. В чл. 5 ал. 2 се отменя.

4. Член 5а се изменя така:

"Чл. 5а. (1) За подпомагане изпълнението на функциите на съвета към него могат да се създават работни групи и експертни мрежи. Работните групи и експертните мрежи се създават с решение на съвета.

(2) Наименованието, структурата, задачите и организацията на всяка работна група и експертна мрежа по ал. 1 се определят с отделно решение на съвета.

(3) Поименният състав на всяка работна група и експертна мрежа по ал. 1 се определя с отделна заповед на председателя на съвета."

5. Член 5б се отменя.

6. Член 12а се отменя.

7. Член 13 се изменя така:

"Чл. 13. Заседанията на съвета се свикват и ръководят от неговия председател."

8. В чл. 14, ал. 1 думите "и на борда" се заличават.

9. В чл. 14, ал. 2 навсякъде думите "и на борда" се заличават.

10. В чл. 15, ал. 1 след думите "работните групи" се добавят "и експертните мрежи".

11. Член 15а се отменя.

12. В чл. 16:

а) алинеи 2 и 3 се изменят така:

"(2) Решенията на съвета се оформят чрез пореден номер за съответната календарна година и се отразяват в протокола от заседанието на съвета.

(3) Секретариатът на съвета изготвя протокола по ал. 2 в срок до 3 работни дни след провеждане на заседанието независимо от формата на провеждането му. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието. Протоколът се утвърждава от председателя на съвета.";

б) алинея 6 се отменя.

13. В чл. 20:

а) в ал. 2 се създава т. 5:

"5. информация за работните групи и експертните мрежи по чл. 5а.";

б) алинея 3 се отменя.

§ 3. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г., бр. 1, 3, 12, 46, 57, 93 и 97 от 2019 г., бр. 25 от 2020 г., бр. 20, 27, 41, 87 и 107 от 2021 г. и бр. 17, 21, 38, 60, 62 и 70 от 2022 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 32 ал. 7 се отменя.

2. В чл. 35, ал. 2 т. 9 се отменя.

3. В чл. 77б, ал. 5 думите "и на Регулаторния борд към него" се заличават, а думата "тяхната" се заменя с "неговата".


Заключителни разпоредби

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките