Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 8.07.2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (ДВ, БР. 55 ОТ 2019 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 8.07.2019 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ОБНОВЯВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (ДВ, БР. 55 ОТ 2019 Г.)

В сила от 20.09.2022 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.

§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:

"(2) Проекти за финансово подпомагане могат да се подават целогодишно през съответната календарна година."

§ 2. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:

"(1) Министърът на младежта и спорта със заповед назначава експертна комисия, която разглежда и се произнася по проектите. Със заповедта министърът на младежта и спорта утвърждава правила за работата на експертната комисия."

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

§ 4. Неприключилите до влизането в сила на тази наредба производства се довършват по досегашния ред.

Промени настройката на бисквитките