Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 4.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ 2013 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ 2013 Г.)

В сила от 04.10.2022 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. Член 9 се изменя така:

"Чл. 9. В дирекциите и в териториалните дирекции със заповед на председателя на ДАТО може да се създават отдели, сектори и структурни звена от по-нисък ранг."

§ 2. В чл. 13, ал. 2 думата "началници" се заменя с "ръководители".

§ 3. В чл. 14, ал. 2, т. 4, след думите "Министерския съвет" запетаята се заменя със съюза "и", а думите "и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства" се заличават.

§ 4. В чл. 19 т. 8 се отменя.

§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 7:

"7. провежда първоначално общо и специализирано обучение на новоназначени държавни служители."

2. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея след думата "организира" се поставя запетая и се добавя "провежда".

3. Създава се нова т. 9:

"9. организира, провежда и координира специализирани обучения на служители на други ведомства и организации;".

4. Досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 10 и 11.

§ 6. В чл. 24 се създават т. 10 и 11:

"10. проектира, извършва предпечатна подготовка и печат на бланкови документи за нуждите на ДАТО;

11. организира и координира дейностите по безопасни условия на труд и пожарна безопасност."

§ 7. Член 27 се отменя.

§ 8. В приложение № 2 към чл. 19, т. 9 се правят изменения и допълнения съгласно приложението (секретно).

Заключителни разпоредби

§ 9. Председателят на Държавна агенция "Технически операции" извършва съответните промени в длъжностното разписание на ДАТО и урежда правоотношенията на служителите в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките