Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 29.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г. (ДВ, БР. 41 ОТ 2022 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г. (ДВ, БР. 41 ОТ 2022 Г.)

В сила от 29.11.2022 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото "110 000 000" се заменя със "170 000 000", след думите "по придобиването му" се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 2. В чл. 1 ал. 2 се изменя така:

"(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят, както следва:

1. в размер 110 000 000 лв. - за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 7.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;

2. в размер 60 000 000 лв. - за сметка на намалението на разходите в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 7.2 и увеличение на разходите в централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 7.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г."

§ 3. В чл. 2, ал. 1 числото "100 000 000" се заменя със "160 000 000".

§ 4. В чл. 3а се правят следните изменения:

1. в ал. 1 думите "След 20 декември 2022 г. средствата" се заменят със "средствата".

2. в ал. 2 думите "до 31 декември 2022 г." се заличават.

§ 5. В § 1 от заключителните разпоредби след думите "т. 7.1" се добавя "и 7.2 и ал. 6".

Заключителни разпоредби

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките