Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

РЕШЕНИЕ № 672 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА - ЧАСТ "КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА - МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ", ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 454 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г., ЗА

 

РЕШЕНИЕ № 672 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА - ЧАСТ "КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА - МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ", ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 454 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г., ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЛИНИИ НА СОФИЙСКИЯ МЕТРОПОЛИТЕН, РАЗКЛОНЕНИЕ НА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР В ОБХВАТ ОТ БУЛ. "ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ" ПРИ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" ПО УЛ. "ГЕО МИЛЕВ", БУЛ. "АСЕН ЙОРДАНОВ", ПРЕД МФСЗ "АРЕНА АРМЕЕЦ СОФИЯ", ПО БУЛ. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" ДО ПЪТНИЯ ВЪЗЕЛ НА БУЛ. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" С УЛ. "ПРОФ. ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ"

Обн. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.

На основание чл. 127, ал. 8 от Закона за устройство на територията


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Приема изменението на Общия устройствен план на Столичната община - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт", изменена с Решение № 454 на Министерския съвет от 2017 г., за разширяване на съществуващите линии на Софийския метрополитен, разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. "Евлоги Георгиев" при Военна академия "Г. С. Раковски" по ул. "Гео Милев", бул. "Асен Йорданов", пред МФСЗ "Арена Армеец София", по бул. "Цариградско шосе" до пътния възел на бул. "Цариградско шосе" с ул. "Проф. Петър Мутафчиев", с графичните и текстови материали, съгласно чл. 3 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община.

2. Оригиналите на графичната част на изменението на Общия устройствен план на Столичната община - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт", да се подпечатат с печата на Министерския съвет. Три цветни копия на графичната част в мащаб 1:10 000 и 1:25 000 да се заверят и да се предоставят за съхранение в Столичната община, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в област София.

Решението и приетият проект на изменение на Общия устройствен план - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт", да се публикуват на интернет страницата на Столичната община - Направление "Архитектура и градоустройство" (https://nag.sofia.bg/), на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

На основание чл. 127, ал. 12 във връзка с чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията изменението на общия устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията в 14-дневен срок от обнародване на решението в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките