Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 23.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 98 ОТ 2017 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 98 ОТ 2017 Г.)

В сила от 23.09.2022 г.

Обн. ДВ. бр.76 от 23 Септември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата "трима" се заменя с "двама".

§ 2. В чл. 10 числото "9" се заменя с "10".

§ 3. Член 17 се изменя така:

"Чл. 17. Общата администрация е организирана в 6 дирекции:

1. дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси";

2. дирекция "Връзки с обществеността и протокол";

3. дирекция "Бюджет и финансово-счетоводни дейности";

4. дирекция "Управление на собствеността";

5. дирекция "Правнонормативна дейност и публични предприятия";

6. дирекция "Обществени поръчки"."

§ 4. Създават се чл. 21а и 21б:

"Чл. 21а. Дирекция "Правнонормативна дейност и публични предприятия":

1. подпомага разработването и участва съвместно с други звена в изготвянето на проекти на нормативни актове, регулиращи дейностите в областта на културата, както и във всички случаи, когато министерството е заинтересувано ведомство;

2. дава правни становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове;

3. прави предложения за промени в нормативни актове, засягащи дейността на министерството, които произтичат от изменения или от отменяне на закони или подзаконови нормативни актове;

4. дава становища относно законосъобразността на проекти на нормативни актове и решения на Министерския съвет, представени за съгласуване в министерството от други ведомства, и по внесените за разглеждане от Министерския съвет проекти на актове;

5. дава становища по законосъобразността на проектите на административни актове на министъра;

6. подготвя и изпраща за съгласуване и за разглеждане на заседание на Министерския съвет проекти на актове на Министерския съвет;

7. осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и на министерството пред всички съдебни инстанции;

8. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му във връзка с дейността на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;

9. дава становища за законосъобразността на проекти на договори, които се сключват от министерството или предложени от други организации;

10. осъществява правно обслужване на министерството в областта на трудовоправните и служебните правоотношения и изготвя гражданските договори;

11. участва в комисии за провеждане на конкурсни процедури по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, както и в експертни комисии за определяне размера на финансиране на творчески проекти в различните области на изкуствата;

12. изразява становища относно законосъобразността на актовете, които са свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебни и трудови правоотношения на служителите в министерството;

13. оказва правно съдействие при осъществяване на дейността на съветите, които се създават към министъра на културата;

14. организира дейността по образуване, преобразуване, прекратяване и възлагане на управлението и контрола на търговските дружества с държавно участие от отрасловата компетентност на министъра на културата, провежда конкурси и подготвя договори за възлагане на управлението на търговските дружества;

15. разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществената информация и изготвя проекти на решения за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп, извършва справки и съставя отчети по този закон.

Чл. 21б. Дирекция "Обществени поръчки":

1. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;

2. подготвя документацията и участва в провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП);

3. осигурява изпращането в нормативно установените срокове на информацията, която е свързана с обществените поръчки, подготвя и публикува документите в профила на купувача, изготвя документите, подлежащи на публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз, в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки;

4. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им; изисква и получава своевременно необходимата информация от отговорното за изпълнението и контрола им административно звено или лице/лица;

5. поддържа регистъра на обществените поръчки в министерството;

6. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки;

7. изготвя становища, съдейства за изграждане на правна защита и осъществява процесуално представителство при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;

8. изготвя система за контрол на договорите по т. 4."

§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. В основния текст числото "5" се заменя с "4".

2. Точка 3 се отменя.

§ 6. Член 25 се отменя.

§ 7. Навсякъде в текста думите "второстепенните разпоредители с бюджет към министъра" се заменят с "второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата".

§ 8. Приложението към чл. 10, ал. 3 се изменя така:

"Приложение към чл. 10, ал. 3

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на културата - 169 щатни бройкиПолитически кабинет

8

Инспекторат

3

Звено за вътрешен одит

4

Финансов контрольор

1

Служител по сигурността
на информацията

1

Главен секретар

1

Обща администрация

51

в т. ч.:

 

дирекция "Административно
обслужване и човешки ресурси"

19

дирекция "Връзки с обществеността
и протокол"

3

дирекция "Бюджет и финансово-
счетоводни дейности"

11

дирекция "Управление
на собствеността"

6

дирекция "Правнонормативна
дейност и публични предприятия"

8

дирекция "Обществени поръчки"

4

Специализирана администрация

100

Главна дирекция "Инспекторат за
опазване на културното наследство"

40

в т. ч.:

 

Централно управление

16

регионални инспекторати

24

дирекция "Културно наследство,
музеи и изобразителни изкуства"

15

дирекция "Международно
сътрудничество, европейски
програми и регионални дейности"

21

дирекция "Сценични изкуства
и художествено образование"

11

дирекция "Авторско право
и сродните му права"

13"

Заключителни разпоредби

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".