Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 20.09.2022 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90 от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г., бр. 60 и 71 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 60, 76 и 101 от 2014 г., бр. 77 от 2015 г., бр. 68 от 2017 г., бр. 30 от 2018 г., бр. 28 от 2021 г. и бр. 21 от 2022 г.), в чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "министърът на вътрешните работи" се заменят със "заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи".

2. В ал. 4:

а) в т. 2 думите "министъра на вътрешните работи" се заменят със "заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи";

б) в т. 4 думите "заместник министър-председателят по климатичните политики и министър на околната среда и водите" се заменят с "министърът на околната среда и водите";

в) в т. 5 думите "министърът на транспорта и съобщенията" се заменят със "заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията".

§ 2. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 10, 34, 58, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 27, 30 и 68 от 2017 г. и бр. 21, 60 и 70 от 2022 г.), в чл. 4 ал. 2 се изменя така:

"(2) Членове на Съвета са заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика, заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи, министърът на финансите, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на образованието и науката, министърът на правосъдието, министърът на околната среда и водите, министърът на земеделието, министърът на икономиката и индустрията, министърът на енергетиката, министърът на иновациите и растежа, министърът на туризма, министърът на здравеопазването, министърът на културата, министърът на младежта и спорта и министърът на електронното управление."

§ 3. В Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2019 г., бр. 94 от 2020 г. и бр. 21, 60 и 70 от 2022 г.), в чл. 11, ал. 1 думите "Заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с "Министърът на регионалното развитие и благоустройството".

§ 4. В Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 21 от 2022 г.) § 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

"§ 7. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на образованието и науката, министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието, министъра на иновациите и растежа и на министъра на културата."

§ 5. В Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г., бр. 93 от 2019 г. и бр. 21, 60 и 70 от 2022 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 31, т. 3, буква "б" думите "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят със "заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията".

2. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

"§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, на заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, на заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, на министъра на финансите, на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на околната среда и водите, на министъра на иновациите и растежа, на министъра на образованието и науката и на министъра на земеделието."

Заключителни разпоредби

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките