Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 4.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФСУ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФСУ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.

В сила от 04.10.2022 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Създава се Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските фондове при споделено управление, наричани по-нататък "ЕФСУ", за периода 2021 - 2027 г.

Чл. 2. (1) Комитетът за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от ЕФСУ, за периода 2021 - 2027 г., наричан по-нататък "Комитета", е колективен орган, основан на принципа на партньорство, който:

1. следи за напредъка в изпълнението на стратегическите цели на Споразумението за партньорство, включително разглежда информация за приноса на съответните програми към изпълнението им;

2. обсъжда и одобрява предложението за изменение на Споразумението за партньорство в резултат от междинния преглед по чл. 18 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд "Убежище, миграция и интеграция", Фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ, L 231/159 от 30 юни 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/1060", в случай че такова е необходимо, и разглежда и одобрява национално предложение за разпределение на сумата за гъвкавост между отделните програми;

3. разглежда информация от управляващите органи за напредъка в изпълнението на програмите и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., съфинансирани от ЕФСУ, наричани по-нататък "програмите";

4. разглежда информация от счетоводните органи по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Фонд "Убежище, миграция и интеграция", Фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и от Разплащателната агенция по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., за финансовото управление и изпълнение на помощта от ЕФСУ;

5. разглежда информация за заключенията и препоръките от годишните контролни доклади по програмите, изготвени от одитните органи по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Фонд "Убежище, миграция и интеграция", Фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, съответно от сертифициращия орган - за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.;

6. следи за изпълнението и прилагането на отключващите условия за програмния период 2021 - 2027 г.;

7. одобрява и следи изпълнението на националния план за оценка на Споразумението за партньорство и разглежда информация относно резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки по хоризонтални теми, свързани с изпълнението на Споразумението за партньорство и програмите;

8. приема Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021 - 2027 г., както и измененията в нея след съгласуване с комитетите по чл. 11 и следи за изпълнението ѝ;

9. разглежда информация за напредъка при изграждането на административния капацитет на публичните институции, партньорите и бенефициентите, където това е приложимо;

10. разглежда предложения за намаляване на административната тежест при изпълнението на програмите и следи за предприетите действия за намаляване на административната тежест;

11. разглежда и други въпроси, свързани с изпълнението на Споразумението за партньорство.

(2) Комитетът одобрява свои вътрешни правила за работа и кодекс на поведение, които включват разпоредби относно предотвратяването на конфликти на интереси и относно прилагането на принципа на прозрачност.

Чл. 3. (1) Комитетът се състои от председател, членове и наблюдатели. Председателят и членовете на Комитета имат право на глас при вземане на решения, а наблюдателите имат право на съвещателен глас.

(2) Председател на Комитета е заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

(3) Членове на Комитета са:

1. председателите на комитетите за наблюдение на програмите по чл. 11, заместник-министър на икономиката и индустрията, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на енергетиката, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на културата, заместник-министър на младежта и спорта, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на финансите, заместник-министър на туризма и заместник-министър на електронното управление;

2. председателят на Националния статистически институт;

3. председателят на Комисията за защита от дискриминация;

4. изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие";

5. изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания;

6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2022 г., в сила от 04.11.2022 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) директорите на дирекции "Централно координационно звено", "Координация на политики и концесии", "Координация по въпросите на Европейския съюз", "Стратегическо планиране" и "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет, директорът на дирекция "Държавни помощи и реален сектор" на Министерството на финансите, директорът на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представител на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;

7. представител на Националното сдружение на общините в Република България;

8. представител на всеки от регионалните съвети за развитие на районите от ниво 2;

9. по един представител на всяка от организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище с решение на Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, наричани по-нататък "национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите";

10. представител на национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати с решение на Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания и Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност (приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г., обн., ДВ, бр. 49 от 2019 г.; изм., бр. 36 и 50 от 2022 г.), наричани по-нататък "национално представителните организации на и за хората с увреждания";

11. представител на академичната общност;

12. по един представител на следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

а) организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

в) организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;

г) организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Министрите, ръководителите на ведомствата и организациите, представени в Комитета, а за Програма "Техническа помощ" 2021 - 2027 г. и за Програма "Образование" 2021 - 2027 г. - ръководителят на управляващия орган на програмата, определят писмено един основен и до трима резервни членове. Национално представителните организации на и за хората с увреждания определят един общ представител за основен член по ал. 3, т. 10 и до трима резервни членове. В случай на отсъствие на титуляря от заседанието на Комитета той се замества от един от определените резервни членове. При обективна невъзможност на титуляря и резервните членове да участват в заседание на Комитета ръководителят на съответното ведомство или организация упълномощава писмено друго лице да участва в конкретното заседание.

(5) Поименният състав на Комитета, включително резервните членове, се определя или променя с писмена заповед на неговия председател. Когато лице по ал. 4 не определи в съответния срок, който не може да бъде по-кратък от 7 работни дни, основен и резервни членове в състава на Комитета, заповедта се издава, без да бъдат включени поименно представители на съответното ведомство, организация или група организации.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Наблюдатели на Комитета с право на съвещателен глас са:

1. омбудсманът на Република България или определени от него служители в администрацията на омбудсмана;

2. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" или определени от него служители на агенцията;

3. изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки или определени от него служители на агенцията;

4. директорът на дирекция "Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция" в Министерството на земеделието или определени от него служители на звеното;

5. директорът на дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите или определени от него служители на дирекцията;

6. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове" или определени от него служители на агенцията;

7. ръководителят на звено "Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Държавен фонд "Земеделие" или определени от него служители на звеното;

8. представител/представители на Европейската комисия;

9. представител/представители на Европейската инвестиционна банка или на други финансови институции (при получаване на финансова помощ от Европейската инвестиционна банка или от друга финансова институция).

(7) По покана на председателя в заседанията на Комитета могат да участват без право да гласуват представители на други ведомства и организации, имащи отношение към предвидените в дневния ред въпроси.

Чл. 4. Представителите по чл. 3, ал. 3, т. 11 и редът за тяхното участие в Комитета се определят съгласно раздел I на приложение № 1.

Чл. 5. (1) Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 3, ал. 3, т. 12 трябва да отговарят на следните общи критерии:

1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;

2. да са действащи и да извършват дейност за постигане на целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;

3. да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики;

4. да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

(2) Лицата по чл. 3, ал. 3, т. 12 не може да членуват в национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания.

(3) Лицата по чл. 3, ал. 3, т. 12 се избират при условия и по ред съгласно раздел I на приложение № 2. Избраните лица определят общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в Комитета.

(4) Всеки от основните и резервните членове, определени за представители на лицата по чл. 3, ал. 3, т. 12, трябва да отговаря на следните условия:

1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;

2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;

3. да има опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от избраните лица по ал. 3.

Чл. 6. (1) Координацията, административната и организационно-техническата работа, свързани с дейността на Комитета, се осигуряват от Секретариат. Функциите на Секретариат се изпълняват от дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.

(2) Секретариатът отговаря за публикуването на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на средствата от ЕС, наричан по-нататък "Единния информационен портал", на информацията по чл. 16, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление в срок до 5 работни дни от:

1. издаването на заповедта по чл. 3, ал. 5 или нейното изменение и/или допълнение;

2. приемането на вътрешните правила за работа и кодекс на поведение на Комитета или тяхната промяна;

3. утвърждаването на протокола от съответното заседание на Комитета;

4. утвърждаването на протокола от проведената процедура за неприсъствено вземане на решение.

Чл. 7. Комитетът може да създава при необходимост постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси. Възможността за създаването на такива подкомитети, техният състав, отговорностите и задачите им се уреждат във вътрешните правила за работа на Комитета.

Чл. 8. (1) Комитетът заседава най-малко веднъж годишно.

(2) Заседания на Комитета се свикват по инициатива на председателя му.

(3) По искане най-малко на една трета от членовете на Комитета или по инициатива на Европейската комисия могат да бъдат свиквани извънредни заседания.

(4) Заседанията на Комитета се откриват и се провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му или съответните им заместници с право на глас. При липса на кворум заседанието се отлага с един час и може да се проведе на същото място и при същия дневен ред, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете на Комитета, когато това е предвидено във вътрешните правила за работата му.

(5) Поканата, дневният ред и всички документи, подлежащи на одобряване, се изпращат или се предоставят по електронен път от Секретариата на основните и на резервните членове на Комитета и на наблюдателите и на резервните наблюдатели в Комитета най-малко 10 работни дни преди датата на заседанието.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Заседания по ал. 1 могат да се провеждат и дистанционно или смесено (хибридно) по решение на председателя на Комитета. В случаите, когато заседанието се провежда дистанционно или смесено (хибридно), се осигурява пряко и виртуално участие на членовете на Комитета или съответните резервни членове, на наблюдателите или съответните резервни наблюдатели, както и на другите лица, които са допуснати да присъстват на заседанието, при спазване на изискванията за кворум.

(7) Заседанията може да се записват с аудио-визуална техника.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Секретариатът на Комитета изготвя протокол за всяко проведено заседание. Протоколът съдържа информация за участниците в заседанието, обсъжданите въпроси и взетите решения. Протокол се изготвя и в случаите на заседание, проведено дистанционно или смесено (хибридно).

(9) Протоколът се утвърждава от председателя на Комитета.

Чл. 9. (1) Комитетът взема решения с единодушие.

(2) В случаите, когато не е възможно да се постигне единодушие, Комитетът взема решенията с мнозинство от две трети от присъстващите членове с право на глас.

(3) По решение на неговия председател Комитетът може да вземе решения и неприсъствено при спазване на следната процедура:

1. председателят изпраща или предоставя по електронен път проекта на решение и свързаните с него документи на членовете на Комитета за съгласуване; срокът за представяне на становищата е не по-кратък от 10 работни дни от изпращането на проекта на решение и приложените към него документи; при изключителни случаи и изрично посочване на причините председателят може да определи друг срок, но не по-кратък от 5 работни дни;

2. проектът на решение се счита за приет, когато е съгласуван от повече от две трети от членовете с право на глас; при липса на писмен отговор от страна на член на Комитета се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки;

3. в случаите на изменения в представения за съгласуване проект на решение или приложените към него документи въз основа на получените становища председателят изпраща повторно проекта на решение на членовете на Комитета за съгласуване за срок, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни; с проекта на решение се изпраща и справка за отразяване на получените становища;

4. за проведената процедура за неприсъствено вземане на решение се изготвя протокол, който се утвърждава от председателя и се изпраща на членовете на Комитета в срок до 3 работни дни от утвърждаването му.

Чл. 10. (1) Членовете на Комитета по чл. 3, ал. 3, т. 10 координират становищата си по въпросите, разглеждани от Комитета, с национално представителните организации на и за хората с увреждания и им предоставят информация относно дейността на Комитета.

(2) Членовете на Комитета по чл. 3, ал. 3, т. 11 координират с академичната общност становищата си по въпросите, разглеждани от Комитета, и предоставят на академичната общност информация относно дейността на Комитета.

(3) Членовете на Комитета по чл. 3, ал. 3, т. 12 координират с групите организации, които са ги излъчили, становищата си по въпросите, разглеждани от Комитета, и им предоставят информация относно дейността на Комитета, изразяваните от тях позиции и взетите решения.

Чл. 11. Създават се комитети за наблюдение на програмите, както следва:

1. Комитет за наблюдение на Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г.;

2. Комитет за наблюдение на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г.;

3. Комитет за наблюдение на Програма "Образование" 2021 - 2027 г.;

4. Комитет за наблюдение на Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021 - 2027 г.;

5. Комитет за наблюдение на Програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027 г.;

6. Комитет за наблюдение на Програма "Околна среда" 2021 - 2027 г.;

7. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2022 г., в сила от 04.11.2022 г.) Комитет за наблюдение на Програма "Техническа помощ" 2021 - 2027 г.;

8. Комитет за наблюдение на Програма "Морско дело, рибарство и аквакултури" 2021 - 2027 г.;

9. Комитет за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.;

10. Комитет за наблюдение на Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021 - 2027 г.;

11. Комитет за наблюдение на Програмата на Република България по Фонд "Убежище, миграция и интеграция";

12. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Комитет за наблюдение на Програмите на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" и по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика.

13. (отм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.)

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Комитетът за наблюдение на съответната програма или програми, съфинансирани от ЕФСУ, наричан по-нататък "Комитета за наблюдение на програмата или програмите", е колективен орган, основан на принципа на партньорството, който:

1. одобрява по предложение на ръководителя на управляващия орган на съответната програма методология и критерии за подбор на операции, както и последващи изменения и допълнения в тях, а за операции, при които се предвижда финансовата помощ да се предоставя по повече от една програма - в частта за съответната програма; методологията и критерии за подбор на операции се одобряват, когато това е приложимо за съответната операция;

2. съгласува по предложение на ръководителя на управляващия орган на съответната програма индикативни годишни работни програми, както и последващи изменения в тях, когато това е предвидено в акта по чл. 28, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление;

3. получава информация от управляващия орган при прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, включително за основанието за прекратяването ѝ;

4. разглежда изпълнението и следи за напредъка при изпълнението на програмата и напредъка към постигането на междинните цели и на целевите стойности;

5. разглежда приноса на програмата за преодоляване на предизвикателствата, посочени в специфичните препоръки на Съвета на ЕС за България, които са свързани с изпълнението на програмата;

6. разглежда напредъка на изпълнението на операциите от стратегическо значение, където това е приложимо;

7. одобрява изготвения/изготвените от управляващия орган окончателен доклад за качеството на изпълнението на съответната програма - за програмите, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Фонда за справедлив преход, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, и годишни доклади за качеството на изпълнение на съответната програма - за програмите, финансирани от Фонд "Убежище, миграция и интеграция", Фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика;

8. одобрява плана за извършване на оценка на съответната програма и неговите изменения и разглежда напредъка при извършване на оценките, обобщенията на оценките и евентуалните последващи действия по констатациите от тях;

9. следи за изпълнението и прилагането на отключващите условия, приложими за съответната програма, през целия програмен период;

10. разглежда информация за заключенията и препоръките от годишните контролни доклади по съответната програма, изготвени от одитния орган по съответната програма, съответно от сертифициращия орган - за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.;

11. разглежда информация относно изпълнението на приноса на програмата към програма InvestEU в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2021/1060 или на ресурсите, прехвърлени в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2021/1060, където е приложимо;

12. разглежда информация за изпълнението на действията по комуникация и видимост на съответната програма;

13. съгласува Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021 - 2027 г., както и измененията в нея в частта за съответната програма;

14. одобрява предложения за изменения на програмата, включително за преразпределение на средства по приоритетите на съответната програма;

15. разглежда информация, представена от управляващия орган, относно случаите на несъответствие на подкрепяните от съответната програма операции с Хартата на основните права на Европейския съюз или с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и за жалби относно неспазване на Хартата, съответно Конвенцията, подадени при условията и по реда на законодателството на Република България;

16. в случай на прилагане на финансови инструменти по съответната програма разглежда:

а) елементите на предварителната оценка, посочена в член 58, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и стратегическия документ, посочен в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060;

б) напредъка в изпълнението на финансовите инструменти;

в) разпоредбите относно базираното на изпълнението изчисление на извършените разходи за управление или на таксите за управление на финансовия инструмент и ежегодни доклади за разходите и таксите, които са били действително платени през предходната календарна година;

17. следи за изпълнението на интегрираните териториални инвестиции и на инструмента "Водено от общностите местно развитие", в случай че такива се изпълняват с финансова подкрепа от съответната програма;

18. следи за прилагането от управляващия орган на принципите на устойчивото развитие, включително опазване на околната среда, на равенството между мъжете и жените, на равните възможности и недискриминацията, включително достъпност за хора с увреждания;

19. разглежда информация от управляващия орган за напредъка при изграждането на административния капацитет на публичните институции, партньорите и бенефициентите, където това е приложимо;

20. при необходимост отправя препоръки към управляващия орган, включително относно мерки за намаляване на административната тежест за бенефициентите;

21. (нова - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) разглежда и одобрява предложение до Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз за проекти, финансирани по съответната програма, за които да бъдат приложени Пактове за почтеност;

22. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) разглежда и други въпроси, свързани с изпълнението на съответната програма, както и въпроси, които засягат качеството на изпълнение на съответната програма и мерките за тяхното разрешаване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Комитетът за наблюдение на програмата или програмите одобрява свои вътрешни правила за работа и кодекс на поведение, които включват разпоредби относно предотвратяването на конфликти на интереси и относно прилагането на принципа на прозрачност.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Комитетът за наблюдение на програмата или програмите се състои от председател, членове и наблюдатели. Председателят и членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите имат право на глас при вземане на решения, а наблюдателите имат право на съвещателен глас.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Председател на Комитета за наблюдение на програмата или програмите е ръководителят на управляващия орган на съответната програма или друго лице, оправомощено от ръководителя на администрацията, в чиято структура се намира управляващият орган на съответната програма.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Членове на Комитета за наблюдение на програмата или програмите са:

1. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) ръководителите на управляващите органи на програмите по чл. 11 и на Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021 - 2027 г., ръководителят на административното звено, определено за управляващ орган на съответната програма, или друг служител в звеното, изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие", ръководителите на администрациите, в чиято структура се намират междинните звена по съответната програма;

2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2022 г., в сила от 04.11.2022 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) директорите на дирекции "Координация на политики и концесии", "Координация по въпросите на Европейския съюз" и "Стратегическо планиране" в администрацията на Министерския съвет, представител на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет, директорът на дирекция "Държавни помощи и реален сектор" на Министерството на финансите, представител на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;

3. представител на Националния статистически институт;

4. представител на Комисията за защита от дискриминация;

5. по един представител на ведомствата, отговорни за политиките, по които се финансират мерки от съответната програма;

6. представител на Националното сдружение на общините в Република България;

7. представител на всеки от регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

8. по един представител на всяка от национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите;

9. представител на национално представителните организации на и за хората с увреждания;

10. представител на академичната общност;

11. по един представител на следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

а) организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

в) организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;

г) организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;

12. представители на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи, работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони - само за Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.

(4) За членове могат да бъдат определяни представители и на други групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имащи отношение към мерките, които се финансират по съответната програма.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) По инициатива на председателя в състава на Комитета за наблюдение на програмата или програмите може да се включват до трима допълнителни членове извън посочените в ал. 3 и 4, които:

1. имат отношение към мерките, които се финансират по съответната програма, и

2. не осъществяват дейност в частна полза.

(6) При определяне на членовете по ал. 5 се спазва принципът за недискриминация и равнопоставеност, като при необходимост се прилага процедурата по чл. 15, ал. 3.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2022 г., в сила от 04.11.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Министрите, ръководителите на ведомствата и организациите, представени в Комитета за наблюдение на програмата или програмите, а за Програма "Техническа помощ" 2021 - 2027 г. и за Програма "Образование" 2021 - 2027 г. - ръководителят на управляващия орган на програмата или оправомощено от него длъжностно лице, определят писмено един основен и до трима резервни членове. Национално представителните организации на и за хората с увреждания определят един общ представител за основен член по ал. 3, т. 9 и до трима резервни членове. В случай на отсъствие на титуляря от заседанието на Комитета за наблюдение на програмата или програмите той се замества от един от определените резервни членове. При обективна невъзможност на титуляря и резервните членове да участват в заседание на Комитета за наблюдение на програмата или програмите ръководителят на съответното ведомство или организация упълномощава писмено друго лице да участва в конкретното заседание.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2022 г., в сила от 04.11.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Съставът на Комитета за наблюдение на програмата или програмите се определя поименно с писмена заповед на министъра, на чието подчинение е управляващият орган на съответната програма, а за Програма "Техническа помощ" 2021 - 2027 г. и за Програма "Образование" 2021 - 2027 г. - с писмена заповед на ръководителя на управляващия орган на програмата или на оправомощено от него длъжностно лице. Когато лице по ал. 7 не определи в съответния срок, който не може да бъде по-кратък от 7 работни дни, основен и резервни членове в състава на Комитета за наблюдение на програмата или програмите, в заповедта не се посочват поименно представители на съответното ведомство, организация или група организации.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Наблюдатели на съответния Комитет за наблюдение на програмата или програмите с право на съвещателен глас могат да бъдат:

1. представител на омбудсмана на Република България;

2. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" или определени от него служители на агенцията;

3. изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки или определени от него служители на агенцията;

4. ръководителят на Звеното за наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция в Министерството на земеделието или определени от него служители на звеното;

5. директорът на дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите или определени от него служители на дирекцията;

6. ръководителят на звено "Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Държавен фонд "Земеделие" или определени от него служители на звеното;

7. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове" или определени от него служители на агенцията;

8. ръководителят на Звеното за вътрешен одит в МВР или определени от него служители на звеното;

9. представители на юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към мерките, които ще се изпълняват по съответната програма;

10. представител/представители на Европейската комисия;

11. представител/представители на Европейската инвестиционна банка или на друга финансова институция (в случаите, в които съответната програма получава финансова помощ от Европейската инвестиционна банка или от друга финансова институция).

(10) Наблюдателите и резервните наблюдатели по ал. 9, т. 9 се определят чрез механизъм за избор, който се утвърждава от ръководителя на управляващия орган на съответната програма.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) В заседанията на Комитета за наблюдение на програмата или програмите по покана на председателя могат да участват без право да гласуват представители на други ведомства и организации, имащи отношение към предвидените в дневния ред въпроси.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Председателят кани за участие на заседания на Комитета за наблюдение на програмата или програмите, на които се представя информация по чл. 12, ал. 1, т. 15, представители на институциите, разгледали жалби за нарушения на Хартата, съответно на Конвенцията.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Представителите по чл. 13, ал. 3, т. 10 и редът за тяхното участие в Комитета за наблюдение на програмата или програмите се определят съгласно раздел II на приложение № 1.

Чл. 15. (1) Юридическите лица по чл. 13, ал. 3, т. 11 и ал. 4 трябва да отговарят на следните общи критерии:

1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;

2. да са действащи и да извършват дейност за постигане на целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявление за участие в процедура за избор;

3. да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики;

4. да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

(2) Лицата по чл. 13, ал. 3, т. 11 и ал. 4 не може да членуват в национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Лицата по чл. 13, ал. 3, т. 11 и ал. 4 се избират при условия и по ред съгласно раздел ІІ на приложение № 2. Избраните лица определят общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в Комитета за наблюдение на програмата или програмите.

(4) Всеки от основните и резервните членове, определени за представители на лицата по чл. 13, ал. 3, т. 11 и ал. 4, трябва да отговаря на следните условия:

1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;

2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;

3. да има опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от избраните лица по ал. 3.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) За всеки Комитет за наблюдение на програма или програми конкретните групи лица по чл. 13, ал. 4 се определят в поканата по т. 1 от раздел II на приложение № 2 според мерките, които ще се финансират по съответната програма или програми.

Чл. 16. (1) Юридическите лица по чл. 13, ал. 3, т. 12 трябва да отговарят на следните общи критерии:

1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза или по реда на Закона за кооперациите най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;

2. да са действащи и да извършват дейност за постигане на целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;

3. да са участвали със становища и предложения в съвети, законодателни инициативи, програми или други събития, имащи значение за Общата селскостопанска политика и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

(2) Лицата по ал. 1 се избират при условия и по ред съгласно приложение № 3. Всички лица, отговарящи на условията по ал. 1, определят един основен член и до трима резервни членове за участие в Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.

(3) Всеки от определените основни и резервни членове по ал. 2 трябва да отговаря на следните условия:

1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;

2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;

3. да е участвал в съвети, законодателни инициативи, програми или други събития, имащи значение за Общата селскостопанска политика и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от лицата по ал. 2.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Комитетите за наблюдение на програми могат да създават при необходимост постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси. Възможността за създаването на такива подкомитети, техният състав, отговорности и задачи се уреждат във вътрешните правила за работа на всеки Комитет за наблюдение на програма или програми.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Координацията, административната и организационно-техническата работа, свързани с дейността на всеки Комитет за наблюдение на програма или програми, се осигуряват от Секретариат. Функциите на Секретариат се изпълняват от управляващия орган на съответната програма.

(2) Секретариатът отговаря за публикуването на интернет страницата на съответната програма и/или на Единния информационен портал на информацията по чл. 16, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление в срок до 5 работни дни от:

1. издаването на заповедта по чл. 13, ал. 8 или нейното изменение и/или допълнение;

2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) приемането на вътрешните правила за работа и кодекс на поведение на Комитета за наблюдение на програмата или програмите или тяхната промяна;

3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) утвърждаването на протокола от съответното заседание на Комитета за наблюдение на програмата или програмите;

4. утвърждаването на протокола от проведената процедура за неприсъствено вземане на решение.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Комитетът за наблюдение на програмата или програмите заседава най-малко един път годишно. Централното координационно звено съвместно с председателите на комитетите по чл. 11 изготвя график на заседанията на комитетите за наблюдение на програмите, който се публикува на Единния информационен портал.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Заседания на Комитета за наблюдение на програмата или програмите се свикват по инициатива на председателя му.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) По искане най-малко на една трета от членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите или по инициатива на Европейската комисия могат да бъдат свиквани извънредни заседания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Заседанията на Комитета за наблюдение на програмата или програмите се откриват и се провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му или съответните им заместници с право на глас. При липса на кворум заседанието се отлага с един час и може да се проведе на същото място и при същия дневен ред, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите, когато това е предвидено във вътрешните правила за работата му.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Поканата, дневният ред и всички документи, подлежащи на одобряване, се изпращат или предоставят по електронен път от Секретариата на основните и на резервните членове на Комитета за наблюдение на програмата или програмите и на наблюдателите и на резервните наблюдатели най-малко 10 работни дни преди датата на заседанието.

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Заседания по ал. 1 могат да се провеждат и дистанционно или смесено (хибридно) по решение на председателя на Комитета за наблюдение на програмата или програмите. В случаите, когато заседанието се провежда дистанционно или смесено (хибридно), се осигурява пряко и виртуално участие на членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите или на съответните резервни членове, на наблюдателите или на съответните резервни наблюдатели, както и на другите лица, които са допуснати да присъстват на заседанието, при спазване на изискванията за кворум.

(7) Заседанията може да се записват с аудио-визуална техника.

(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Секретариатът на Комитета за наблюдение на програмата или програмите изготвя протокол за всяко проведено заседание. Протоколът съдържа информация за участниците в заседанието, обсъжданите въпроси и взетите решения. Протокол се изготвя и в случаите на заседание, проведено дистанционно или смесено (хибридно).

(9) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Протоколът се утвърждава от председателя на Комитета за наблюдение на програмата или програмите.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Комитетът за наблюдение на програмата или програмите взема решения с единодушие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) В случаите, когато не е възможно да се постигне единодушие, Комитетът за наблюдение на програмата или програмите взема решенията с мнозинство от две трети от присъстващите членове с право на глас.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) По решение на неговия председател Комитетът за наблюдение на програмата или програмите може да вземе решения и неприсъствено при спазване на следната процедура:

1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) председателят изпраща или предоставя по електронен път проекта на решение и свързаните с него документи на членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите за съгласуване; срокът за представяне на становища е не по-кратък от 10 работни дни от изпращането на проекта на решение и приложените към него документи; при изключителни случаи и изрично посочване на причините председателят може да определи друг срок, но не по-кратък от 5 работни дни;

2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) проектът на решение се счита за приет, когато е съгласуван от повече от две трети от членовете с право на глас; при липса на писмен отговор от страна на член на Комитета за наблюдение на програмата или програмите се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки;

3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) в случаите на изменения в представения за съгласуване проект на решение или в приложените към него документи въз основа на получените становища председателят изпраща повторно проекта на решение на членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите за съгласуване за срок, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни; с проекта на решение се изпраща и справка за отразяване на получените становища;

4. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) за проведената процедура за неприсъствено вземане на решение се изготвя протокол, който се утвърждава от председателя и се изпраща на членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите в срок до 3 работни дни от утвърждаването му.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите по чл. 13, ал. 3, т. 9 координират становищата си по въпросите, разглеждани от комитета, с национално представителните организации на и за хората с увреждания и им предоставят информация относно дейността на Комитета за наблюдение на програмата или програмите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите по чл. 13, ал. 3, т. 10 координират с академичната общност становищата си по въпросите, разглеждани от комитета, и предоставят на академичната общност информация относно дейността на Комитета за наблюдение на програмата или програмите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите по чл. 13, ал. 3, т. 11 и 12 и ал. 4 координират с групите организации, които са ги излъчили, становищата си по въпросите, разглеждани от комитета, и им предоставят информация относно дейността на Комитета за наблюдение на програмата или програмите, изразяваните от тях позиции и взетите решения.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението ръководителят на управляващия орган на съответната програма утвърждава механизма по чл. 13, ал. 10, когато се предвижда включването на наблюдатели или резервни наблюдатели по чл. 13, ал. 9, т. 9 в съответния Комитет за наблюдение на програмата или програмите.

§ 2. В срок до три месеца след определянето на поименния състав на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на съответните комитети за наблюдение на програмите председателите на всички комитети свикват първото заседание на съответния комитет за наблюдение, на което се приемат вътрешните правила за работа и кодексът на поведение.

§ 3. Отменя се Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 37 и 57 от 2015 г., бр. 2 и 46 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г., бр. 54 и 72 от 2018 г., бр. 67 от 2019 г. и бр. 21 и 60 от 2022 г.).

§ 4. (1) Функциите на комитетите за наблюдение по отмененото Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. се изпълняват, както следва:

1. функциите на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от ЕСИФ, за периода 2014 - 2020 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от ЕФСУ, за периода 2021 - 2027 г.;

2. функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" за периода 2014 - 2020 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г.;

3. функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за периода 2014 - 2020 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г.;

4. функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за периода 2014 - 2020 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Програма "Образование" 2021 - 2027 г.;

5. функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за периода 2007 - 2013 г., на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" за периода 2014 - 2020 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021 - 2027 г.;

6. функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" за периода 2014 - 2020 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027 г.;

7. функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда" за периода 2014 - 2020 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Програма "Околна среда" 2021 - 2027 г.;

8. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2022 г., в сила от 04.11.2022 г.) функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Добро управление" за периода 2014 - 2020 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Програма "Техническа помощ" 2021 - 2027 г.;

9. функциите на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Програма "Морско дело, рибарство и аквакултури" 2021 - 2027 г.;

10. функциите на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. се изпълняват от Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.

(2) При изпълнение на функциите по ал. 1 в заседанията на Комитета за наблюдение могат да участват с право на съвещателен глас и лица от състава на съответния комитет за наблюдение за периода 2014 - 2020 г. при условия и по ред, определени във вътрешните правила на комитета.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Определянето и изменението на състава и изпълнението на функциите на Комитетите за наблюдение по отмененото Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. се извършват по досегашния ред до определянето на поименния състав на съответния комитет по § 4.

§ 6. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието, министъра на иновациите и растежа, министъра на образованието и науката, министъра на вътрешните работи и на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Програма за образование".

§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 04.11.2022 Г.)


§ 4. В Постановление № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 - 2027 г. (ДВ, бр. 79 от 2022 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде думите "Икономическа и социална политика" се заменят с "Координация на политики и концесии".

2. Навсякъде думите "Програмата за техническа помощ 2021 - 2027" се заменят с "Програма "Техническа помощ" 2021 - 2027 г.".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 04.11.2022 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от 4 ноември 2022 г., с изключение на § 2 и 10, които влизат в сила от датата на обнародването на това постановление.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 13 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФСУ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 17.01.2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4 и 14


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.)


ПРОЦЕДУРА

за определяне на представители на академичната общност за участие в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и в комитетите за наблюдение на програмите за програмен период 2021 - 2027 г.


Раздел I

Процедура за определяне на представители на академичната общност за участие в състава на Комитета за наблюдение на споразумението за партньорство по чл. 1


1. Основният и резервните членове по чл. 3, ал. 3, т. 11 в Комитета се определят след отправяне на писмена покана от председателя на Комитета до председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.

2. В срок до 10 работни дни от получаването на поканата председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България определят по един представител и уведомяват писмено председателя на Комитета за определените от тях лица.

3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Определените по т. 2 лица представляват академичната общност в Комитета на ротационен принцип за срок една година, като един от тримата посочени представители се посочва в заповедта по чл. 3, ал. 5 като основен член, а другите двама - като резервни членове.

4. Редът за последователно представителство в Комитета е, както следва:

а) Българската академия на науките;

б) Селскостопанската академия;

в) Съветът на ректорите на висшите училища в Република България.

5. (нова - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) При изтичане на срока по т. 3 заповедта по чл. 3, ал. 5 се изменя и за основен член в Комитета се посочва следващият по ред представител на академичната общност, а другите двама - за резервни членове.


Раздел II

Процедура за определяне на представители на академичната общност за участие в състава на Комитета за наблюдение на програмите по чл. 11


1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Основният и резервните членове по чл. 13, ал. 3, т. 10 в Комитета за наблюдение на програмата или програмите се определят след отправяне на писмена покана от ръководителя на управляващия орган на съответната програма до председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.

2. В срок до 10 работни дни от получаването на поканата председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България определят по един представител и уведомяват писмено ръководителя на управляващия орган на програмата за определените от тях лица.

3. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Определените по т. 2 лица представляват академичната общност в Комитета за наблюдение на програмата или програмите на ротационен принцип за срок една година, като един от тримата посочени представители се посочва в заповедта по чл. 13, ал. 8 като основен член, а другите двама - като резервни членове.

4. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Редът за последователно представителство в Комитета за наблюдение на програмата или програмите е, както следва:

а) Българската академия на науките;

б) Селскостопанската академия;

в) Съветът на ректорите на висшите училища в Република България.

5. (нова - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) При изтичане на срока по т. 3 заповедта по чл. 13, ал. 8 се изменя и за основен член в Комитета за наблюдение на програмата или програмите се посочва следващият по ред представител на академичната общност, а другите двама - за резервни членове.

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 и чл. 15, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.)


ПРОЦЕДУРА

за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на комитетите за наблюдение на програмите за програмен период 2021 - 2027 г.


Раздел I

Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на споразумението за партньорство по чл. 1


1. На Единния информационен портал www.eufunds.bg се публикува покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Комитета.

2. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на чл. 3, ал. 3, т. 12 подава писмено заявление за участие в избора до директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.

3. Лице по чл. 3, ал. 3, т. 12 не може да подаде повече от едно заявление.

4. Писменото заявление по т. 2 се представя по образец, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Към заявлението се прилагат:

а) удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд, когато юридическото лице не е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;

б) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) списък с описание на опита в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, политики или проекти съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4, както и документи, доказващи наличието на изисквания опит по чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4;

в) декларация за обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2.

5. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 2 директорът на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет уведомява лицата, отговарящи на критериите по чл. 5, ал. 1 и 2, и ги кани да излъчат един общ представител на съответната група по чл. 3, ал. 3, т. 12 за основен член и до трима представители за резервни членове. Юридическите лица определят представителите си с консенсус, а при липса на консенсус провеждат жребий.

6. В срок до 10 работни дни от получаването на поканата лицата по т. 5 писмено уведомяват директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение. В същия срок се представят и документи, доказващи обстоятелствата по чл. 5, ал. 4 по отношение на представителите.

7. До предоставянето на документите по т. 6 съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта по чл. 3, ал. 5 и не може да участва в заседанията и вземането на решения от Комитета.

8. При промяна на основния член или на резервен член лицата по т. 5 писмено уведомяват директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет за промяната и предоставят документи, доказващи обстоятелствата по чл. 5, ал. 4.

9. Когато след изтичането на срока по т. 2 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност всички лица, подали заявление за участие в избора, не отговарят на изискванията по чл. 5, ал. 1 и 2, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в срок до 3 месеца след изтичането на срока по т. 2.

10. Когато в срока по т. 2 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност не са получени заявления, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в срок до една година от изтичането на срока по т. 2.

Раздел II

Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмите по чл. 11


1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) Управляващият орган публикува на Единния информационен портал www.eufunds.bg и на интернет страницата на съответната програма покана за участие на лицата по чл. 13, ал. 3, т. 11 и ал. 4 в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Комитета за наблюдение на програма или програми по чл. 11.

2. В поканата по т. 1 се определят конкретните групи лица по чл. 13, ал. 4 според мерките, които ще се финансират по съответната програма.

3. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на чл. 13, ал. 3, т. 11 и ал. 4 подава писмено заявление за участие в избора до ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма.

4. Лице по чл. 13, ал. 3, т. 11 и ал. 4 не може да подаде повече от едно заявление.

5. Писменото заявление по т. 3 се представя по образец, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Към заявлението се прилагат:

а) удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд, когато юридическото лице не е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;

б) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) списък с описание на опита в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, политики или проекти съгласно чл. 15, ал. 1, т. 3 и 4, както и документи, доказващи наличието на изисквания опит по чл. 15, ал. 1, т. 3 и 4;

в) декларация за обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 2 и ал. 2.

6. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 3 ръководителят на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, уведомява лицата, отговарящи на критериите по чл. 15, ал. 1 и 2, и ги кани да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове. Юридическите лица определят представителите си с консенсус, а при липса на консенсус провеждат жребий.

7. В срок до 10 работни дни от получаването на поканата лицата по т. 6 писмено уведомяват ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение. В същия срок се представят и документи, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 по отношение на представителите.

8. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2023 г., в сила от 17.01.2023 г.) До предоставянето на документите по т. 7 съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта по чл. 13, ал. 8 и не може да участва в заседанията и вземането на решения от Комитета за наблюдение на програмата или програмите.

9. При промяна на основен член или на резервен член лицата по т. 6 писмено уведомяват ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, и предоставят документите, доказващи обстоятелствата по чл. 15, ал. 4.

10. Когато след изтичането на срока по т. 3 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност всички лица, подали заявление за участие в избора, не отговарят на изискванията по чл. 15, ал. 1 и 2, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в срок до 3 месеца след изтичането на срока по т. 3.

11. Когато в срока по т. 3 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност не са получени заявления, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в срок до една година от изтичането на срока по т. 3.

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 2


ПРОЦЕДУРА

за избор на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.


1. Министерството на земеделието публикува на Единния информационен портал www.eufunds.bg и на електронната си страница покана за участие в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи.

2. В срок до 15 работни дни от датата на публикуването на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление за участие в избора до министъра на земеделието.

3. Едно лице не може да подаде повече от едно заявление.

4. Писменото заявление по т. 2 се представя по образец, неразделна част от поканата по т. 1, утвърден от министъра на земеделието. Към заявлението се прилагат:

а) списък със становища и предложения в съвети, законодателни инициативи, програми или други събития, имащи значение за Общата селскостопанска политика и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в които са участвали, както и документи, доказващи участието;

б) декларация за обстоятелствата по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2.

5. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 2 министърът на земеделието или оправомощено от него длъжностно лице уведомява лицата, отговарящи на критериите, и ги кани да излъчат един основен член и до трима представители за резервни членове.

6. В срок до 10 работни дни от получаването на поканата лицата по т. 5 писмено уведомяват министъра на земеделието или оправомощено от него длъжностно лице за излъчените представители, като представят документи, доказващи обстоятелствата по чл. 16, ал. 3 относно излъчения основен член и резервните членове.

7. До предоставянето на документите съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта по чл. 13, ал. 8 и не може да участва в заседанията и дейността на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.

8. При промяна на основния член или на резервен член лицата по т. 5 писмено уведомяват министъра на земеделието или оправомощеното от него длъжностно лице и предоставят документите, доказващи обстоятелствата по чл. 16, ал. 3.

9. Когато след изтичането на срока по т. 2 всички лица, подали заявление за участие в избора, не отговарят на изискванията, се провежда нова процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел в срок до 3 месеца след изтичането на срока по т. 2.

Промени настройката на бисквитките