Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

ЗАПОВЕД № СД-06-23 ОТ 11 НОЕМВРИ 2022 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

 

ЗАПОВЕД № СД-06-23 ОТ 11 НОЕМВРИ 2022 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с постъпили молба вх. № 94-Г-33/31.10.2022 г. и молба вх. № 94-Г-33/8.11.2022 г. от Георги Цветанов Георгиев, включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.), с искане да бъде извършена промяна на служебния му адрес за кореспонденция и на адреса на електронната му поща нареждам:

Изменям т. 17 от Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.), както следва:

I. Относно служебния адрес за кореспонденция на синдика Георги Цветанов Георгиев думите: "София, ж.к. Люлин, бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 1" се заменят със "София, бул. Янко Сакъзов № 10, ет. 2, офис 5".

II. Относно адреса на електронната поща на синдика Петър Обретенов Обретенов думите: "georgi.tsvetanov@abv.bg" се заменят с "gtcgeorgiev@gmail.com".

Заповедта подлежи на обнародване в "Държавен вестник" на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.


Извадка от Неофициален раздел бр. 93 от 22.11.2022 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките