Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 22.XI

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2 ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г.

 

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 16 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2 ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г.

Обн. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2022г.

На основание чл. 11, ал. 8 от Закона за регионалното развитие и чл. 15, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 183 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 70 от 2020 г.),


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


Приема Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 - 2027 г.


Промени настройката на бисквитките