Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДНИТЕ ПРОТИВООБРАСТВАЩИ СИСТЕМИ НА КОРАБИТЕ, 2001 Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСИ 1 И 4 (КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦИБУТРИНА И ФОРМАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОТИВООБРАСТВАЩА СИСТЕМА) (Приети с Рез

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДНИТЕ ПРОТИВООБРАСТВАЩИ СИСТЕМИ НА КОРАБИТЕ, 2001 Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСИ 1 И 4 (КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦИБУТРИНА И ФОРМАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОТИВООБРАСТВАЩА СИСТЕМА)

(Приети с Резолюция MEPC.331(76) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 юни 2021 г. В сила за Република България от 1 януари 2023 г.)

Издадени от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.

Комитетът по опазване на морската среда,

Като припомня член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по опазване на морската среда, възложени му по силата на международните конвенции за предотвратяване и контрол на замърсяването на морската среда от кораби,

Като припомня също така член 16 от Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите от 2001 г. (Конвенцията AFS), в която се определя процедурата за изменение и се възлага на Комитета по опазване на морската среда на Организацията функцията да разглежда изменения към нея за приемане от страните,

Като разгледа на своята седемдесет и шеста сесия предложенията за изменения на Конвенцията AFS относно контрола на цибутрина и формата на Международното свидетелство за противообрастваща система,

1 Приема в съответствие с член 16, параграф 2, буква c) от Конвенцията AFS изменения на анекси 1 и 4, чийто текст е поместен в приложението към настоящата резолюция;

2 Определя в съответствие с член 16, параграф 2, буква e), подточка ii) от Конвенцията AFS, че измененията се считат за приети на 1 юли 2022 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от страните са уведомили генералния секретар, че възразяват срещу измененията;

3 Приканва страните да отбележат, че в съответствие с член 16, параграф 2, буква f), подточки ii) и iii) от Конвенцията AFS посочените изменения влизат в сила на 1 януари 2023 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;

4 Приканва също така страните да напомнят на корабите, които плават под тяхно знаме и за които е потвърдено, че са засегнати от измененията на анекс 1 към Конвенцията AFS, приети с настоящата резолюция, да отправят своевременно искане за преглед за издаване на Международно свидетелство за противообрастваща система съгласно изменения образец, приет с настоящата резолюция, като се използва процедурата, посочена в параграфи 4 и 5.3 от приложението към Резолюция MEPC.195(61), както може да бъде изменена от Организацията, така че корабите да имат валидно Международно свидетелство за противообрастваща система на борда не по-късно от 24 месеца след влизането в сила на измененията на анекс 1 към Конвенцията AFS, приети с настоящата резолюция;

5 Приканва страните да издадат нови Международни свидетелства за противообрастваща система съгласно изменения образец, приет с настоящата резолюция, при следващо прилагане на противообрастващата система в случай на кораби, за които е потвърдено, че не са засегнати от измененията на анекс 1 към Конвенцията AFS, приети с настоящата резолюция;

6 Изисква от генералния секретар, за целите на член 16, параграф 2, буква d) от Конвенцията AFS, да изпрати заверени копия от настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи се в приложението, на всички страни по Конвенцията AFS;

7 Също така отправя искане към генералния секретар да изпрати копия от настоящата резолюция и приложението към членовете на организацията, които не са страни по Конвенцията AFS;

8 Отправя искане към генералния секретар да изготви консолидиран заверен текст на Конвенцията AFS.

Приложение


ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДНИТЕ ПРОТИВООБРАСТВАЩИ СИСТЕМИ НА КОРАБИТЕ, 2001 Г.

Анекс 1

Контрол на противообрастващите системи

1 В таблицата в анекс 1 към Конвенцията AFS от 2001 г. се добавят следните редове:

"

Противообрастваща

система

Контролни мерки

Приложение

Дата на влизане в сила

Цибутрин

CAS № 28159-98-0

Корабите не прилагат или не прилагат повторно противообрастващи системи, съдържащи това вещество

За всички кораби

1 януари 2023 г.

Цибутрин

CAS № 28159-98-0

Корабите с противообрастваща система, която съдържа това вещество във външния слой на покритието на техните корпуси или външни части или повърхности към
1 януари 2023 г.:

(1) да премахнат противообрастващата система; или

(2) да нанесат покритие, което образува бариера срещу това вещество от лежащата под него несъответстваща противообрастваща система

За всички кораби с изключение на:

1) стационарни и плаващи платформи, FSU и FPSO, които са построени преди 1 януари 2023 г. и които не са били на сух док на или след 1 януари 2023 г.;

2) кораби, които не извършват международни плавания; и

3) кораби с брутен тонаж, по-малък от 400 бруто тона, извършващи международни плавания, ако са приети от крайбрежната(ите) държава(и)

При следващото планирано подновяване на противообрастващата система след 1 януари 2023 г., но не по-късно от 60 месеца след последно прилагане на кораба на противообрастваща система, съдържаща цибутрин

 

"

Анекс 4

Изисквания за проучвания и освидетелстване на противообрастващи системи

2 Правило 2, параграф 3 се заменя със следното:

"(3) За кораби с противообрастваща система, контролирана съгласно анекс 1, която се е прилагала преди датата на влизане в сила на контрола за такава система, администрацията издава свидетелство в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящото правило не по-късно от две години след влизането в сила на този контрол. Настоящият параграф не засяга изискването корабите да спазват анекс 1."

Приложение 1 към анекс 4

Образец на Международно свидетелство за противообрастваща система

3 Частта от образеца на Международното свидетелство за противообрастваща система (допълнение 1), в която са изброени вариантите за съответствие на контролираните противообрастващи системи на кораба, се заменя със следното:

"Противообрастваща система, контролирана съгласно анекс 1, съдържаща:

 

Не е прилагана по време или след построяване на кораба

Прилагана на кораба преди това, но е отстранена от

Прилагана на кораба преди това, но е покрита със запечатващ пласт, нанесен от

Прилагана на кораба преди това, но не е във външния слой покритие на корпуса или външни части или повърхности

Прилагана на
кораба преди

Organotin compounds, които действат като биоциди

0

(посочете наименованието на съоръжението)

на

(дд/мм/гггг)

0

(посочете наименованието на съоръжението)

на

(дд/мм/гггг)

0

Не е приложимо

Не е приложимо

Cybutryne

0

(посочете наименованието на съоръжението)

на

(дд/мм/гггг)

0

(посочете наименованието на съоръжението)

на

(дд/мм/гггг)

0

1 януари 2023 г.

 

 

 

 

 

 

0

1 януари 2023 г., но трябва да бъде отстранена или покрита със запечатващ пласт преди

(дд/мм/гггг)

"