Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 4.X

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 2017 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (ДВ, БР. 7 ОТ 2018 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 2017 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (ДВ, БР. 7 ОТ 2018 Г.)

В сила от 06.04.2023 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г.

§ 1. В чл. 3, т. 3 думите "Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 51 от 2009 г.)" се заменят с "Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (ДВ, бр. 12 от 2021 г.)".

§ 2. В чл. 4, ал. 2 след думите "нейните елементи се" се добавя "планират и".

§ 3. В чл. 6 в края на изречение първо след думата "автомобил" се допълва "(ЕЛА)".

§ 4. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите "т.ч. и хора с увреждания" се заличават.

§ 5. В чл. 34 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 1 думите "по правило" се заменят с "предимно".

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) За опазване на живота и здравето на децата в жилищните зони, в непосредствена близост до институции от системата на предучилищното и училищното образование, до центрове за подкрепа за личностно развитие, до спортните площадки и площадките за игра, в участъци от обслужващите улици се предвиждат транспортно обезопасени пешеходни и велосипедни трасета, достъпни тротоари за хора с намалена подвижност, пешеходни острови, изпъкнали изкуствени напречни неравности на уличните платна, повдигнати кръстовища, повдигнати пешеходни пътеки, зигзагообразно движение и др. Тези трасета не се пресичат на едно ниво с трасетата на първостепенната улична мрежа. Когато няма възможност, пресичане се допуска при осигуряване на безопасно преминаване с осигурена достъпност за хора с намалена подвижност съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2

от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията."

§ 6. В чл. 38, ал. 2, изречение второ думите "велосипедния транспорт" се заменят с "велосипедното движение".

§ 7. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:

"(2) Комбиниране на пешеходното и велосипедното движение се допуска при широчина на тротоара най-малко 4,00 m и при ниска интензивност на пешеходното или велосипедното движение чрез:

1. комбинирана алея за пешеходно и еднопосочно велосипедно движение с указано място за движение при осигуряване на широчини не по-малки от 1,50 m за велосипедната част и от 1,80 m за пешеходната част, свободни от препятствия съгласно фигура 12 на приложение № 7, или по изключение за участъци с ограничена дължина;

2. комбинирана алея за пешеходно и еднопосочно велосипедно движение без указано място за движение при осигуряване на широчина не по-малка от 2,50 m, свободна от препятствия съгласно фигура 13 на приложение № 7."

§ 8. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. улици от уличната мрежа при условията на колона № 8 "Паркиране" от приложение № 2 към чл. 18;".

2. В ал. 2 се създава т. 4:

"4. комбинирани."

§ 9. Създава се чл. 41а:

"Чл. 41а. (1) В урегулираните поземлени имоти необходимите места за паркиране и гариране на МПС се предвиждат:

1. върху свободната дворна площ чрез:

а) гаражи;

б) места за паркиране със зависимо или независимо ползване;

в) външни (наземни или подземни) автоматизирани паркинг системи (АПС) със зависимо или независимо ползване;

2. в сгради чрез:

а) паркинг - гаражи с места за паркиране или вътрешни АПС със зависимо или независимо ползване;

б) автоматични гаражи.

(2) Определените в ал. 1, т. 1 места за паркиране и гариране на МПС се изпълняват при задължително спазване на минималните изисквания за озеленена дворна площ на имота.

(3) Когато паркирането се осигурява с АПС, изискването за осигурено паркиране на всеки обект се обезпечава с изграждането на АПС с независимо ползване.

(4) В нови сгради се изграждат АПС с независимо ползване. Не се допуска осигуряването на необходимия брой паркоместа съгласно чл. 42, ал. 1 чрез изграждане на АПС със зависимо ползване.

(5) Допуска се местата за паркиране и гариране по ал. 1, т. 2, буква "а" да са на две нива с осигурено зависимо или независимо ползване. Височината на паркинг-гаража в този случай се определя с инвестиционния проект на сградата в зависимост от вида на избраната АПС.

(6) Монтирането/изграждането на АПС с две нива за паркиране на и над терена или с едно ниво за паркиране на терена и до две нива, разположени подземно, се извършва по реда на чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ въз основа на разрешение за строеж, за което се изискват документите по чл. 153, ал. 1 от ЗУТ, изречения първо и трето. Към заявлението за издаване на разрешение за строеж се прилага Декларация за съответствие със съществени изисквания съгласно Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО, техническо досие или техническа документация на български език от производителя или негов упълномощен представител съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините (ДВ, бр. 61 от 2008 г.). За външни подземни АПС с едно ниво за паркиране на терена и до две нива, разположени подземно, се осигурява независимо ползване на всички нива.

(7) Изграждането на АПС в нови сгради (паркинги/гаражи) се предвижда с инвестиционния проект на сградата и представлява неразделна част от строежа и издаденото разрешение за строеж, като АПС приемат категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на чл. 177, ал. 2 или ал. 3 от ЗУТ.

(8) Собствениците на АПС (надземни или подземни) със зависимо или независимо ползване съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗУТ са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и да се грижат за тяхната цялост и правилна експлоатация въз основа на сключен договор с производителя на АПС или негов упълномощен представител.

(9) Възстановяването на премахнати АПС (надземни или подземни) със зависимо или независимо ползване след въвеждането в експлоатация на строежите следва да се извършва по реда на чл. 195 и 196 от ЗУТ."

§ 10. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8:

"(2) Необходимият брой на местата за паркиране и гариране по ал. 1 се проектират за леки автомобили - МПС от категория М1, съгласно чл. 149 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

(3) Местата за паркиране и гариране на автомобилите по ал. 2 в паркинг-гаражите на сградите и в свободната дворна площ на урегулираните поземлени имоти се оразмеряват съобразно колони № 2, 3, 5, 6 и 7 от таблица 1 и съгласно таблица 1а, приложение № 30.

(4) Светлите вътрешни размери на гараж за едно МПС по ал. 2 не могат да бъдат по-малки от 2,75 m широчина и 5,50 m дължина. При преустройство и реконструкция на съществуващи сгради се допуска тези размери да се намалят с до 10 на сто.

(5) Светлата височина на паркинг-гаражите и на гаражите е не по-малка от 240 cm, в т.ч. под елементите на техническите и инженерните инсталации и системи съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.

(6) По искане на възложителя местата за паркиране и гариране по ал. 1 могат да се проектират и за лекотоварни автомобили (МПС от категория N1) или за МПС от друга категория съгласно чл. 149 от ЗДвП, като изискванията по ал. 3 и 4 се определят със заданието за проектиране.

(7) Подземните и надземните АПС се изграждат с параметрите съгласно ал. 2, 3, 4, 5 и 6.

(8) За повече от един самостоятелен обект с жилищно предназначение не се допуска проектиране на гаражи и паркоместа, без да е осигурено независимото им ползване."

§ 11. Член 50 се изменя така:

"Чл. 50. (1) Зарядните точки за ЕПС са:

1. с голяма мощност - с възможност за пренос на електроенергия към ЕПС с мощност, по-голяма от 22 kW;

2. с нормална мощност - с възможност за пренос на електроенергия към ЕПС с мощност по-малка от или равна на 22 kW, но по-голяма от 3,7 kW;

3. с мощност до 3,7 kW - с възможност за пренос на електроенергия към ЕПС от категория L съгласно чл. 149, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.

(2) От предвидените места за гариране и паркиране съгласно приложение № 5 в нови сгради за обществено обслужване (нежилищни сгради) и сгради със смесено предназначение с повече от десет паркоместа едно паркомясто се оборудва със зарядна точка за ЕПС по ал. 1, т. 1 и най-малко едно паркомясто се оборудва със зарядна точка за ЕПС по ал. 1, т. 3.

(3) От предвидените места за гариране и паркиране съгласно приложение № 5 при реконструкция, обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради за обществено обслужване (нежилищни сгради) и сгради със смесено предназначение с повече от десет паркоместа едно паркомясто се оборудва със зарядна точка за ЕПС по ал. 1, т. 1 и най-малко едно паркомясто се оборудва със зарядна точка за ЕПС по ал. 1, т. 3.

(4) За най-малко едно от всеки пет паркоместа от предвидените места за гариране и паркиране съгласно приложение № 5 в нови сгради за обществено обслужване (нежилищни сгради) и сгради със смесено предназначение с повече от десет паркоместа се проектира тръбопроводна инфраструктура, за да се осигури възможност за инсталиране на по-късен етап на зарядни точки за ЕПС за случаите, в които паркингът се намира в сградата или в непосредствена физическа близост до нея. Местата с проектирана тръбопроводна инфраструктура са различни от местата по ал. 2.

(5) За най-малко едно от всеки пет паркоместа от предвидените места за гариране и паркиране съгласно приложение № 5 при реконструкция, обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради за обществено обслужване (нежилищни сгради) и сгради със смесено предназначение с повече от десет паркоместа се проектира тръбопроводна инфраструктура, като местата с проектирана тръбопроводна инфраструктура са различни от местата по ал. 3, за да се осигури възможност за инсталиране на по-късен етап на зарядни точки за ЕПС, когато:

а) паркингът се намира в сградата, а при реконструкцията, обновяването или основния ремонт строителните и монтажните работи (СМР) в обхвата на разрешението за строеж включват паркинга или електрическата инсталация на сградата; или

б) паркингът се намира в непосредствена физическа близост до сградата, а при реконструкцията, обновяването или основния ремонт СМР в обхвата на разрешението за строеж включват паркинга или електрическата мрежа на паркинга.

(6) За нови жилищни сгради с над десет паркоместа, както и при реконструкция, обновяване и основен ремонт на съществуващи жилищни сгради с повече от десет паркоместа, със заданието за проектиране на възложителя може да се предвиди място за ЕПС с оборудване за зарядна точка, както и да се определи видът ѝ съгласно ал. 1.

(7) За всички предвидени места за гариране и паркиране съгласно приложение № 5 в нови жилищни сгради с повече от десет паркоместа се проектира тръбопроводна инфраструктура, за да се осигури възможност за инсталиране на по-късен етап на зарядни точки за ЕПС за случаите, в които паркингът се намира в сградата или в непосредствена физическа близост до нея.

(8) За всички предвидени места за гариране и паркиране съгласно приложение № 5 при реконструкция, обновяване и основен ремонт на съществуващи жилищни сгради с повече от десет паркоместа се проектира тръбопроводна инфраструктура при условията на ал. 5, букви "а" и "б", за да се осигури възможност за инсталиране на по-късен етап на зарядни точки за ЕПС.

(9) Допуска се разпоредбите на ал. 3, 5 и 8 да не се изпълняват, когато разходите за инсталиране на зарядни точки за ЕПС и за тръбопроводни инсталации надвишават 7 % от общите разходи на СМР за реконструкцията, обновяването или основния ремонт на сградата."

§ 12. В чл. 59, ал. 2, т. 9 думите "в т.ч. за хора с увреждания" се заличават.

§ 13. В чл. 88, ал. 3 думите "Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания" се заменят с "Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията".

§ 14. В чл. 90, ал. 2 думите "8000 А/h" се заменят с "8000 ЕЛА/h".

§ 15. В чл. 102, ал. 1 думите "300 А/h" се заменят с "300 ЕЛА/h".

§ 16. В чл. 110, т. 2 думите "Наредба № 4 от 2009 г." се заменят с "Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията".

§ 17. Член 127 се изменя така:

"Чл. 127. (1) При пресичане на уличното платно от велосипедни и пешеходни трасета се предвижда понижаване на бордюра съгласно приложения № 22 и 31.

(2) Освен в случаите по ал. 1 пресичане на уличното платно от велосипедни и пешеходни трасета може да се осъществява и съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията."

§ 18. В чл. 128 думите "островните спирки" се заменят със "спирковите острови".

§ 19. В чл. 157 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 изречение първо се изменя така: "Зарядните точки за ЕПС с нормална мощност за променлив ток (AC) се оборудват за целите на оперативната съвместимост най-малкото с открити контакти или конектори тип 2 за превозни средства съгласно БДС EN 62196-2 "Щепселни съединения, съединители и входни устройства за пътни превозни средства. Кондуктивно зареждане на електрически пътни превозни средства. Част 2: Изисквания към размерите за съвместимост и взаимозаменяемост на приспособления за контактни щифтове и контактни гнезда, захранвани с променливо напрежение"."

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Зарядните точки за ЕПС с голяма мощност за променлив ток (AC) се оборудват за целите на оперативната съвместимост най-малкото с конектори тип 2 съгласно БДС EN 62196-2."

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Зарядните точки за ЕПС с голяма мощност за постоянен ток (DC) се оборудват за целите на оперативната съвместимост най-малкото с комбинирани зарядни системи "Combo 2" съгласно БДС EN 62196-3 "Щепселни съединения, съединители и входни устройства за пътни превозни средства. Кондуктивно зареждане на електрически пътни превозни средства. Част 3: Съвместимост на размерите и изисквания за взаимозаменяемост на щифта и контактното гнездо на съединители за пътни превозни средства при захранване с постоянно напрежение и комбинирано захранване с променливо напрежение/постоянно напрежение"."

4. Алинея 5 се изменя така:

"(5) Допуска се зарядните точки да бъдат оборудвани и с други конектори, предоставящи различна функционалност, изпълнени по стандартите, позовани в ал. 3 и 4."

5. Създава се ал. 6:

"(6) Зарядните точки за ЕПС от категория L с мощност до 3,7 kW се оборудват за целите на оперативната съвместимост с поне едно от следните устройства:

1. щепселни кутии или съединители за превозни средства тип 3А съгласно БДС EN 62196-2;

2. щепселни кутии за зареждане в режим 1 и 2 съгласно IEC 60884-1:2002 с изменения от 2006 г. и 2013 г. "Plugs and stocket - outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements"."

§ 20. (В сила от 26.09.2023 г.) Създава се чл. 159:

"Чл. 159. (1) Електрозарядните станции (зарядни точки) за електрически автобуси (електробуси) като съоръжения за обслужване на транспорта се предвиждат съгласно изискванията на чл. 53, ал. 2.

(2) Зарядните точки за електробуси за целите на оперативната съвместимост се оборудват, както следва:

1. зарядните точки с нормална и голяма мощност за променлив ток (АС) се оборудват най-малкото със съединители от тип 2 съгласно изискванията на БДС EN 62196-2;

2. зарядните точки с голяма мощност за постоянен ток (DC) се оборудват най-малко със съединители на комбинираната зарядна система "Combo 2" съгласно изискванията на БДС EN 62196-3;

3. автоматизираното устройство с контактен интерфейс за кондуктивното зареждане на електробуси в режим 4, монтирано на инфраструктурата и свързващо се към страната или на покрива на превозното средство, да бъде оборудвано с механичен и електрически интерфейс съгласно изискванията на БДС EN 50696 "Контактен интерфейс за автоматизирано устройство за свързване"."

§ 21. В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 след думата "лента" се допълва "(велолента)".

2. В т. 5 след думата "алея" се допълва "(велоалея)".

3. В т. 8 след думата "алея" в кавичките се допълва "(велоалея)".

4. В т. 17 думите "Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изграждане и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания" се заменят с "Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията".

5. Създават се т. 19 - 23:

"19. "Автоматизирани паркинг системи" са съоръжения, предназначени за паркиране на повече от едно моторно превозно средство във вертикално отношение, работещи чрез механично задвижване, без присъствие на водача в МПС.

20. "Автоматични гаражи" са гаражи съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).

21. "Независимо ползване (паркиране)" е начин на ползване на АПС, при който всеки водач на МПС може самостоятелно да паркира или потегли независимо от заетостта на системата.

22. "Зависимо ползване (паркиране)" е начин на ползване на АПС, при който водач на МПС самостоятелно паркира и потегля само на първо ниво. За достъп до автомобила на второ ниво водачът е обвързан със заетостта на системата на първото ниво.

23. "Сгради за обществено обслужване" са сградите, посочени в приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.)."

§ 22. В приложение № 4 към чл. 40, ал. 3 ред 18 се изменя така:

"


Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение

1,5 броя на жилище (ако няма гараж на разположение или складово помещение извън жилището) и 6 броя велосипедни паркоместа

Клас 1 - 100 %,

6 велосипедни стойки


"

§ 23. В приложение № 5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието се изменя така:

"Приложение № 5 към чл. 42 и чл. 50".

2. Колона 5 се отменя.

3. Точки 2 и 3 се изменят така:

"


2.

Сгради за общежития с жилищни помещения

1 бр. на 3 жилищни помещения

-

3.

Сгради за общежития с жилищни единици

1 бр. на самостоятелна жилищна единица

-

"

4. Точка 12 се изменя така:

"


12.

Открити и закрити обекти за спортни дейности без места за зрители (вкл. басейни)

1 бр. на 250 m2

-

"

5. Създава се т. 22а:

"


22а.

Сгради за апартаментни хотели

1 бр. на апартамент

-


"

6. Точка 30 се изменя така:

"


30.

Сгради за складове, товарни терминали, интермодални терминали за превоз на товари и др. под.

1 бр. на 4 работещи от най-голямата смяна

-

"

7. В забележките към приложение № 5 се правят следните изменения:

а) точка 2 се изменя така:

"2. Допълнителният брой места за посетители от колона 4 се определя в проценти от местата за паркиране и гариране, дадени в колона 3.";

б) точки 4 и 5 се отменят.

§ 24. В приложение № 6 към чл. 60, таблица 2, колона първа, ред втори думите "Детски площадки" се заменят с "Площадки за игра".

§ 25. В приложение № 7 към чл. 61 и чл. 65, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието се изменя така:

"Приложение № 7 към чл. 40, ал. 2, чл. 61 и чл. 65, ал. 1".

2. Фигури 7, 8, 9, 10 и 11 се изменят така:

"Еднопосочна велосипедна алея с хоризонтално отделяне от пътното платно - с непрекъснат или прекъснат бордюр, обемни разделители и други при височина на бордюра ≤ 7 cm

Фигура 7
Еднопосочна велосипедна алея с хоризонтално отделяне от пътното платно - с непрекъснат или прекъснат бордюр, обемни разделители и други и с надлъжна маркировка с широчина 0,10 m при височина на бордюра > 7 cm

Фигура 8
Велосипедна алея с хоризонтално отделяне от пътното платно с маркировка и съоръжения против навлизане на автомобили

Фигура 9
Еднопосочна велосипедна алея с вертикално и хоризонтално отделяне от пътното платно - на междинно ниво спрямо тротоара и пътното платно

Фигура 10
Еднопосочна велосипедна алея с вертикално и хоризонтално отделяне от пътното платно на нивото на тротоара. Отделянето от пешеходното движение е с ивица тактилни плочи

Фигура 11
"

§ 26. В приложение № 12 към чл. 70, ал. 4 и ал. 5, т. 4 се правят следните допълнения:

1. Във фигура 1, в наименованието след думите "прав ъгъл" се добавя "(90° = 100 gon)".

2. Във фигура 2 наименованието се изменя така:

"Стойки под ъгъл (45° = 50 gon) към стена".

§ 27. В приложение № 18 към чл. 87, ал. 1, таблица 4, ред втори, колона втора текстът се изменя така: "При разлика в нивото, по-голяма от 2,00 m или повече от 15 стъпала, следва да бъде предвидена междинна площадка с минимална широчина от 1,35 m".

§ 28. В приложение № 22 към чл. 95, ал. 3 и чл. 119, таблица 1, ред пети, колона четвърта досегашният текст се изменя така: "Събирателни и обслужващи улици с ниска интензивност на движение, като се намалява височината на бордюра в местата за пресичане за пешеходци и велосипедисти".

§ 29. В приложение № 26 към чл. 110, т. 2, чл. 111, ал. 1 и чл. 125, ал. 5 фигури 1, 2, 3, 4 и 8 се изменят така:

"Пътно платно с лента за ляв завой и автобусна спирка

Фигура 1
Пътно платно с лента за десен завой и автобусна спирка

Фигура 2
Пътно платно с лента за ляв завой и направляващ остров

Фигура 3
Пътно платно с лента за ляв завой и автобусна спирка (автобусната спирка е на входа на кръстовището)

Фигура 4
Четирилентово пътно платно с ленти за завиване и автобусна спирка

Фигура 8
"

§ 30. В приложение № 29 към чл. 115, чл. 116, чл. 117, чл. 118, ал. 2 и чл. 126, ал. 4, таблица 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ред втори, колона втора наименованието се изменя така: "Допустима скорост V доп".

2. В ред втори, колона осма текстът накрая се допълва със запетая и мерна единица "(m)".

3. Създава се нов трети ред с номера на колоните от 1 до 8.

§ 31. В приложение № 30 към чл. 120, ал. 2 и чл. 121, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В таблица 1:

а) наименованието на приложението се допълва с "чл. 42, ал. 3";

б) в ред втори, колона шеста съществуващото обозначение се допълва с мерна единица "(m)";

в) създава се нов трети ред с номера на колоните от 1 до 7;

г) след таблица 1 се добавя текстът:

"Забележка. В колона 2 мерните единици могат да се превърнат в градуси при 1 gon = 0,9°."

2. Създава се таблица 1а:

"Таблица 1а


Забележка. В колона 2 мерните единици могат да се превърнат в градуси при 1 gon = 0,9°."

Допълнителни разпоредби

§ 32. Наредбата въвежда разпоредби на Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (ОВ, L 156, 19.6.2018 г., стр. 75 - 91), Делегиран регламент (ЕС) 2019/1745 от 13 август 2019 г. за допълнение и изменение на Директива 2014/94 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категория L, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища, снабдяването на автомобилния транспорт с водород и снабдяването на автомобилния и водния транспорт с природен газ, както и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2018/674 на Комисията (ОВ, L 268, 22.10.2019 г., стр. 1 - 5), и Делегиран регламент (ЕС) 2021/1444 от 17 юни 2021 г. за допълнение на Директива 2014/94 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите за зарядните точки за електрически автобуси (ОВ, L 313, 6.9.2021 г., стр. 1 - 3).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 33. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на подаване на писмено заявление за одобряване на инвестиционния проект от компетентния орган.

§ 34. Местата за гариране и паркиране в нови и съществуващи сгради за обществено обслужване и сгради със смесено предназначение с проектирана тръбопроводна инфраструктура не се маркират като места за ползване от ЕПС до инсталиране (оборудване) със зарядни точки за ЕПС върху тях.

§ 35. (В сила от 01.01.2025 г.) От 1 януари 2025 г. едно паркомясто на всички сгради за обществено обслужване (нежилищни сгради) и сгради със смесено предназначение с повече от двадесет паркоместа се оборудва със зарядна точка за ЕПС по чл. 50, ал. 1, т. 1 и най-малко едно паркомясто се оборудва със зарядна точка за ЕПС по чл. 50, ал. 1, т. 3 от тази наредба.

§ 36. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването, с изключение на § 20, който влиза в сила от 26 септември 2023 г., и § 35, който влиза в сила от 1 януари 2025 г.


Промени настройката на бисквитките