Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 20.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2022 Г.

В сила от 20.09.2022 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 3 200 000 лв., в т.ч. 2 000 000 лв. за персонал, по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2022 г., както следва:

1. за изграждане на комуникационна и информационна система в Държавна агенция "Национална сигурност" за обмен на класифицирана информация в реално време - 1 200 000 лв.;

2. за обезпечаване на Държавна агенция "Национална сигурност" с кадрови ресурс за изпълнение на дейности, свързани с изграждане, поддръжка и развитие на комуникационни и информационни системи, проучване, разработване и внедряване на нови информационни технологии, системи и стандарти за законно прихващане, на технически и комуникационни съоръжения и средства и др. - 2 000 000 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 15.1 и 15.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на защитата на националната сигурност", бюджетна програма "Национална сигурност", по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2022 г.

Чл. 3. Увеличава утвърдените с чл. 28, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. показатели за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., с 5 691 800 лв., и максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г., с 1 200 000 лв.

Чл. 4. Председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" да извърши съответните промени по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 15.1 и 15.2 и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките