Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 11.XI

РЕШЕНИЕ ЗА ОСТАВАНЕ НА БИТОВИТЕ КРАЙНИ КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОСТАВАНЕ НА БИТОВИТЕ КРАЙНИ КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2022г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България


РЕШИ:


1. До 31 декември 2025 г. битовите крайни клиенти на електроенергия остават на регулиран пазар.

2. Възлага на Министерския съвет да предприеме необходимите действия, в т.ч. свързани с изменения в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с които да гарантира, че пълната либерализация на пазара на електрическа енергия за крайните битови клиенти ще се осъществи след 31 декември 2025 г.

3. Министерският съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 30 ноември 2022 г. да уведоми Народното събрание за предприетите действия.

-------------------------

Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 8 ноември 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките