Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 11.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 11.11.2022 г.

Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. в размер 6 729 940 лв. за изплащане на хуманитарна помощ за четвърти отчетен период по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на икономии на разходите по чл. 1, ал. 5, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма".

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на туризма да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на туризма.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките