Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 11.XI

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

В сила от 01.07.2022 г.
Издаден от министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят устройството и дейността на Военно-географската служба.

Чл. 2. (1) Военно-географската служба е военно формирование за осигуряване на геоинформация и извършване на основни и специализирани дейности по Закона за геодезията и картографията.

(2) Военно-географската служба е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната със седалище в София, бул. Ген. Тотлебен № 34.

Чл. 3. Военно-географската служба осъществява своите функции и дейности в съответствие със: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ); Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ); Закона за геодезията и картографията (ЗГК); Постановление № 1 на Министерския съвет от 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение; Кодекса на труда (КТ); другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с геодезически и картографски дейности и актове на министъра на отбраната.

Глава втора.
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

Чл. 4. Военно-географската служба:

1. изпълнява задълженията по географското осигуряване на въоръжените сили на Република България, включително и на колективната система за сигурност, съгласно "Геопространствената политика на НАТО";

2. представлява при упълномощаване министъра на отбраната и началника на отбраната при взаимодействието и координирането на дейностите по географското осигуряване, геодезията и картографията в съответните командвания във и извън НАТО и на национално ниво;

3. извършва основни и специализирани дейности, обезпечаващи изпълнението на правомощията на министъра на отбраната по чл. 9 от Закона за геодезията и картографията;

4. разработва политика, процедури и документи, регламентиращи географското осигуряване на въоръжените сили и контрола на това осигуряване, както и подзаконови актове (наредби, постановления, инструкции и т.н.) в изпълнение на нормативноустановените правомощия на министъра на отбраната;

5. планира и организира създаването/производството и съхраняването на военно-географските материали и създава запаси от тях;

6. планира, организира и контролира осигуряването на въоръжените сили на Република България с военно-географски материали и информация;

7. организира и изпълнява осигуряването на ведомства и организации извън въоръжените сили на Република България с географски материали и данни в интерес на отбраната и националната сигурност;

8. осъществява контрол на отчетността и съхраняването на географските материали от географските структури на въоръжените сили и други потребители;

9. организира дейностите по експлоатация и поддръжка на Информационната система за предоставяне на публичен достъп до пространствени данни и услуги на Министерството на отбраната;

10. ръководи дейностите по стандартизацията и постигането на техническа, технологична и оперативна съвместимост в областта на географското осигуряване на ВС в контекста на колективната система за сигурност;

11. планира и отпечатва военнослужебна литература, образци на документи и акциденция за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия въз основа на заявки, изготвени от тях.

Глава трета.
СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

Чл. 5. (1) Военно-географската служба е структурирана в ръководство, щаб, звено "Сигурност на информацията", секция "Бюджет и финанси", отделение "Обществени поръчки", отделение "Производство, стандартизация и сътрудничество", отделение "Геоинформационно осигуряване", Геодезическа обсерватория (GPS обсерватория) и подчинено военно формирование - Военен географски център (ВГЦ), дислоцирано в Троян.

(2) Ръководството на Военно-географската служба се състои от началник, заместник-началник, началник на щаба, главен инженер, главен юрисконсулт, финансов контрольор и главен експерт.

Чл. 6. (1) Военно-географската служба се ръководи и представлява от началник.

(2) Началникът на Военно-географската служба е военнослужещ и е пряко подчинен на министъра на отбраната. Той е пряк ръководител на целия личен състав на Военно-географската служба.

Чл. 7. (1) Началникът на Военно-географската служба:

1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на Военно-географската служба;

2. представлява Военно-географската служба пред физически и юридически лица, организации и учреждения в страната и в чужбина;

3. организира и координира изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията, възложени със ЗГК на министъра на отбраната;

4. осигурява експертно становище на Министерството на отбраната и/или представлява министъра на отбраната при участие в Съвета по геодезия, картография и кадастър по чл. 8 от ЗГК, в Съвета по стандартизация на географските имена по чл. 18 от ЗГК;

5. изпълнява дейностите по чл. 49, ал. 2 от ЗГК и по чл. 56, ал. 1 от ЗГК при оправомощаване от министъра на отбраната;

6. организира взаимодействието със структурите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и формированията от Българската армия;

7. планира, разпределя и администрира предоставения бюджет на Военно-географската служба;

8. изготвя и представя в Министерството на отбраната периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на Военно-географската служба;

9. ръководи и контролира разработването на програми и планове за дейността на Военно-географската служба и отчита тяхното изпълнение;

10. утвърждава програми и издава указания за планирането и утвърждава годишните планове на Военния географски център;

11. утвърждава методики, инструкции, ръководства за работа и други технически и технологични документи, свързани с производствената дейност на Военния географски център;

12. изготвя и предлага на министъра на отбраната проекти на заповеди за определяне на комисии за приемане на геодезическите и картографските материали и данни по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5 и по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗГК;

13. изготвя и предлага на министъра на отбраната проекти на заповеди за обновяване на запасите и въвеждане в употреба на нови видове и/или издания географски материали и за снемане от употреба на такива;

14. изготвя и представя на министъра на отбраната и на началника на отбраната анализ за географското осигуряване на въоръжените сили през изтеклата година;

15. организира управлението и използването на предоставените му имоти и вещи държавна собственост;

16. утвърждава вътрешни актове за организацията на дейността на Военно-географската служба;

17. командирова личния състав на Военно-географската служба в страната;

18. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на Военно-географската служба;

19. организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за потребностите на Военно-географската служба и сключва договори с избраните изпълнители;

20. осигурява условия за подготовката, повишаване на квалификацията и ефективното използване на кадрите;

21. утвърждава длъжностните характеристики на личния състав на Военно-географската служба, с изключение на лицата, които са в правомощията на други лица;

22. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, които не са в правомощията на други лица;

23. сключва, изменя и прекратява договорите за военна служба с военнослужещите, назначава и освобождава от длъжност и от военна служба при оправомощаване от министъра на отбраната;

24. упражнява и други правомощия, определени с нормативните актове или делегирани му от министъра на отбраната.

(2) В изпълнение на правомощията си началникът на Военно-географската служба издава заповеди, разпореждания и указания;

(3) При осъществяване на своите правомощия началникът на Военно-географската служба се подпомага от заместник-началник и началник на щаба, които са военнослужещи;

(4) Правомощията на началника на Военно-географската служба при неговото отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник-началника, а когато и той отсъства - от началника на щаба на Военно-географската служба.

Чл. 8. (1) Заместник-началникът на Военно-географската служба е военнослужещ и непосредствено подчинен на началника на Военно-географската служба.

(2) Заместник-началникът на Военно-географската служба:

1. участва в разработването и изпълнението на плановете за нарастване на бойната готовност и мобилизация;

2. организира и контролира процесите по планиране и изпълнение на военно-географското осигуряване на въоръжените сили;

3. участва в разработването на плановете за проверки и контролира тяхното изпълнение;

4. организира и контролира физическата подготовка и спортната дейност;

5. организира дейността по изграждането, поддържането и използването на учебно-материалната база;

6. организира и ръководи психопрофилактиката и безопасните условия на труд във Военно-географската служба;

7. изпълнява правомощията на началника на Военно-географската служба при негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск;

8. организира и ръководи дейността на Учрежденския архив на Военно-географската служба;

9. организира и ръководи дейността на Комитета за социално сътрудничество;

10. ръководи и контролира жизнения цикъл на отбранителните продукти, свързани с производството на геоинформационни материали във Военно-географската служба;

11. организира и контролира изпълнението на плана за отпечатване на военнослужебна литература, образци на документи и акциденция за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Чл. 9. (1) Началникът на щаба на Военно-географската служба е военнослужещ и непосредствено подчинен на началника на Военно-географската служба.

(2) Началникът на щаба на Военно-географската служба:

1. отговаря за планирането на бойната и мобилизационната готовност на Военно-географската служба;

2. организира, ръководи и съгласува дейностите на структурите по личния състав и логистичното осигуряване във Военно-географската служба;

3. организира и контролира разработването на плановете за дейността на Военно-географската служба;

4. организира отчитането и контролира резултатите от подготовката във Военно-географската служба;

5. участва в разработването и въвеждането на документи, регламентиращи географското осигуряване на въоръжените сили;

6. изпълнява правомощията на началника на Военно-географската служба или заместник-началника на Военно-географската служба при тяхно отсъствие или когато ползват законоустановен отпуск.

Чл. 10. (1) Главният инженер във Военно-географската служба е военнослужещ и непосредствено подчинен на началника на Военно-географската служба.

(2) Главният инженер:

1. организира и ръководи разработването на планове, указания и програми, свързани с производствено-техническата дейност във Военния географски център;

2. контролира изпълнението на плана за производствено-техническата дейност;

3. съгласува дейностите по ратификацията и спазването на стандартизационните споразумения на НАТО в областта на военната география;

4. участва в планирането и организирането на дейностите по международното сътрудничество;

5. участва при разработването на документи, регламентиращи географското осигуряване на въоръжените сили;

6. организира и ръководи дейностите, свързани с внедряването на нови технологии в картографското производство;

7. участва в изготвянето и съгласуването на учебната документация на курсантите от специализация "Артилерийско инструментално разузнаване".

Чл. 11. (1) Главният юрисконсулт е непосредствено подчинен на началника на Военно-географската служба.

(2) Главният юрисконсулт:

1. осигурява в правно отношение законосъобразното осъществяване на правомощията на началника на Военно-географската служба;

2. изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни актове на началника на Военно-географската служба;

3. изготвя проекти на договори, свързани с дейността на Военно-географската служба, и дава становища по законосъобразността на проекти на договори;

4. осъществява процесуално представителство по дела, водени от и срещу Военно-географската служба, и предприема действия за своевременното събиране на вземанията на Военно-географската служба;

5. осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки за нуждите на Военно-географската служба.

Чл. 12. (1) Финансовият контрольор е непосредствено подчинен на началника на Военно-географската служба.

(2) Финансовият контрольор:

1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност и други дейности, съгласно вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол;

2. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход на бюджетни средства;

3. изразява мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане на задължения и извършване на разходи.

Чл. 13. (1) Главният експерт е непосредствено подчинен на началника на Военно-географската служба.

(2) Главният експерт:

1. води отчет на геоинформационните материали и данни на абонатите на Военно-географската служба;

2. контролира отчетността и съхранението на геоинформационните материали и данни от потребителите, изготвя и предлага препоръки и указания до потребителите, свързани с контрола и отчетността;

3. Участва в изготвянето на анализи и сведение за географското осигуряване на въоръжените сили.

Чл. 14. (1) Звено "Сигурност на информацията" се ръководи от служител по сигурността на информацията, който е непосредствено подчинен на началника на Военно-географската служба.

(2) Звено "Сигурност на информацията" изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, като:

1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на Военно-географската служба чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

5. организира и осигурява процеса по проучване на лицата във Военно-географската служба за достъп до национална и чуждестранна класифицирана информация и води регистър на проучените лица;

6. следи за правилното определяне нивото на класификацията на информацията във Военно-географската служба;

7. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и предлага на началника на Военно-географската служба мерки за отстраняването им;

8. организира и провежда обучението на личния състав във Военно-географската служба в областта на защитата на класифицираната информация;

9. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

10. приема в учрежденския архив постъпилите от административните структури на Военно-географската служба документи, подлежащи на дългосрочно съхранение;

11. предава в дирекция "Държавен военноисторически архив" - Велико Търново, определените за постоянно съхранение документи;

12. осъществява и контролира регистрирането, обработката, съхранението и движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;

13. организира и извършва дейности, свързани с осигуряване на законосъобразното обработване и съхраняване на лични данни във Военно-географската служба.

(3) Звено "Сигурност на информацията" координира работата по защита на класифицираната информация със съответните компетентни органи.

Чл. 15. (1) Секция "Бюджет и финанси" се ръководи от военнослужещ, който е непосредствено подчинен на началника на Военно-географската служба.

(2) Секция "Бюджет и финанси" изпълнява възложените със Закона за счетоводството и вътрешноведомствените нормативни актове задачи, като:

1. изготвя проект на годишен бюджет за финансовите средства за издръжка на ВГС;

2. разпределя утвърдените финансови средства по бюджета за издръжка на Военния географски център съобразно утвърдения бюджет на Военно-географската служба;

3. изготвя и обобщава месечните заявки за необходимите финансови средства и го представя за одобрение в Министерството на отбраната;

4. извършва промяна на текущия бюджет и актуализира състоянието на годишния бюджет съгласно бюджетните указания и процедурите в Министерството на отбраната;

5. осигурява функциите на началника на Военно-географската служба като второстепенен разпоредител с бюджет по изпълнението на бюджета и извършването на плащанията;

6. разработва счетоводната политика, организира финансовата дейност и счетоводната отчетност съгласно действащата нормативна уредба;

7. организира и извършва финансово-счетоводно обслужване на дейностите, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване на служителите;

8. изготвя отчет за реализираните приходи и извършените разходи за отчетния период, утвърдени в схемата за приходите и разходите по Единна бюджетна класификация;

9. оказва методическа помощ на финансовата служба на Военния географски център по управление на финансовите средства;

10. участва в изготвянето на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване в частта му за Военно-географската служба и отчита неговото изпълнение;

11. участва в разработването на Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта, касаеща Военно-географската служба, и отчита неговото изпълнение;

12. организира процесите по планиране, програмиране, бюджетиране и отчитане на изпълнението в отбранителната програма на Военно-географската служба.

Чл. 16. (1) Щабът на Военно-географската служба се състои от отделение "Административно", отделение "Планиране, подготовка и развитие" и отделение "Логистика".

(2) Отделение "Административно" подпомага началника на Военно-географската служба, като:

1. организира и участва в разработване и актуализиране на длъжностните разписания;

2. организира и координира дейностите по приемане, назначаване, преназначаване, повишаване във военно звание и освобождаване от военна служба на военнослужещите, които са в неговите правомощия;

3. планира и организира обучението, придобиването и повишаването на професионалната квалификация и преквалификация на военнослужещите и цивилните служители от Военно-географската служба;

4. води и съхранява служебните дела и азбучните служебни карти на военнослужещите;

5. издава, води на отчет и унищожава служебните карти на военнослужещите;

6. води отчета на личния състав и поддържа актуалност на данните в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси;

7. организира прилагането на системата за атестиране на военнослужещите в състава на Военно-географската служба;

8. администрира възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения с цивилните служители, както и съхраняването на трудовите им досиета;

9. организира и координира дейностите по мотивация и качество на живот на служителите;

10. координира дейностите по адаптация на военнослужещите при освобождаване от военна служба;

11. участва при разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на личния състав;

12. съхранява декларациите за имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на задължените лица.

(3) Отделение "Планиране, подготовка и развитие" подпомага началника на Военно-географската служба, като:

1. разработва и отчита изпълнението на плановете и програмите за цялостната дейност на Военно-географската служба;

2. изготвя периодични обобщени анализи, отчети и доклади, свързани с подготовката, състоянието на войсковия ред и дисциплината;

3. разработва и организира дейностите, свързани с бойната и мобилизационната готовност;

4. участва при определяне на военновременните потребности на Военно-географската служба;

5. изготвя периодични сведения, свързани с военновременната готовност на Военно-географската служба;

6. организира провеждането на сборове, конференции, семинари, работни срещи и други във Военно-географската служба;

7. отговаря за разработването на всички необходими документи по управление на риска.

(4) Отделение "Логистика" подпомага началника на Военно-географската служба, като:

1. организира осигуряването, разпределянето, съхранението и отчетността на отбранителните продукти за нуждите на Военно-географската служба;

2. организира материално-техническото, битовото и транспортното осигуряване на Военно-географската служба;

3. организира и участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешноведомствените нормативни актове;

4. организира получаването и отпечатването на нормативни документи, военнослужебна литература, образци на документи и акциденция за нуждите на Министерството на отбраната и Българската армия;

5. организира снабдяването на потребителите от Министерството на отбраната със заявените от тях военнослужебна литература, образци на документи и акциденция;

6. ежемесечно организира и контролира сверяването по отчетните книги и картони, числящите се наличности с материалноотговорните лица;

7. организира и осъществява дейностите, свързани с експлоатацията и поддръжката на моторните превозни средства;

8. организира и контролира отчета, отчетността, получаването (раздаването), съхранението и опазването на въоръжението и бойните припаси във Военно-географската служба;

9. организира и контролира отразяването на резултатите от проведени инвентаризации, сдаване (приемане) на материални активи между материалноотговорните лица;

10. изготвя и актуализира при необходимост Единния финансов план за материално-техническо осигуряване в частта му за Военно-географската служба;

11. разработва Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта, касаеща Военно-географската служба.

Чл. 17. Отделение "Обществени поръчки" подпомага началника на Военно-географската служба, като:

1. изготвя План за организиране и провеждане на обществени поръчки съобразно утвърдения бюджет на Военно-географската служба;

2. отговаря за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане на обществените поръчки;

3. организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки с възложител началника на Военно-географската служба;

4. изготвя предложение до началника на Военно-географската служба за упълномощаване на началника на Военния географски център за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Чл. 18. Отделение "Производство, стандартизация и сътрудничество" подпомага началника на Военно-географската служба, като:

1. организира и координира дейностите по разработването на планове, програми и указания, свързани с производствено-техническата дейност във Военно-географската служба, както и по тяхното изпълнение и отчитане;

2. организира, съгласува, координира и контролира създаването на материали и данни за географското осигуряване на въоръжените сили и държавните структури в сферата на отбраната и националната сигурност;

3. организира и координира стандартизацията и дейностите по оперативната съвместимост на географските продукти за осигуряване на отбраната и националната сигурност;

4. съгласува, координира и контролира въздушното фотографиране и резултатите от него, извършвано от и за нуждите на физически и юридически лица;

5. осъществява взаимодействието с други държавни и обществени организации при изпълнението на държавната политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра;

6. планира, организира и осъществява международното сътрудничество на Военно-географската служба;

7. участва в изготвянето и съгласуването на учебната документация на курсантите от специализация "Артилерийско инструментално разузнаване".

Чл. 19. Отделение "Геоинформационно осигуряване" подпомага началника на Военно-географската служба, като:

1. планира, съгласува и ръководи осигуряването с цифрови географски данни географските компоненти на автоматизираните информационни системи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

2. организира създаването на географски продукти и данни при бедствия, инциденти, природни явления или аварии, предстоящи/провеждани операции и изпращане на контингенти на въоръжените сили;

3. планира и координира създаване, съхраняване и актуализиране на запаси от географски материали и данни;

4. разработва експертни оценки и насоки по въпросите на географското осигуряване за министъра на отбраната и началника на отбраната;

5. подготвя сведения за разработване на анализ за географското осигуряване на въоръжените сили;

6. организира, координира и участва в разработването на регламентиращи документи и процедури по географското осигуряване на войските и силите в мирно и военно време;

7. разработва анекси, разчети, графици, сведения и други документи за географското осигуряване, необходими при планирането и управлението на въоръжените сили;

8. организира анализиране, систематизиране и използване на чужди географски материали и данни;

9. изучава и систематизира нуждите на войските и силите от географски продукти и цифрови географски данни и оказва методическо ръководство за адаптирането на наличните такива към изискванията на войските и силите;

10. осъществява методическа помощ при подготовката на войските и щабовете по въпросите на географското осигуряване;

11. осигурява органите на държавна власт, физическите или юридическите лица с географски материали и данни.

Чл. 20. Геодезическата обсерватория (GPS обсерватория) подпомага началника на Военно-географската служба, като:

1. осигурява и поддържа постоянно функциониране на "Перманентна станция SOFI" - елемент от Европейската мрежа от постоянно действащи станции (EPN) и от Международната служба за въртенето на Земята (IERS);

2. осигурява и изпраща данни в реално време за "Перманентна станция SOFI";

3. участва в поддържането на Държавната геодезична мрежа и мрежата от магнитни станции на територията на страната.

Чл. 21. (1) Военният географски център е военно формирование за създаване, тиражиране и съхраняване на геоинформационни продукти и данни, подчинено на Военно-географската служба, и се състои от отделения, сектори, секции, служби и групи.

(2) Военният географски център се ръководи и представлява от началник, който е военнослужещ и е непосредствено подчинен на началника на Военно-географската служба.

(3) Началникът на Военния географски център:

1. ръководи и отговаря за цялостната дейност на формированието;

2. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудови правоотношения във формированието;

3. сключва, изменя и прекратява договорите за военна служба с военнослужещите, назначава и освобождава от длъжност и от военна служба при оправомощаване от министъра на отбраната;

4. упражнява и други правомощия, определени с нормативни актове или възложени му от началника на Военно-географската служба.

Чл. 22. (1) Военният географски център създава и тиражира географски и други материали и данни, необходими за:

1. географското осигуряване на въоръжените сили и органите на държавната власт в сферата на отбраната и националната сигурност;

2. изпълнение на дейностите по чл. 9 от ЗГК и Постановление № 1 на Министерския съвет от 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение;

3. изработване на военнослужебна литература, образци на документи и акциденция за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

4. поддържане на Информационната система за предоставяне на публичен достъп до пространствени данни и услуги на Министерството на отбраната.

(2) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 1:

1. събира, селектира и обработва географска информация за територията на страната от различни източници;

2. създава, обновява, съхранява и структурира основна база цифрови географски данни;

3. създава топографски и специални карти, цифрова информация за местността, анализи на терена и други географски материали и данни за осигуряване на въоръжените сили и държавните структури в сферата на отбраната и националната сигурност;

4. създава географски материали и данни на национално ниво и в изпълнение на двустранни споразумения и съвместни програми в рамките на НАТО;

5. съхранява запаси от географски материали и данни на въоръжените сили на Република България;

6. изпълнява дейностите по постигане на техническа, технологична и оперативна съвместимост в областта на създаването на географски продукти за осигуряване на отбраната и националната сигурност в рамките на колективната система за сигурност;

7. оказва специализирана методическа и техническа помощ за географското осигуряване и подготовката на въоръжените сили и държавните органи и структури, отговорни за отбраната и националната сигурност;

8. въвежда нови технологии за дистанционно изследване на Земята и изготвя анализи на терена за геопространствено разузнаване;

9. извършва наблюдения с използване на ГНСС за военни и граждански цели, обработва резултатите от тях и актуализира геодезическата база данни;

10. участва в разработването на документи, регламентиращи създаването на географски продукти и географското осигуряване на въоръжените сили на Република България;

11. участва в подготовката и изнасянето на брифинги, доклади, лекции и други по въпросите на географското осигуряване на въоръжените сили;

12. участва в събирането, систематизирането, анализирането и използването на чужди географски материали и данни;

13. създава специални геодезични мрежи за нуждите на въоръжените сили, както и за осигуряване действията по поддръжка и защита на населението при природни бедствия, аварии и екологични катастрофи.

(3) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 2:

1. поддържа Държавната геодезическа мрежа;

2. създава, осъвременява и издава геодезическите и картографските материали и данни, включително информационната система, за целите на отбраната и сигурността на държавата, както и за нуждите на навигацията за въздухоплаването и корабоплаването;

3. създава, обновява и издава държавните топографски карти за територията на страната и района на българската база в Антарктика в мащаб 1:25 000 и в по-дребни мащаби;

4. определя магнитната деклинация за територията на страната;

5. извършва нивелачни и гравиметрични измервания на точките от Държавната геодезическа мрежа;

6. създава, поддържа, съхранява и използва геодезически и картографски фонд на Министерството на отбраната;

7. извършва геодезични измервания и отпечатва карти и документация съвместно с Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР, за определяне на линията, демаркация и делимитация на държавната граница на Република България;

8. изпълнява специализирани и измерителни дейности, произтичащи от взаимодействието на Министерството на отбраната с други министерства, държавни и обществени организации при изпълнението на националната политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

(4) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 3:

1. извършва предпечатна подготовка, отпечатва и издава военнослужебна литература, образци на документи и акциденция за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

2. извършва размножителни, книговезки и други полиграфически дейности, свързани с издаването на военнослужебна литература, образци на документи и акциденция;

3. извършва предпечатна подготовка и отпечатва други материали по заявка.

(5) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 4:

1. администрира приложението "МО Портал" - за достъп на външни потребители до услугите и данните, предоставяни от системата;

2. администрира приложението "МО Офис" - за получаване, обработка и съхранение на подадените от "МО Портал" електронни заявления;

3. администрира приложението "МО Тобел" за поддържане на метаданните за пространствените услуги на МО и генериране на резултати от изпълнение на услугите;

4. създава метаданни и пространствени данни;

5. предоставя услуги по "Тарифата за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от географския и картографския фонд на Министерството на отбраната".

(6) Военният географски център поддържа и развива архивния фонд от документи, специална техника и други материали, свързани с историята и дейността на Военно-географската служба като основен изпълнител на геодезическите и картографските измерителни дейности в Република България.

Глава четвърта.
ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

Чл. 23. (1) Дейността на Военно-географската служба се осъществява на основание годишни, дългосрочни и краткосрочни планове и програми.

(2) За дейностите, свързани с производството на географски, полиграфични и други продукти, се разработват отделни планове.

(3) Плановете и програмите се разработват въз основа на:

1. заповеди, указания и/или други документи, издадени или утвърдени от министъра на отбраната и началника на отбраната;

2. стандартна оперативна процедура и указания по планирането;

3. заявки от структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

4. заявки от физически и юридически лица;

5. задачи, произтичащи от ЗГК и нормативните актове по неговото прилагане;

6. задачи, произтичащи от взаимодействието на Министерството на отбраната и Българската армия с органи на изпълнителната власт и с други структури и организации в страната и в чужбина.

(4) Годишният план за дейността на Военно-географската служба се утвърждава от министъра на отбраната по предложение на началника на Военно-географската служба, а останалите планове и програми се утвърждават от началника на Военно-географската служба.

(5) Годишният план за производствено-техническата дейност на Военния географски център се разработва на основание утвърдени от началника на Военно-географската служба производствена програма и указания по планирането.

Чл. 24. В края на всяка календарна година се изготвя отчет-анализ за изпълнението на годишния план за дейността на Военно-географската служба.

Чл. 25. Изпълнението на плана за производствено-техническата дейност на Военния географски център се отчита пред началника на Военно-географската служба на всяко тримесечие и в края на календарната година.

Чл. 26. Всяка година до края на месец юни се изготвя и представя на министъра на отбраната и на началника на отбраната анализ за географското осигуряване на въоръжените сили през изтеклата година.

Чл. 27. По указания на министъра на отбраната Военно-географската служба изготвя и/или участва в изготвянето на други планове, програми и отчети.

Глава пета.
ЛИЧЕН СЪСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 28. (1) Личният състав на Военно-географската служба се състои от военнослужещи и цивилни служители по трудово правоотношение.

(2) Структурата и длъжностните разписания на Военно-географската служба се утвърждават от министъра на отбраната по предложение на началника на Военно-географската служба.

Чл. 29. (1) Статусът на военнослужещите във Военно-географската служба се урежда съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за прилагането му.

(2) Статусът на цивилните служители във Военно-географската служба се урежда съгласно Кодекса на труда и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(3) При необходимост военнослужещите могат да изпълняват служебните си задължения с цивилно облекло.

Чл. 30. Длъжностите, които се заемат от военнослужещи и цивилни служители по трудово правоотношение във Военно-географската служба, се определят в длъжностното разписание.

Чл. 31. (1) Повишаването на квалификацията на личния състав от Военно-географската служба се осъществява чрез:

1. обучение във военните и гражданските висши училища и институти в страната и в чужбина;

2. участие в курсове за повишаване на квалификацията и езиковата подготовка;

3. участие в презентации, изложби и др.;

4. подготовка на дисертации;

5. участие в научни симпозиуми, конференции, семинари, сесии и други в страната и в чужбина.

(2) За личния състав на Военно-географската служба се организират обучения с откъсване и без откъсване от работа съгласно действащата нормативна уредба.

Чл. 32. (1) Военнослужещите във Военно-географската служба се развиват в кариерни полета, кариерни и професионални области в съответствие с длъжностното разписание.

(2) Повишаването във военно звание, минималният срок за престояване във военно звание на военнослужещите, както и преназначаването и освобождаването им от длъжност и прекратяването на договора за военна служба се извършват при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане.

(3) Атестирането на военнослужещите се извършва в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Глава шеста.
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА С ДРУГИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Чл. 33. (1) При изпълнение на задачите си Военно-географската служба взаимодейства с други структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и други органи на изпълнителната власт.

(2) Взаимодействието се осъществява на основата на:

1. действащите нормативни актове;

2. сключени договори и споразумения;

3. утвърдени от министъра на отбраната планове и програми;

4. актове на министъра на отбраната.

Чл. 34. (1) Взаимодействието на Военно-географската служба с други организации в страната и в чужбина включва:

1. обмен на географски материали и данни;

2. съвместно извършване на геодезически, картографски, фотограметрични, полиграфични и други свързани с тях дейности;

3. съвместно производство на геопространствена информация;

4. осъществяване на научни и научно-приложни разработки;

5. обмен на специалисти за съизпълнители, консултанти и/или за обучение;

6. осъществяване на сътрудничество с организации на НАТО и ЕС, както и с чуждестранни организации с аналогичен предмет на дейност;

7. провеждане на семинари, симпозиуми, конференции, курсове и др.

(2) Формите на съвместна работа могат да се променят в зависимост от поставените задачи.

Глава седма.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ВЪВ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

Чл. 35. Организацията на работата във Военно-географската служба се осъществява съгласно този правилник и заповеди на началника на Военно-географската служба.

Чл. 36. (1) Ръководителите на структурните звена във Военно-географската служба са преки ръководители на личния състав в подчинените им звена и планират, ръководят, организират, координират, контролират, отчитат се и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите на съответното звено в съответствие с определените му функции.

(2) Ръководителите на структурните звена във Военно-географската служба и началникът на Военния географски център са пряко подчинени на началника на Военно-географската служба.

(3) Ръководителите на структурните звена във Военния географски център са пряко подчинени на началника на Военния географски център.

Чл. 37. (1) Документите, изпратени до Военно-географската служба, се завеждат в регистратурата във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието ѝ.

Чл. 38. Изходящите от Военно-географската служба документи се съставят най-малко в два екземпляра. Първият екземпляр съдържа звание, име, фамилия и подпис на служителя, изготвил/отпечатал документа, и/или на ръководителя на съответното звено.

Чл. 39. Организацията, изпълнението и отчитането на документооборота във Военно-географската служба се определят със заповед на началника на Военно-географската служба.

Чл. 40. (1) Работното време на личния състав във Военно-географската служба при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Началото и краят на работното време, както и на приемното време се определят със заповед на началника на Военно-географската служба.

Чл. 41. Приемното време за изслушване на граждани и представители на организации относно заявки, предложения и сигнали се определя със заповед на началника на Военно-географската служба и се оповестява на общодостъпно място.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този правилник:

1. "Географски продукти/материали" са карти, схеми, анализи на терена, данни за местността и друга географска информация за определена територия, представени в аналогов (на листове хартия, пластмаса или от друг подобен материал) и/или в цифров (дигитален) вид.

2. Използваните понятия "географско осигуряване", "геопространствена информация" и "географска информация" са по смисъла на "Доктрина за геопространствено осигуряване НП-3.11", утвърдена от министъра на отбраната, и "Геопространствена политика на НАТО (NATO GEOspatial policy)".

3. "Перманентна станция SOFI" е постоянно действаща апаратура за приемане на сигнали от Глобалните навигационни спътникови системи, определящи с висока точност местоположението на точката, на която е разположена. Заедно с координатите се определят и метеорологични данни. "SOFI" е инициализацията, с която тази точка е регистрирана като елемент на Европейската мрежа от постоянно действащи станции (EPN) и като геодинамична станция от Международната служба за въртенето на Земята (IERS).

Заключителни разпоредби

§ 2. Правилникът се издава на основание чл. 105а, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 3. Този правилник отменя Правилника за устройството и дейността на Военно-географската служба (ДВ, бр. 77 от 2019 г.).

§ 4. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2022 г.

Промени настройката на бисквитките