Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 11.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 ОТ 7 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 ОТ 7 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

В сила от 11.11.2022 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за провеждане на търгове за възмездно учредяване право на строеж върху недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките