Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 4.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

В сила от 04.10.2022 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2022 г. в размер 3220 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на курсантите от Академията на МВР.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. по "Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи", бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация".

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища (обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките