Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 17 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 17 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г.)

В сила от 22.11.2022 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 28 се създава ал. 6:

"(6) Комисията решава периодично за продължителността на срока по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за Националната служба за охрана."

§ 2. Член 58 се отменя.

§ 3. В чл. 60а, ал. 4 думите "по чл. 38, ал. 2 и 3" се заменят с "по чл. 38, ал. 1, т. 2 и 3".

§ 4. В чл. 69а, ал. 1 думите "военната дисциплина военнослужещите" се заменят със "служебната дисциплина офицерите и сержантите".

§ 5. В чл. 69б се създава ал. 4:

"(4) При необходимост комисията по ал. 1 може да предложи извършването на полифизиографски тест на офицери и сержанти при условия и по ред, определени със заповед на началника на НСО."

§ 6. В чл. 81, ал. 2, т. 2, буква "г" след думите "чл. 48 от ЗНСО" се поставя запетая и се добавя "като тези декларации могат да се съхраняват и по друг ред, определен от началника на НСО".

§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Предоставените на Националната служба за охрана за управление обекти - публична държавна собственост, за осъществяване на професионална и отбранително-мобилизационна подготовка или за обслужване на социалните нужди на служителите са:

1. бази в местността Траката и в Комплекс "Сандрово";

2. Учебно-възстановителен център на язовир "Искър";

3. Обект "Доброславци"."

2. В ал. 4:

а) (В сила от 24.02.2023 г.) думите "Обект "Шабла" се заличават;

б) думите "Авиоотряд 28" се заменят с "Държавния авиационен оператор".

Заключителни разпоредби

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 7, т. 2, буква "а", която влиза в сила три месеца след датата на обнародването му.