Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 11.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 ОТ 7 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 ОТ 7 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" ЗА ПЕРИОДА ОТ 2014 Г. ДО 2020 Г. (ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г.)

В сила от 11.11.2022 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 4 се изменя така:

"4. да са направени от бенефициер и да са изцяло изплатени от определения отговорен орган в периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2024 г.;".

2. Точка 5 се отменя.

§ 2. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 1, в буква "б":

а) буква "аа" се изменя така:

"аа) налице е издадена заповед на органа по назначаването, съответно на работодателя, с която на служителя са възложени задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на проекти в рамките на установеното му по служебно или по трудово правоотношение работно време и в длъжностната му характеристика са включени дейности по изпълнението и/или управлението на проекти;"

б) буква "бб" се отменя;

в) буква "вв" се изменя така:

"вв) налице е издадена заповед на органа по назначаването по чл. 21, ал. 4, т. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), съответно на работодателя по чл. 107а, ал. 9, т. 2 от Кодекса на труда (КТ), с която на служителя са възложени допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на проекти извън установените му по служебно или по трудово правоотношение работно време и задължения по длъжностна характеристика;".

2. В т. 6:

а) в буква "а" думите "по чл. 7 от" се заменят с "по смисъла на";

б) буква "б" се изменя така:

"б) субекти, които не са възложители по смисъла на ЗОП, възлагат договори за изпълнение на проекти при спазване принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и при условията и по реда на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" (ДВ, бр. 44 от 2014 г.);".

§ 3. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 1, в буква "б":

а) буква "аа" се изменя така:

"аа) налице е издадена заповед на органа по назначаването, съответно на работодателя, с която на служителя са възложени задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на проекти в рамките на установеното му по служебно или по трудово правоотношение работно време и в длъжностната му характеристика са включени дейности по изпълнението и/или управлението и на проекти;"

б) буква "бб" се отменя;

в) буква "вв" се изменя така:

"вв) налице е издадена заповед на органа по назначаването по чл. 21, ал. 4, т. 2 от ЗДСл, съответно на работодателя по чл. 107а, ал. 9, т. 2 от КТ, с която на служителя са възложени допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на проекти извън установените му по служебно или по трудово правоотношение работно време и задължения по длъжностна характеристика;".

2. В т. 6:

а) в буква "а" думите "по чл. 7 от" се заменят с "по смисъла на";

б) буква "б" се изменя така:

"б) субекти, които не са възложители по смисъла на ЗОП, възлагат договори за изпълнение на проекти при спазване принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и при условията и по реда на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност";".

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Разходите за възнаграждения по ал. 1, т. 2 са допустими, когато е изпълнено едно от следните условия:

1. налице е издадена заповед на органа по назначаването, съответно на работодателя, с която на служителя са възложени задължения във връзка с управление на фондовете, програмите, действията или проектите в рамките на установеното му по служебно или по трудово правоотношение работно време и в длъжностната му характеристика по служебно или трудово правоотношение са включени дейности по управление на фондовете, програмите, действията или проектите;

2. налице е издадена заповед на органа по назначаването по чл. 21, ал. 4, т. 2 от ЗДСл, съответно на работодателя по чл. 107а, ал. 9, т. 2 от КТ, с която на служителя са възложени допълнителни задължения във връзка с управление на фондовете, програмите, действията или проектите извън установените му по служебно или по трудово правоотношение работно време и задължения по длъжностна характеристика."

2. В ал. 5 думите "служители от звената, изпълняващи дейности по ал. 1, т. 1" се заменят със "служители от звената, изпълняващи дейности по ал. 1, т. 2".

§ 5. В допълнителните разпоредби, в § 1 т. 2 се изменя така:

"2. "Разходи за възнаграждения" са разходите за брутни заплати по трудово или служебно правоотношение, разходите за възнаграждения, определени в трудов договор по чл. 110 от КТ за възлагане на допълнителни задължения във връзка с дейности по изпълнение и/или управление на проект, или разходите по сключен договор за услуга, включително разходите за социални и здравни осигуровки, дължими от работодателя, органа по назначаването или възложителя."

Заключителни разпоредби

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките