Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 4.X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.

В сила от 04.10.2022 г.

Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г., доп. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 3 600 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за продължаване на кампанията за поставяне на ваксини срещу COVID-19.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет на 2022 г.

Чл. 2. Със средствата по ал. 1 да се увеличат разходите за персонал по "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве", бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести", по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 14.12.2022 г.) (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на здравеопазването.

(2) Преведените до 31 декември 2022 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на здравеопазването по чл. 2.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 14.12.2022 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 14 декември 2022 г.

Промени настройката на бисквитките