Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА(Одобрен с Решение № 615 от 26 ав

 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

(Одобрен с Решение № 615 от 26 август 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването - 1 септември 2022 г.)

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г., попр. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г.

Преамбюл

Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства, наричани по-долу поотделно "една страна" и заедно "двете страни",

Въз основа на принципите на равенство, зачитане и взаимен интерес, както и на желанието на двете страни да укрепят приятелските отношения между двете държави и техните народи и да насърчат взаимното разбирателство и обмен на знания чрез сътрудничество в областта на образованието между двете държави,

Освен това, в съответствие със законите и подзаконовите актове, действащи във всяка страна,

двете страни се споразумяха за следното:

Цел

Член 1

Този Меморандум за разбирателство (МР) има за цел да поощри и развие сътрудничеството в областта на образованието в двете страни.

Области на сътрудничество

Член 2

Двете страни обменят информация и опит в различни области на образованието, включително в следните области:

1. техническо и професионално образование и обучение на учители и специалисти в областта на образованието;

2. оценка на образованието;

3. образователно планиране и научно-изследователска дейност;

4. образование и ръководни умения;

5. създаване и разработване на учебни програми;

6. програма за езиково обучение;

7. проучване признаването на академичните квалификации, придобити в учебните заведения в двете страни;

8. обмен на университетски преподаватели и учени;

9. обмен на ученици и студенти за участие в образователни дейности;

10. обмен на експерти в областта на дигиталното обучение.

Изпълнение

Член 3

Дейностите, споменати в този МР, могат да бъдат изпълнени чрез изготвяне на конкретни програми и проекти между образователните институции на страните или чрез конкретизиране на тези области и проекти в рамките на конкретни дейности чрез отделни споразумения.

Право на интелектуална собственост

Член 4

1. Съгласно националните законодателства и международните споразумения на двете държави страните по МР предприемат необходимите мерки за защита на правото на интелектуална собственост в рамките на настоящия МР.

2. Всички права на интелектуална собственост, притежавани от която и да е страна преди подписването на настоящия МР, които са били оповестени преди подписването на този МР, остават собственост на страната, която ги е оповестила.

3. Двете страни се споразумяха, че всяка интелектуална собственост, която трябва да бъде защитена, може да произтича от дейност, която се извършва съгласно този МР. Двете страни обсъждат условията и механизма за защита на тази интелектуална собственост, споразумяват се за тези условия и документират това в юридически инструмент.

Политика на приемащата страна

Член 5

Всички лица, участващи в дейностите, осъществявани в рамките на този МР, зачитат политическата независимост, суверенитета и териториалната цялост на приемащата държава, не се намесват във вътрешните работи на приемащата страна, за да се избегне всякаква дейност, която е в конфликт с целта на този МР.

Уреждане на спорове

Член 6

Всички спорове, които биха произтекли от тълкувания на този МР, се разрешават по приятелски начин чрез консултации и преговори между страните.

Промени

Член 7

Страните по дипломатически път могат по всяко време да променят със съгласието на двете страни в писмена форма този МР. Това изменение е неразделна част от този МР и влиза в сила на датата, определена от страните.

Поверителност на информацията и документите

Член 8

Страните се ангажират да спазват поверителност на разменените между тях данни, информация и документи. Никоя от страните няма право да използва информацията, данните и документите, които са ѝ били предоставяни от другата страна, с изключение за целите на настоящия МР и след съотнасянето им с другата страна.

Кореспонденция

Член 9

Страните се споразумяват, че всички съобщения, уведомления, свързани с настоящия МР, следва да бъдат в писмен вид на английски език, предадени на ръка или с препоръчана поща на посочения от всяка страна адрес, по факс или електронна поща. Приема се, че цялата кореспонденция, изпратена по факс или електронна поща, ще бъде получавана от другата страна в рамките на четиридесет и осем (48) часа считано от датата на изпращане.

Влизане в сила, продължителност и прекратяване

Член 10

1. Този МР влиза в сила на датата на неговото подписване.

2. Този МР остава в сила за период от три (3) години и ще бъде автоматично подновяван за същите периоди.

3. Този МР може да бъде прекратен от която и да е от страните по всяко време с писмено предизвестие, изпратено по дипломатически път, адресирано до другата страна шест (6) месеца предварително.

4. Прекратяването или изтичането на този МР не засяга валидността и продължителността на всички текущи програми или дейности, изпълнявани съгласно действащия МР, до приключване на тези програми или дейности.


Член 11

Този МР се подписа в Абу Даби на 1.09.2022 г. в два оригинални екземпляра на български, арабски и английски език, като всеки от тях има еднаква сила. В случай на възникване на разногласия при тълкуването на МР определящ е текстът на английски език.


ПОПРАВКА

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2022 Г.)


Поправка. Министерството на образованието и науката прави поправка на явна техническа грешка в Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Обединените арабски емирства (ОАЕ) (ДВ, бр. 75 от 20.09.2022 г.), като името на министъра на външните работи вместо "Николай Минков" да се чете "Николай Милков".

Промени настройката на бисквитките