Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 4.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

В сила от 04.10.2022 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в общ размер 19 205 802 лв., разпределени, както следва:

1. разходи по бюджета на Министерския съвет, за областния управител на област Стара Загора, в общ размер 29 420 лв., от които:

а) за възстановяване на разходи за овладяване на пожар в землището на с. Полски градец, община Раднево - 13 637 лв.;

б) за възстановяване на разходи за овладяване на пожар в района на военен полигон "Тюлбето", община Казанлък - 15 783 лв.;

2. разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката в размер на 943 312 лв. за авариен ремонт на класни стаи, вертикална планировка, канализация, мост и огради, спортни площадки и оборудване в ПГЖПТ "Христо Смирненски" - Карлово;

3. трансфер по бюджета на Община Девин за възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на улица в кв. 26 при о.т. 200 и о.т. 201 по ПУП на с. Триград - 260 128 лв.;

4. трансфер по бюджета на Община Правец за аварийно-възстановителни работи на свлачищен участък на път SFO 1471/ІІІ-308/ Калугерово - Видраре - Джурово - /I-3/ км 8+360, с. Манаселска река - 717 685 лв.;

5. трансфер по бюджета на Община Дългопол в общ размер 119 763 лв., от които:

а) за спешни и неотложни аварийни работи по нарушена инфраструктура на територията на с. Медковец - 59 875 лв.;

б) за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по уличната настилка на с. Лопушна - 59 888 лв.;

6. трансфер по бюджета на Община Иваново за неотложни аварийно-възстановителни работи за възстановяване на експлоатационната годност на административната сграда на Община Иваново - 59 958 лв.;

7. трансфер по бюджета на Община Борино в общ размер 1 559 272 лв., от които:

а) за разплащане на разходи за проведени спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на четвъртокласен път SML 1031 ІІІ-197 с. Тешел - с. Буйново - с. Кожари и участък от разклона за с. Ягодина, посока с. Ягодина при км 0+600 до км 0+680 - 10 440 лв.;

б) за изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел - Ягодина - Буйново - Кожари от км 4+860 до км 4+945 - 605 917 лв.;

в) за изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел - Ягодина - Буйново - Кожари от км 3+702 до км 3+897 - 942 915 лв.;

8. трансфер по бюджета на Община Благоевград за ремонтни дейности в рамките на Специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) "Св. Мина" - ЕООД - 767 323 лв.;

9. трансфер по бюджета на Община Макреш за авариен ремонт и възстановяване на сградата на ОУ "Христо Ботев" в с. Раковица - учебен корпус - първи етап - 211 042 лв.;

10. трансфер по бюджета на Община Трявна за укрепване на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна - 160 031 лв.;

11. трансфер по бюджета на Община Бойчиновци за авариен ремонт на улица Трета с дължина 950 м, с. Ерден - 587 869 лв.;

12. трансфер по бюджета на Община Левски за възстановяване сграда на детска градина "Люляк", с. Изгрев - 810 403 лв.;

13. трансфер по бюджета на Община Червен бряг за аварийно укрепване и реконструкция на съществуващо мостово съоръжение над р. Искър - гр. Червен бряг, на път PVN 1188 - 829 680 лв.;

14. трансфер по бюджета на Община Неделино за свлачище на ул. Иван Вазов, между о.т. 117 и о.т. 118, гр. Неделино - 248 033 лв.;

15. трансфер по бюджета на Община Копривщица за възстановяване на транспортно съоръжение от о.т. 943 до о.т. 924, кв. 13, гр. Копривщица - 789 985 лв.;

16. трансфер по бюджета на Община Самоков за аварийно-възстановителни работи на участък от улица от ОК 15(8) до ОК 82 и ОК 83 съгласно ПУП на с. Клисура - 495 693 лв.;

17. трансфер по бюджета на Община "Марица" за аварийно-възстановителни работи за овладяване на бедствено положение в землището на с. Трилистник вследствие на наводнение от водите на р. Стряма - 208 337 лв.;

18. трансфер по бюджета на Община Калояново за аварийно-възстановителни работи, разчистване от наноси, клони и храсти на улици и речни легла и дезинфекция в с. Черноземен, с. Песнопой, с. Иван Вазово и с. Долна махала - 20 730 лв.;

19. трансфер по бюджета на Община Доспат за подпорна стена за укрепване на улица Граничар между о.т. 238 и о.т. 243 в кв. 13 и 14, гр. Доспат - 446 402 лв.;

20. трансфер по бюджета на Община Карлово в общ размер 9 940 736 лв., от които:

а) за аварийно-възстановителни работи по отстраняване на наноси от тиня по жилищни сгради, дворове и улици (ул. Бяла река, ул. Карамфил, ул. Меден дол, ул. Яне Сандански, ул. Пролет, ул. Средна гора, ул. Калофер войвода) и СПУ "Христо Смирненски" - гр. Карлово - 59 257 лв.;

б) за аварийно-възстановителни работи за овладяване на бедствено положение на територията на общината вследствие на интензивните валежи и наводнения - с. Богдан, с. Каравелово, с. Розино, с. Слатина, с. Христо Даново - 271 031 лв.;

в) за възстановяване на разрушен мост на общински път до с. Дъбене, над р. Мъртвица, община Карлово - 31 060 лв.;

г) за корекция и повишаване проводимостта на дере Бешбунарско дере, гр. Карлово, 415 м - 40 580 лв.;

д) за реконструкция на компрометиран пътен участък, извън регулация от о.т. 98в до разрушен водосток, гр. Карлово, 100 м - 112 857 лв.;

е) за корекция и повишаване проводимостта на дере Меден дол, гр. Карлово, 785 м - 70 390 лв.;

ж) за възстановяване на електрически съоръжения по ел. мрежата за улично осветление на територията на с. Богдан, с. Каравелово и с. Слатина - 167 191 лв.;

з) за възстановяване на мост двуотворен на общински път между с. Московец и с. Богдан - 26 920 лв.;

и) за реконструкция на ул. 2, с. Богдан - 1 931 390 лв.;

й) за реконструкция на ул. 19, с. Богдан - 908 040 лв.;

к) за възстановяване на мост на ул. 24 над дере Селска река, с. Богдан - 10 490 лв.;

л) за възстановяване на мост на централен площад над дере Селска река, с. Богдан - 10 490 лв.;

м) за възстановяване на мост на ул. 21-ва над дере Селска река, с. Богдан - 12 240 лв.;

н) за възстановяване на мост на ул. 7 над дере Селска река, с. Богдан - 12 240 лв.;

о) за възстановяване и укрепване на дере - вариант ІІ (стоманобетоново дъно и гъвкави системи по откоси), с. Богдан - 284 200 лв.;

п) за реконструкция на ул. 14, с. Богдан - 1 325 444 лв.;

р) за изграждане на мост на р. Стряма, между с. Московец и с. Богдан - 94 160 лв.;

с) за възстановяване на мост на ул. Г. Димитров, с. Каравелово - 19 620 лв.;

т) за реконструкция на ул. В. Ленин, с. Каравелово - 1 425 683 лв.;

у) за възстановяване и укрепване на дере - вариант І (стоманобетоново дъно и гъвкави системи по откоси), с. Каравелово - 175 900 лв.;

ф) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2022 г., в сила от 06.12.2022 г.) за възстановяване на мост на река Татлъ дере по ул. Г. Димитров в с. Каравелово, обходен временен - 118 080 лв.;

х) за възстановяване на мост на ул. 1, в центъра на с. Слатина, постоянен стоманен - 618 000 лв.;

ц) за възстановяване на мост на р. Стряма между с. Розино и с. Слатина - 94 160 лв.;

ч) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2022 г., в сила от 06.12.2022 г.) за реконструкция на ул. 12, с. Слатина, първи етап за водопроводна мрежа - 791 630 лв.

ш) за възстановяване на мост при ул. 12, към гробищен парк, с. Слатина - 12 240 лв.;

щ) за възстановяване на мост на общински път при ул. 1, при влизане в с. Слатина - 18 280 лв.;

ъ) за възстановяване и укрепване на централно дере 1150 м (стоманобетонно дъно и гъвкави системи по откоси), с. Слатина - 138 760 лв.;

ю) (нова - ДВ, бр. 97 от 2022 г., в сила от 06.12.2022 г.) за аварийно-възстановителни работи за овладяване на бедствено положение на територията на общината вследствие на интензивните валежи и наводнения - с. Богдан, с. Каравелово, с. Розино, с. Слатина, гр. Клисура - 1 160 403 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 3 - 20, общо в размер на 18 233 070 лв., се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2022 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. по "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво", и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", и показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 4. Главният секретар на Министерския съвет и министърът на образованието и науката да извършат съответните промени по бюджетите си за 2022 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2022 г., включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "б" от Постановление № 154 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия (ДВ, бр. 53 от 2022 г.) се правят следните изменения:

1. В буква "аа" думите "р. Стара река" се заменят с "р. Мътница".

2. В буква "бб" думите "р. Мътница" се заменят с "р. Стара река".

§ 2. В чл. 1, ал. 1 от Постановление № 188 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия (ДВ, бр. 58 от 2022 г.) се правят следните изменения:

1. В т. 9 думите "почистване коритото на Маладжиско дере в рамките на урбанизираната територия" се заменят с "изпълнение на мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от наводнения".

2. В т. 13 думите "покрива на сградата на народно читалище" се заменят с "покривна конструкция на начално училище".

3. В т. 32, буква "а" думите "периодично - активно свлачище № PVN 24.56722.13, прекъсващо общински път PVN 2141 при км 4+000" се заменят със "свлачище № PVN 24.62116.02 на общински път LOV 1054/LOV 1052, Славяни - Ловеч/Баховица - Граница община (Ловеч - Плевен) - Николаево - Ралево - /II-35/ в землището на с. Ралево, община Плевен при км 15+440".

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет, на министъра на образованието и науката, на областния управител на област Стара Загора и на кметовете на съответните общини.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2022 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките