Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 23.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 17 ОТ 2008 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 17 ОТ 2008 Г.)

Обн. ДВ. бр.76 от 23 Септември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 32р, ал. 1 т. 10 се отменя.

§ 2. В чл. 40, ал. 1 т. 2 се изменя така:

"2. издават разрешения (приложение № 3) за работа, за извършване на конкретно възложена задача или за практическо обучение по чл. 29, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности."

§ 3. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 6:

"(6) Един посетител може да осъществява еднократно посещение за не повече от 3 непоследователни работни дни в рамките на 1 календарен месец."

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 4. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Разрешенията по чл. 40, ал. 1, т. 2 се издават от председателя на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица по писмено искане на ръководителя на стратегическия обект или на възлагащия или извършващия съответната дейност, или на оправомощени от тях лица. В искането се посочват пълните имена на кандидата и идентифициращи данни от документа за самоличност (единният граждански номер, личен номер на чужденец, рождена дата и адрес на лицето), длъжността, която ще заема, конкретната задача, която ще изпълнява, или практическото обучение по чл. 29, ал. 1 от ЗПОО, в което ще участва. Към искането се прилагат попълнен въпросник (приложение № 6), свидетелство за съдимост, документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер, удостоверителен документ за липса на психични заболявания и писмено съгласие (приложение № 7) на родителя или попечителя за участие на ученика в практическо обучение в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, когато ученикът не е пълнолетен."

2. Създава се ал. 3:

"(3) Разрешенията за практическо обучение по чл. 29, ал. 1 от ЗПОО в стратегическите зони на стратегическите обекти или в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, важат за срока на обучение, но за не повече от 1 година."

§ 5. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

"(5) Изискванията на ал. 1 се прилагат и при издаване на разрешения за практическо обучение по чл. 29, ал. 1 от ЗПОО в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, с изключение на ал. 1, т. 1 за лицата, които са непълнолетни към момента на започване на обучението."

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 6. В чл. 46 след думите "чл. 45, ал. 1" се добавя "и 5".

§ 7. В чл. 46а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:

"3. когато лицето, получило разрешението, е престанало да заема съответната длъжност, да изпълнява конкретната задача или да участва в практическото обучение по чл. 29, ал. 1 от ЗПОО в стратегическите зони или в зоните, свързани с изпълнението на стратегическата дейност."

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Прекратяването на действието на издаденото разрешение по ал. 1 настъпва от момента на смъртта, на изтичането на срока на разрешението, съответно от момента на прекратяване на изпълнението на длъжността, конкретната задача или практическото обучение. За прекратяването не се издава отделен документ."

§ 8. В чл. 47 ал. 1 се изменя така:

"(1) Писменият отказ за издаване на разрешение (приложение № 4) или отнемането на издадено разрешение (приложение № 5) за работа или за извършване на конкретно възложена задача или за участие в практическо обучение по чл. 29, ал. 1 от ЗПОО в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности, се изготвя в три екземпляра - по един за Държавна агенция "Национална сигурност", за ръководителя на стратегическия обект или за възложилия или извършващия съответната дейност и за лицето, на което е отказано издаване или на което е отнето разрешението. За съобщаването на издадения акт се прилагат правилата на Административнопроцесуалния кодекс."

§ 9. Член 62п се отменя.

§ 10. В чл. 82, ал. 2 след думата "степен" се добавя "на ранг".

§ 11. В чл. 110д се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, в основния текст след думата "степен" се добавя "на ранг".

2. В ал. 2 след думата "степен" се добавя "на ранг".

§ 12. В чл. 110е, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите "т. 9" се заменят с "т. 12".

2. В т. 4 след думата "степен" се добавя "на ранг".

§ 13. В чл. 127 навсякъде в текста числото "60" се заменя с "63".

§ 14. Приложение № 3 към чл. 40, ал. 1, т. 2 се изменя така:

"Приложение № 3 към чл. 40, ал. 1, т. 2


 

  
Рег. №

Екз. № ...

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА РАБОТА/ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКРЕТНО ВЪЗЛОЖЕНА ЗАДАЧА/ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" Държавна агенция "Национална сигурност" издава на

........................................................................................................................., ЕГН ................... ,

(име, презиме, фамилия)

служител на/ученик в ................................................................................................................. ,

разрешение за работа/извършване на конкретно възложена задача/практическо обучение в стратегическите зони на стратегически обект ........................................./в стратегическите зони на ................................, свързани с изпълнението на стратегическа дейност ........................................................................................................................................ ,

валидно до ....................................................................................................................................

За лицето е извършена проверка на основание на получено искане/писмо с рег. № .....

 

Дата ..........................

гр. ...............................

.............................................................................................

 

(длъжност, име и подпис на органа, издаващ акта)


"

§ 15. Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1


 

 

     Рег. №

Екз. № ...

ОТКАЗ

ЗА РАБОТА/ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКРЕТНО ВЪЗЛОЖЕНА ЗАДАЧА/ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и чл. 46 във връзка с чл. 45, ал. 1, т. ....../чл. 45, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. ...... от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" Държавна агенция "Национална сигурност" отказва на

........................................................................................................................., ЕГН ...................... ,

(име, презиме, фамилия)

служител на/ученик в .................................................................................................................... ,

да издаде разрешение за работа/извършване на конкретно възложена задача/практическо обучение в стратегическите зони на стратегически обект ........................../в стратегическите зони на .................................., свързани с изпълнението на стратегическа дейност ............................................................................................................................................

Мотиви за издаване на акта:

...........................................................................................................................................................

(В случаите по чл. 47, ал. 2 се посочва само регистрационният номер на документа, съдържащ класифицирана информация.)

...........................................................................................................................................................

Отказът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването пред ...................... съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Дата ...........................

гр. ...............................

.............................................................................................

 

(длъжност, име и подпис на органа, издаващ акта)


"

§ 16. Приложение № 5 към чл. 47, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 5 към чл. 47, ал. 1


  

Рег. №

Екз. № ...

ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА РАБОТА/ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКРЕТНО ВЪЗЛОЖЕНА ЗАДАЧА/ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и чл. 46 във връзка с чл. 45, ал. 1, т. ...... /чл. 45, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. ...... от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" Държавна агенция "Национална сигурност" отнема на

......................................................................................................................., ЕГН ........................ ,

(име, презиме, фамилия)

служител на/ученик в .................................................................................................................... ,

разрешение за работа/извършване на конкретно възложена задача/практическо обучение в стратегическите зони на стратегически обект ........................................./в стратегическите зони на ..........................................., свързани с изпълнението на стратегическа дейност .......

Мотиви за издаване на акта:

...........................................................................................................................................................

(В случаите по чл. 47, ал. 2 се посочва само регистрационният номер на документа, съдържащ класифицирана информация.)

Отнемането подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването пред ....................... съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Дата ...........................

гр. ...............................

.............................................................................................

 

(длъжност, име и подпис на органа, издаващ акта)


"

§ 17. Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1


ВЪПРОСНИК/ QUESTIONNAIRE

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА/ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКРЕТНО ВЪЗЛОЖЕНА ЗАДАЧА/ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

NEEDED FOR THE ISSUANCE OF: A WORK PERMIT/PERMIT FOR THE PURPOSE OF PERFORMING A SPECIFICALLY ASSIGNED TASK/PERMIT FOR PARTICIPATION IN A PRACTICAL TRAINING

IN STRATEGIC ZONES OF STRATEGIC SITES OR IN ZONES RELATED TO THE PERFORMANCE OF STRATEGIC ACTIVITIES

 

 

Стратегически обект или зона, свързана с изпълнението на стратегическа дейност, за който/която ще е необходимо разрешението/Strategic site or zone, related to the perfromance of strategic activities, where the permit shall be needed

Вид на разрешението/
Type of permit

Допълнителна информация/Additional information

Разрешение за работа/
Work permit

 

Разрешение за извършване на конкретно възложена задача/
Permit for the purpose of performing a specifically assigned task

 

Разрешение за практическо обучение/
Permit for participation in a practical training

 

 

Огражда се видът разрешение, за който се кандидатства. При кандидатстване за издаване на разрешение за работа данните за лицата и заеманите от тях длъжности се описват само в раздел I по-долу. При кандидатстване за получаване на разрешение за извършване на конкретно възложена задача задължително се описват: наименование и номер на договор и конкретната задача, обвързана с изпълнението на договора, която кандидатът ще изпълнява. При кандидатстване за получаване на разрешение за участие в практическо обучение задължително се попълват наименование на проекта/обучението, условията за провеждане на обучението, а при възможност - и номер на договор, по силата на който се провежда.

Please, encircle the type of permit you apply for. When applying for a work permit, all the information needed for the persons and their official position/post shall be supplied in Section I below. When applying for a permit for the purpose of performing a specifically assigned task, the applicantmust give an account of: full name and identification number of the contract, as well as a brief description of the specific tasks they will perform with relation to the aforementioned contract. When applying for a permit for participation in a practical training, the applicant must give an account of the name/description and the terms of the practical training and when possible - identification number of the contract under which the practical training is conducted.

I. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО - ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕ/ DETAILS OF THE PERSON -
SUBJECT TO THE INQUIRY

 

 

Име/Name

 

 

(собствено, бащино и фамилно име/first, father’s name and surname)

 

Дата на раждане

Date of birth

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГН/ЛНЧ PersonalID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Място на раждане/Place of birth

Държава/Country

 

Община/Municipality

 

Област/Region

 

Населено място/Populated space

 

Гражданство /citizenship

 

 

друго гражданство/

another citizenship

 

 

           

 

Постоянен адрес/Permanent address

Държава/Country

 

улица/Street

 

Област/Region

 

ж.к., бл./res. dist., bl.

 

гр. (с.)/City

 

вх., ап./ent., ap.

 

п. код/Post code

 

 

 

 

 

телефон/Tel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящ адрес/Current address

Държава/Country

 

улица/Street

 

Област/Region

 

ж.к., бл./
res. dist., bl.

 

гр. (с.)/City

 

вх., ап./ent., ap.

 

п. код/Post code

 

 

 

 

 

телефон/Tel.

 

eл. поща/e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛК/Паспорт/
ID Card/
P
assport

Издаден/а на/

Date of issue

 

от/by

 

Валиден/на до/

Date of expiry

 

 

Месторабота/

Ученик в/

Occupation/

Studentat

 

 

Наименование на предприятието/Name of company Наименование на учебното заведение/Name of school

БУЛСТАТ/UIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес/Address

Държава/Country

 

улица/Street

 

гр. (с.)/City

 

сл. тел./Tel.

 

п. код/Post code

 

 

 

 

сл. факс/fax

 

eл. поща/e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заемана длъжност/

Position

 

 

Образование/ Education

 

 

 

ІІ. БИЛИ ЛИ СТЕ НЯКОГА ОСЪЖДАН?

HAVE YOU EVER BEEN CONVICTED OF A CRIME?

 НЕ/NO

 

 

 

 ДА/YES

 

 

 

(При отговор "Да" - кога и за какво престъпление, независимо от настъпила реабилитация./If "YES" - specify when and for what crime, regardless of legal justification.)

ІІІ. В МОМЕНТА СРЕЩУ ВАС ПОВДИГНАТО ЛИ Е ОБВИНЕНИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ?
ARE YOU CURRENTLY UNDER ANY LEGAL INDICTMENT
(CONVICTED OF A CRIME)?

 НЕ/NO

 

 

 

 ДА/YES

 

 

 

(При отговор "Да" да се посочат органът, който води делото/ата, и номерът на делото./If "YES" put down the authority in charge of the case and the number of the case.)

ІV. СТРАДАТЕ ЛИ ИЛИ СТРАДАЛИ ЛИ СТЕ ОТ ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ?

DO YOU SUFFER OR HAVE YOU EVER SUFFERED FROM ANY MENTAL DISORDER?

 НЕ/NO

 

 

 

 ДА/YES

 

 

 

(При отговор "Да" - какво е заболяването, в какви периоди от време, в кои лечебни заведения, име на лекуващия лекар./If "YES" - what is the disorder, in what periods of time, in which hospitals, what is the name of the physician.)

V. ИЗДАВАНО ЛИ ВИ Е РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА/ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКРЕТНО ВЪЗЛОЖЕНА ЗАДАЧА/ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДРУГИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ИЛИ ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ?

HAVE YOU EVER BEFORE BEEN GRANTED: A WORK PERMIT/PERMIT FOR THE PURPOSE OF PERFORMING A SPECIFICALLY ASSIGNED TASK/PERMIT FOR PARTICIPATION IN A PRACTICAL TRAINING IN STRATEGIC ZONES OF STRATEGIC SITES OR IN ZONES RELATED TO THE PERFORMANCE OF STRATEGIC ACTIVITIES?

 

 НЕ/NO

 

 

 

 ДА/YES

 

 

 

Период/Period

от/from ...... до/to ......

За обект/Site name

Вид на разрешението/
Type of permit

Сфера на дейност/Area of activity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларирам, че съм попълнил(а) въпросника лично съгласно това, което знам, и ми е известно, че всяко умишлено укриване на истина или потвърждаване на неистина може да послужи като основание да ми бъде отказано издаване на разрешение за работа/извършване на конкретно възложена задача/практическо обучение в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнението на стратегическа дейност, които са от значение за националната сигурност.

I certify hereby that I have personally completed the questionnaire according to what I know and I am informed that any deliberate concealment of the truth or confirmation of untruth can serve as a reason for the refusal of authorization for the issuance of a work permit/permit for the purpose of executing a specifically assigned task/permit for participation in a practical training in strategic zones of strategic sites or in zones related to the performance of strategic activities of importance to the national security.

Съгласен съм моите лични данни, съдържащи се в този въпросник, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани само за целите на проверката във връзка с издаване на разрешение за работа/извършване на конкретно възложена задача/практическо обучение в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнението на стратегическа дейност.

I agree for my personal data contained in this questionnaire to be collected, processed and stored only for verification purposes in connection to the issuance of a work permit/permit for the purpose of executing a specifically assigned task/permit for participation in a practical training in strategic zones of strategic sites or in zones related to the performance of strategic activities.

Прилагам/Enclosed please find:

1. Свидетелство за съдимост/Criminal record certificate;

2. Документ за липса/наличие на психични заболявания/Certificate for absence or presence of any mental disease;

3. Документ за липса/наличие на водени срещу мен досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер/Official document for absence or presence of pre-trial or court criminal action proceedings;

4. Съгласие на родител или попечител за участие на непълнолетен ученик в практическо обучение/Parent or trustee agreement for participation of a minor student in a practical training.

Град/City

 

Дата/Date

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................

(подпис на лицето/signature)

Всички полета във въпросника са задължителни за попълване!

All fields in the questionnaire are mandatory!


"

§ 18. Създава се приложение № 7 към чл. 44, ал. 1:

"Приложение № 7 към чл. 44, ал. 1


СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/долуподписаната ............................................................., ЕГН .............,

(име, презиме, фамилия)

родител/попечител на .........................................................................................., ЕГН .............

(име, презиме, фамилия)

който/която е ученик/ученичка от  клас в ..................................................................................

(наименование на училището, град)

Информация за родителя/попечителя:

Адрес: ................................................................., телефон (мобилен телефон): .......................,

e-mail адрес: ...............................................

Давам своето информирано съгласие за следното: Синът ми/дъщеря ми/подопечният ми/подопечната ми .....................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

да участва в практическо обучение по чл. 29, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) в стратегически обект от значение за националната сигурност .................. в периода от ...... до ..... и спрямо него/нея да бъде проведено производство по издаване на разрешение за практическо обучение по чл. 40, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

 

Дата ..........................................

 

гр. .....................................................

........................................................................

 

(име, фамилия и подпис)


"

Промени настройката на бисквитките