Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА(Одобрен с Решение № 613 от 26

 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

(Одобрен с Решение № 613 от 26 август 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването - 1 септември 2022 г.)

Издаден от Министерството на земеделието

Обн. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.

Министерството на земеделието на Република България и Министерството на климатичните промени и околната среда на Обединените арабски емирства (наричани по-долу "Страните");

В желанието си да подобрят и укрепят своите приятелски отношения, основани на равенство, взаимен интерес и уважение;

Признавайки значението на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор за националното развитие и подобряването на поминъка, благосъстоянието и жизнения стандарт на техните граждани;

С убеждението, че селскостопанският и хранителният сектор играят важна роля за икономическото развитие, продоволствената сигурност и безопасността на храните, както и за прехода към устойчиви хранителни системи, и

Стремейки се към развитие на взаимноизгодно сътрудничество в областта на устойчивото земеделие, животновъдството, животинските продукти, риболова и производството на храни;

се споразумяха за следното:

Цел

Член 1

Целта на този Меморандум за разбирателство е да засили сътрудничеството в областта на устойчивото земеделие, животновъдството, животинските продукти и рибарството в съответствие със законите и разпоредбите на двете страни.

Области на сътрудничество

Член 2

Страните се съгласяват да си сътрудничат в следните области:

1. обмен на знания и информация за устойчиви земеделски практики за подобряване на земеделското производство и за подпомагане на прехода към устойчиви хранителни системи;

2. обмен на технологични решения в областта на растениевъдството, животновъдството и рибарството за укрепване на управлението на хранителната верига;

3. стимулиране на търговията със селскостопански продукти чрез улесняване на пазарния достъп на всяка Страна чрез обмен на изисквания и документи за внос и износ на земеделски продукти, животински и рибни продукти;

4. споделяне на знания за националната управленска рамка за управление на безопасността на храните и хранителната сигурност;

5. сътрудничество при изпълнение на научноизследователски и развойни програми в областта на продоволствената сигурност и оценката на риска по хранителната верига;

6. споделяне на данни и информация, свързани с продоволствената сигурност;

7. организиране на посещения на експерти в областта на земеделието, животновъдството и рибарството;

8. насърчаване на устойчива продоволствена сигурност чрез: намаляване на хранителните отпадъци и загубите, насърчаване на местно растениевъдство, базирано на високи технологии, безопасност на храните и повишаване на устойчивостта за борба с кризи и извънредни ситуации;

9. всякакви други области от взаимен интерес, договорени от Страните.

Обмен на информация

Член 3

Страните редовно се информират взаимно по въпроси от общ интерес.

Разходи и разноски

Член 4

Всяка от Страните ще поеме разходите за пътуване и настаняване на специалистите, представителите и/или стажантите по време на изпълнението на дейностите по сътрудничество в този Меморандум за разбирателство, освен ако двете Страни не договорят друго.

Права на интелектуална собственост и поверителност на информацията

Член 5

Документацията, свързана с дейностите, предприети съгласно настоящия Меморандум за разбирателство, може да включва съответните имена, лога и знамена на Страните. Имената, логата и знамената са и остават собственост на съответната Страна. Съвместното използване на имената, логата и знамената на Страните е ограничено до дейности, извършвани съгласно този Меморандум за разбирателство, и всяко използване ще бъде одобрено писмено за всеки отделен случай от Страната собственик. Страните се задължават да поддържат поверителността на информацията, свързана с този Меморандум за разбирателство, и всяко използване на търговските марки или лога и всички други права от Страните са предмет на тяхното писмено съгласие.

Уреждане на спорове

Член 6

Всеки спор, който може да възникне между Страните по отношение на прилагането или тълкуването на този Меморандум за разбирателство, ще се урежда чрез консултации и преговори между Страните.

Права и задължения

Член 7

Този Меморандум за разбирателство не засяга правата и задълженията на Страните, свързани с международно споразумение, подписано от всяка от Страните поотделно или заедно с трета държава, както и правата и задълженията на Република България, произтичащи от членството ѝ в Европейския съюз.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписването от Страните за период от три (3) години, автоматично удължаван за следващи тригодишни периоди. Всяка една от Страните може да прекрати настоящия Меморандум за разбирателство с писмено уведомление по дипломатически път шест (6) месеца преди прекратяването на Меморандума за разбирателство.

Този Меморандум за разбирателство може да бъде изменян само по взаимно писмено съгласие на Страните по дипломатически път. Такива изменения представляват неразделна част от Меморандума за разбирателство и влизат в сила от датата на подписването им от Страните.

Прекратяването на този Меморандум за разбирателство няма да засегне изпълнението на задълженията по договори, сключени съгласно този Меморандум за разбирателство по време на неговото действие.

Подписан в Абу Даби на 1.09.2022 г., съответстващо на 5.02.1444 Н, в два оригинала, всеки от които на български, арабски и английски език, като всички текстове са еднакво автентични. В случай на различия в тълкуването английският текст ще има предимство.


Промени настройката на бисквитките