Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 4.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 36 ОТ 2012

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 36 ОТ 2012 Г.)

В сила от 04.10.2022 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В т. 3, подточка 3.5 думите "30 юни 2022 г. в съответствие с Регламент (ЕС) 2022/312 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1429 по отношение на продължителността на референтния период за прилагането на временни мерки във връзка с налагането на такси за ползване на железопътната инфраструктура (ОВ, L 55 от 28.02.2022 г.) (Регламент (ЕС) 2022/312)" се заменят с "31 декември 2022 г. в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1036 на Комисията от 29 юни 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на продължителността на референтния период за прилагането на временни мерки във връзка с налагането на такси за ползване на железопътната инфраструктура (ОВ, L 173 от 30.06.2022 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2022/1036)".

§ 2. В т. 7, подточка 7.4 думите "30 юни 2022 г. в съответствие с Регламент (ЕС) 2022/312" се заменят с "31 декември 2022 г. в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1036".

Допълнителни разпоредби

§ 3. С постановлението се осигуряват мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 (ОВ, L 333 от 12.10.2020 г.), изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1036.

Заключителни разпоредби

§ 4. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките