Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

ИНСТРУКЦИЯ № І-2 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗА НЕГОВОТО ОТЧИТАНЕ И ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ИЗВЪН РЕДОВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ

 

ИНСТРУКЦИЯ № І-2 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗА НЕГОВОТО ОТЧИТАНЕ И ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ИЗВЪН РЕДОВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ

В сила от 20.09.2022 г.
Издадена от Държавна агенция "Национална сигурност"

Обн. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определя редът за разпределяне на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) извън редовното работно време.

Раздел II.
Разпределяне на работното време

Чл. 2. (1) Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в ДАНС е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Работното време в ДАНС е от 08,30 до 17,30 ч. с един час обедна почивка за времето от 12,00 до 13,00 ч.

(3) Председателят на ДАНС може по изключение със заповед да определи и друг начален и краен час на работния ден или друг начален час и/или времетраене на обедната почивка за административния секретар, директорите на дирекции и началниците на самостоятелни териториални отдели.

(4) Директорите на дирекциите по чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1 и 5 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС) и началниците на самостоятелни териториални отдели могат по изключение със заповед да определят и друг начален и краен час на работния ден или друг начален час и/или времетраене на обедната почивка за отделни структурни звена, работни екипи, работни места или за отделни служители.

(5) Продължителността на обедната почивка в случаите по ал. 3 и 4 не може да бъде по-малка от 30 минути.

(6) Заповедта по ал. 3 се издава при спазване на общите правила за продължителността на работното време на служителите в ДАНС в следните случаи:

1. по преценка на председателя на ДАНС, когато характерът на работата или работният процес изисква това;

2. по искане на административния секретар, директорите на дирекции и началниците на самостоятелни териториални отдели чрез мотивирано заявление до председателя на ДАНС поради сериозни здравословни проблеми, засягащи служителя, неговите родител/и, дете, съпруг, брат, сестра и/или родител/и на другия съпруг, или други роднини по права линия.

(7) Заявлението по ал. 6, т. 2 се изготвя в единствен екземпляр за Специализирана административна дирекция "Човешки ресурси" (САДЧР). Към заявлението служителят може да прилага копия на документи, удостоверяващи необходимостта от промяната, ако притежава такива. Заявлението се съгласува със заместник-председателите на ДАНС.

(8) Екземпляри от заповедта по ал. 3 се изпращат на СДЧР и Специализирана дирекция "Сигурност на ДАНС" (СДСДАНС).

(9) Заповедта по ал. 3 се издава за срок не повече от 2 месеца, в случай че въведеното ново работно време няма да наруши работния процес и изпълнението на длъжностните задължения на служителите.

(10) Заповедта по ал. 4 се издава при спазване на общите правила за продължителността на работното време на служителите в ДАНС в следните случаи:

1. по преценка на директорите на дирекциите по чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1 и 5 от ЗДАНС и началниците на самостоятелни териториални отдели, когато характерът на работата или работният процес изисква това;

2. по искане на служител чрез мотивирано заявление до директора или началника на самостоятелен териториален отдел съгласно приложението поради сериозни здравословни проблеми, засягащи служителя, неговите родител/и, дете, съпруг, брат, сестра и/или родител/и на другия съпруг, или други роднини по права линия.

(11) Заявлението по ал. 10, т. 2 се изготвя в единствен екземпляр за САДЧР. Към заявлението служителят може да прилага копия на документи, удостоверяващи необходимостта от промяната, ако притежава такива. Заявлението се съгласува с прекия и непосредствен ръководител на служителя и с административния секретар на ДАНС.

(12) Екземпляри от заповедта по ал. 4 се изпращат на САДЧР и СДСДАНС.

(13) Заповедта по ал. 4 се издава за срок не повече от 2 месеца, в случай че:

1. въведеното ново работно време няма да наруши работния процес на структурното звено и изпълнението на длъжностните задължения на служителите;

2. е изразено писмено съгласие от административния секретар върху заявлението по ал. 10, т. 2.

(14) Директорите на дирекциите по чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1 и 5 от ЗДАНС и началниците на самостоятелни териториални отдели могат да откажат издаването на заповедта по ал. 4, като върху заявлението по ал. 10, т. 2 задължително се посочват мотивите за отказа.

Чл. 3. (1) При полагане на труд извън редовното работно време със съгласието на директора на дирекция на държавните служители се осигурява не по-малко от 12 часа непрекъсната междудневна почивка или 36 часа непрекъсната седмична почивка.

(2) Ползването на почивката по ал. 1 се осигурява на служителите, в случай че положеният от тях труд извън редовното работно време е по разпореждане на директора на дирекция или с негово съгласие.

Чл. 4. (1) За държавните служители, които изпълняват служебните си задължения при вредни, опасни или специфични условия на труд, се установява намалено работно време.

(2) Дейностите по ал. 1 се определят със заповед на председателя на ДАНС в съответствие с Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, приета с Постановление № 267 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 103 от 2005 г.).

(3) Право на намалено работно време имат държавните служители, които работят при условията, посочени в ал. 1, не по-малко от половината от законоустановеното работно време.

(4) Държавните служители, които имат право на намалено работно време, се определят със заповед на председателя на ДАНС по предложение на директорите на дирекции и началниците на самостоятелни териториални отдели.

Чл. 5. (1) За държавните служители в структурните звена, в които характерът на работата изисква да се работи непрекъснато, включително в почивни и празнични дни, се разработва месечен график за работа на 8-, 12- или 24-часови смени. В тези случаи им се осигурява 48 часа непрекъсната седмична почивка, като при възможност единият от почивните дни е събота или неделя.

(2) Месечните графици по ал. 1 се изготвят от непосредствения началник на съответното структурно звено и се утвърждават от най-близкия в йерархията пряк началник.

(3) За служителите по ал. 1 се осигурява време за хранене през работното време и при необходимост - време за почивка.

(4) Председателят на ДАНС издава указания за изготвянето на месечните графици, осигуряването на време за хранене и време за почивка.

Чл. 6. За държавните служители, с изключение на работещите при намалено работно време и на смени, се установява ненормиран работен ден. При необходимост те са длъжни да изпълняват служебните си задължения и след изтичане на редовното работно време.

Раздел III.
Отчитане на работното време

Чл. 7. (1) Работното време на държавните служители се изчислява в работни дни - подневно.

(2) Работното време на държавните служители, работещи на смени, се изчислява сумирано за тримесечен период.

(3) Максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време е до 12 часа, а за служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време.

(4) За държавните служители по изключение могат да се установяват 24-часови работни смени, когато численият състав или местоживеенето на служителите не позволява организирането на работата на 8-часови и 12-часови смени или организацията на дейността и спецификата на работата го изискват.

Чл. 8. Председателят на ДАНС по предложение на директорите на дирекции и началниците на самостоятелни териториални отдели съгласувано със заместник-председателите на ДАНС определя със заповед структурните звена и дейностите, в които ще се работи на смени, и продължителността на работните смени за отделните структурни звена и дейности.

Чл. 9. (1) Положеният извънреден труд в почивни и празнични дни от държавните служители, работещи при ненормиран работен ден, и от работещите на смени - извън установената за тримесечния период норма за нормалната продължителност на работното време, се документира в специална книга за отчитане на извънредния труд. За всяко основно структурно звено по чл. 11, ал. 1 ЗДАНС книгата се води и съхранява от негов служител, определен със заповед на председателя на ДАНС по предложение на ръководителя на съответното структурно звено.

(2) Положеният извънреден труд се отчита почасово с протокол. Протоколът се съставя в три екземпляра от непосредствения началник на държавните служители по ал. 1 и се утвърждава от горестоящ пряк началник на длъжност не по-ниска от директор на дирекция, директор на териториална дирекция или началник на самостоятелен териториален отдел. За положен извънреден труд от държавни служители, работещи при ненормиран работен ден, протокол се съставя при наличието на издадена заповед по реда на чл. 11, ал. 2. За положен извънреден труд от държавните служители, работещи на смени, протокол се съставя в 14-дневен срок след изтичане на съответния тримесечен период.

(3) Единият от екземплярите на протокола се изпраща на служителя по ал. 1 за вписване в книгата, вторият екземпляр - на САДЧР, а третият - на Специализирана административна дирекция "Финансово-стопанска и управление на собствеността" (САДФСУС) за изплащане на възнаграждение за извънреден труд.

(4) Специалната книга за отчитане на извънредния труд по ал. 1 се осигурява от САДФСУС.

Раздел IV.
Компенсиране на работата на държавните служители извън редовното работно време

Чл. 10. (1) Работата на държавните служители, работещи при ненормиран работен ден, извън редовното работно време се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск за работата в работни дни - в размер до 12 работни дни, и с възнаграждение за извънреден труд за работата в почивни и празнични дни - с 50 на сто увеличение върху основното месечно възнаграждение.

(2) Работата извън редовното работно време на държавните служители, работещи на смени, се компенсира със:

1. възнаграждение за извънреден труд за отработени до 50 часа на тримесечен период - с 50 на сто увеличение върху основното месечно възнаграждение;

2. допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни - за отработеното време над 50 часа.

(3) Размерът на допълнителния платен годишен отпуск по ал. 1 и ал. 2, т. 2 се определя със заповедта на председателя на ДАНС по чл. 3, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ППЗДАНС).

Чл. 11. (1) Служебни задължения се изпълняват в почивни и празнични дни от държавните служители, работещи при ненормиран работен ден, а от работещите на смени - извън установената за тримесечния период норма за нормалната продължителност на работното време, по изключение и извън случаите по чл. 82, ал. 8 ЗДАНС и чл. 3, ал. 1 ППЗДАНС.

(2) За изпълнението на служебните задължения в почивни и празнични дни от държавните служители, работещи при ненормиран работен ден, се издава писмена заповед от председателя на ДАНС или от оправомощен от него заместник-председател. В заповедта се указва и изплащане на възнаграждение за извънреден труд въз основа на протокола по чл. 9, ал. 2 при спазване на нормативните изисквания.

(3) Когато изпълнението на служебните задължения по ал. 2 е разпоредено устно, се издава писмена заповед в първия работен ден след деня, в който е положен извънредният труд.

(4) За положения извънреден труд от държавните служители, работещи на смени, след утвърждаване на протокола по чл. 9, ал. 2 се издава писмена заповед от председателя на ДАНС или от оправомощен от него заместник-председател по предложение на ръководителя на съответното структурно звено на ДАНС за изплащане на възнаграждение за извънреден труд въз основа на протокола по чл. 9, ал. 2 при спазване на нормативните изисквания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. "Работен екип" са група служители, определени със заповед на пряк ръководител на длъжност "директор" или по-висока, на които е възложено изпълнението на конкретна задача.

Заключителни разпоредби

§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 82, ал. 9 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

§ 3. Инструкцията отменя Инструкция № РД-595 от 27.04.2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" извън редовното работно време (обн., ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. и доп., бр. 81 от 2012 г.).

§ 4. Инструкцията влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2, ал. 10, т. 2

Промени настройката на бисквитките