Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 4.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.

В сила от 04.10.2022 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) По бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. да се възстановят средства в размер 3 600 000 лв. от сметката за чужди средства по чл. 3 от Постановление № 462 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. (ДВ, бр. 110 от 2021 г.).

(2) Министърът на здравеопазването да извърши по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. произтичащите от ал. 1 промени в разходите и бюджетното взаимоотношение с централния бюджет и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 2. С размера на средствата по чл. 1, ал. 1 министърът на финансите да извърши съответната промяна по централния бюджет за 2022 г., включително на бюджетното взаимоотношение с бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят утвърдените показатели по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 15 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките