Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА(Одобрен с Решение № 652 от 4 ноември 2019 г., изменено с

 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

(Одобрен с Решение № 652 от 4 ноември 2019 г., изменено с Решение № 616 от 26 август 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването - 1 септември 2022 г.)

Издаден от Министерството на туризма

Обн. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.

Преамбюл

Като имат предвид, че Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката на Обединените арабски емирства (наричани по-долу "Страните") в подкрепа на силните връзки между двете страни и ролята на туризма за свързване на нациите;

В желанието си да подкрепят приятелството и сътрудничеството в туристическата индустрия между двете страни в рамките на съответните национални закони и разпоредби на двете страни,

Страните се споразумяха, както следва:

Общи разпоредби

Член 1

Преамбюлът в този меморандум е неразделна част от него и се чете и тълкува с него.

Цел на Меморандума за разбирателство

Член 2

Страните - в рамките на своята власт - ще координират усилията за постигане на устойчиво развитие на туризма в двете страни, като вземат предвид местните традиции и социални ценности.

Страните ще насърчават прилагането на инициативи за взаимно популяризиране на културно-исторически паметници в двете страни с цел развитие на културен туризъм.

Области на сътрудничество между страните

Член 3

- Страните ще насърчават обмена на информация и опит в следните области:

1. закони и разпоредби, свързани с туристическите дейности и услуги;

2. администриране на хотели и курорти, както и места за настаняване на туристи;

3. учебни програми и техники за обучение в областта на туризма;

4. туристически данни и статистика;

5. туристически инвестиции, планиране и развитие;

6. лицензиране/регистрация на туристически съоръжения;

7. здравен туризъм;

8. културен туризъм.

- Страните ще насърчават обмена на медийни публикации, филми и изложби в областта на туризма.

- Страните ще насърчават обмена на посещения на експерти и представители на медиите в двете страни.

- Страните ще насърчават представянето на потенциални възможности за туризъм в двете страни.

- Страните ще насърчават промотирането на взаимни туристически инвестиции в туристически проекти; ще споделят средства за привличане на частни инвестиции в туризма в двете страни и разработване на промоционални планове за такива възможности в двете страни; ще обменят изследователски опит и информация при разработване на проекти и туристически компании; ще насърчават участието в международни туристически и инвестиционни изложби в двете страни в подкрепа на инвестициите в туризма.

- Страните ще насърчават организирането на съвместни туристически и културни събития и фестивали; ще насърчават участието в изложби, конференции и семинари, провеждани в двете страни в подкрепа на развитието на туризма.

- Страните ще насърчават популяризирането на възможностите за образование и обучение в областта на туризма - и в двете страни - и ще използват експертен опит в разработването и управлението на специализирани туристически институти.

- Страните ще насърчават обмена на експертни проучвания и материали, свързани с въпроси от тяхната компетентност в областта на туризма.

- Страните ще си сътрудничат и ще се координират в международни форуми и организации, свързани с въпросите на туризма, като Световната организация по туризъм на ООН.

Изменения на Меморандума за разбирателство

Член 4

Всяка Страна може да предложи всякакво изменение на този Меморандум по дипломатически път. В случай че другата страна се съгласи с това изменение в писмена форма, то ще е валидно от датата на подписване от надлежно упълномощените страни. Изменението ще се счита за неразделна част от настоящия Меморандум за разбирателство.

Валидност, продължителност и прекратяване на действието

Член 5

1. Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на неговото подписване.

2. Настоящият Меморандум за разбирателство остава в сила за 5 (пет) години от датата на влизането му в сила и автоматично се подновява за подобни периоди, освен ако не бъде прекратен от някоя от Страните с най-малко 6 (шест) месечно писмено предизвестие по дипломатически път.

3. В случай на прекратяване всички разпоредби на този Меморандум за разбирателство ще останат в сила по отношение на програми и проекти, разработени или в процес на разработване, или всякакви нерешени права или спорове, произтичащи от този Меморандум за разбирателство.

Права върху интелектуална собственост

Член 6

- И двете страни признават и са съгласни, че всяка от тях има своя интелектуална собственост, включително свои бизнес дейности, процедури и разпоредби от датата на влизане в сила.

- Всички права върху интелектуалната собственост, които се очаква да възникнат в резултат на прилагането на настоящия Меморандум, трябва да бъдат договорени между двете страни преди започване на всеки проект или програма.

Конфиденциалност

Член 7

Страните се споразумяват да не използват разменената между тях информация за други цели освен за целите на нейното предназначение и съгласно настоящия Меморандум за разбирателство; двете Страни няма да предават разменената между тях информация на трета страна без писменото съгласие на другата страна.

Решаване на спорове

Член 8

Всеки спор, произтичащ от тълкуването, прилагането или изпълнението на настоящия Меморандум за разбирателство, ще се решава чрез преговори и взаимна комуникация по дипломатически канали.

Екземпляри на Меморандума за разбирателство

Член 9

Настоящият Меморандум е подписан в Абу Даби на 1.09.2022 г. в два оригинални екземпляра на три езика (български, арабски и английски), като всички текстове са еднакво автентични. В случай на различия в тълкуванието английският текст ще вземе превес.


Промени настройката на бисквитките