Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 Г. (ESP CODE) (Приети с Резолюция MSC.483(103) на Комитета по морска безопасност на Международната мо

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА КОРАБИТЕ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ, 2011 Г. (ESP CODE)

(Приети с Резолюция MSC.483(103) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 13 май 2021 г. В сила за Република България от 1 януари 2023 г.)

Издадени от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.

Комитетът по морска безопасност,

Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,

Като припомня също така Резолюция A.1049(27), с която Асамблеята прие Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code 2011), който стана задължителен съгласно глава XI-1 от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. ("Конвенцията"),

Като припомня отново член VIII, буква b) и правило XI-1/2 от Конвенцията относно процедурата за изменение на ESP Code от 2011 г.,

След като разгледа на своята 103-та сесия измененията на ESP Code от 2011 г., предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,

1 Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) от Конвенцията изменения на ESP Code от 2011 г., чийто текст е изложен в приложението към настоящата резолюция;

2 Определя в съответствие с член VIII, буква b), (vi),(2),(bb) от Конвенцията, че посочените изменения се считат за приети на 1 юли 2022 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите се правителства по Конвенцията или договарящи правителства, чиито комбинирани търговски флоти представляват не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са уведомили генералния секретар за своите възражения срещу измененията;

3 Приканва договарящите се правителства по Конвенцията да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), точка 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2023 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;

4 Отправя искане към генералния секретар за целите на член VIII, буква b), подточка v) от Конвенцията да предаде заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, на всички договарящи правителства по Конвенцията;

5 Също така отправя искане към генералния секретар да изпрати копия от настоящата резолюция и приложение към членовете на организацията, които не са договарящи правителства по Конвенцията.

Приложение


Изменения на Международния кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)

ПРИЛОЖЕНИЕ B

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ

Част А

КОДЕКС ЗА РАЗШИРЕНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА НЕФТЕНИ ТАНКЕРИ С ДВОЕН КОРПУС

Приложение 2


Минимални изисквания за измерване на дебелина при подновителни прегледи на двукорпусни нефтени танкери

1 В таблицата "Минимални изисквания за измерване на дебелина при подновителни прегледи на двукорпусни нефтени танкери" колоната за "Подновителен преглед № 1" се заменя със следното:

"1 Съмнителни зони".