Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 29.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г.)

В сила от 29.11.2022 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите "за срок една година" се заличават.

2. В ал. 4 думите "в срока по ал. 3 им" се заменят с "на военнослужещите по ал. 3".

§ 2. В чл. 40а думите "на академичния съвет" се заменят с "на академичния или на научния съвет".

§ 3. В чл. 42 се създават ал. 3 и 4:

"(3) Преназначаването на длъжност на военнослужещите в случаите по чл. 71, 111 и 116 не се взема предвид при определянето на минималния срок за престояване на военнослужещите на длъжност по ал. 1.

(4) Минималният срок по ал. 1 не се прилага при назначаване на длъжности "командир/началник на военно формирование", изискващи старше офицерско звание, и на длъжности, изискващи висше офицерско звание."

§ 4. В чл. 64а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "военните академии и висшите военни училища" се заменят с "военните академии, висшите военни училища и научни организации".

2. В ал. 3:

а) в т. 1 думите "на академичния съвет" се заменят с "на академичния, съответно на научния съвет";

б) в т. 2 след думата "училище" запетаята се заличава, а думите "по предложение на академичния съвет" се заменят с "или с директора на научната организация по предложение на академичния, съответно на научния съвет".

§ 5. Член 64б се изменя така:

"Чл. 64б. Преминаването на военнослужещи и цивилни служители от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друга военна академия, висше военно училище или научна организация може да се извършва и без конкурс и избор по решение на приемащата военна академия, висше военно училище или научна организация при условия и по ред, определени в правилниците на военните академии, висшите военни училища и научни организации."

§ 6. В чл. 65, ал. 3 т. 3 се изменя така:

"3. при зачисляване на военнослужещ за обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" или на научна степен "доктор на науките";".

§ 7. В чл. 70 се правят следните изменения:

1. В ал. 3, т. 2 думите "нещастен случай" и запетаята пред тях се заличават.

2. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Командировката на военнослужещите по чл. 67, ал. 1 се прекратява със заповед на министъра на отбраната:

1. при изтичане на срока на операцията или мисията или при прекратяването ѝ;

2. при подаден рапорт от военнослужещия за прекратяване на договора за военна служба; в този случай разходите по завръщането са за сметка на военнослужещия;

3. при установена от медицинските органи или органите за психологично осигуряване невъзможност за изпълнение на функционалните задължения в района на операцията или мисията по здравословни причини;

4. при подаден рапорт от военнослужещия за прекратяване на командировката му по семейни причини (смърт или тежко заболяване на съпруг/съпруга, дете, родител, брат или сестра) или когато семейството му е пострадало от бедствие, авария или друго извънредно обстоятелство;

5. по мотивирано предложение на командира на Съвместното командване на силите в случаите по ал. 3, когато завръщането за продължаване на участието в операцията или мисията не е целесъобразно."

§ 8. В чл. 71а, ал. 1 думите "ръководни длъжности и" се заличават.

§ 9. В чл. 71д, ал. 1 думите "за ръководни длъжности и длъжности" се заменят с "и за длъжности".

§ 10. В чл. 71з се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите "не се допускат до участие в конкурса" се заменят със "се допускат до трети етап на събеседването по чл. 71к, ал. 3".

2. В ал. 5 накрая се добавя "или са в период на удължаване на срока за заемане на съответната длъжност съгласно чл. 134, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България".

§ 11. В чл. 71м, ал. 1 думите "ръководни длъжности и" се заличават.

§ 12. В чл. 71х се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "по чл. 50 или 51" се заменят с "по чл. 50, т. 2 и 3 или по чл. 51, т. 2 и 3".

2. Създават се ал. 3 - 5:

"(3) Военнослужещите, заемащи длъжности по чл. 71у, ал. 1, могат да се командироват със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната за участие в операции и мисии извън територията на страната при условията на глава трета, раздел II от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и съгласно международните договори, по които Република България е страна.

(4) Военнослужещите по ал. 3 могат да се завръщат на територията на страната по реда на чл. 70, ал. 3.

(5) Командировката на военнослужещите се прекратява по реда на чл. 70, ал. 4 и 5."

§ 13. В чл. 71ц, ал. 1 думите "по чл. 50 или 51" се заменят с "по чл. 50, т. 2 и 3 или по чл. 51, т. 2 и 3".

§ 14. В чл. 77 ал. 5 се отменя.

§ 15. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Военнослужещите, получили разрешение и приети за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен в граждански висши училища и за придобиване на образователно-квалификационна степен по гражданска специалност във военните академии и висшите военни училища, ползват допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висшите военни и граждански училища или академии при условията на чл. 197, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България."

2. Създава се нова ал. 5:

"(5) Военнослужещите, получили разрешение за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен по специалности от професионално направление "Военно дело", ползват допълнителен платен отпуск за кандидатстване във висшите военни училища или академии при условията на чл. 197, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България."

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 16. Член 111 се изменя така:

"Чл. 111. (1) Офицерите могат да кандидатстват за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" от професионално направление "Военно дело" или приравнени на нея обучения в чужбина, ако към датата на кандидатстване:

1. притежават военно звание "капитан" ("капитан-лейтенант"), в което са престояли не по-малко от две години, или по-високо военно звание;

2. са заемали не по-малко от една година длъжност от 18-о или по-високо длъжностно ниво;

3. (В сила от учебната 2025/2026 г.) са завършили специализиран тактически курс.

(2) Офицерите по ал. 1 могат да кандидатстват за обучение във военни академии по специалност "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" или приравнени на нея обучения в чужбина, ако притежават военно звание "капитан" ("капитан-лейтенант") или "майор" ("капитан III ранг") за редовна форма на обучение и военно звание "майор" ("капитан III ранг") или по-високо военно звание за задочна форма на обучение, до навършване на 48-годишна възраст.

(3) Офицерите могат да кандидатстват за обучение във военни академии за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили" от професионално направление "Военно дело" или приравнени на нея обучения в чужбина, ако към датата на кандидатстване притежават военно звание "полковник" ("капитан I ранг"), до навършване на 52-годишна възраст.

(4) Изискванията на ал. 2 и 3 за навършена възраст следва да са налице към 31 декември в годината на започване на обучението."

§ 17. В чл. 111а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) За времето на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от професионално направление "Военно дело" в редовна или задочна форма офицерите от академичния състав на военните академии, висшите военни училища и Института по отбраната "Проф. Цветан Лазаров" ползват до една академична година за творческото си развитие по чл. 55, ал. 2 от Закона за висшето образование, като за този период не им се възлага учебна заетост."

2. (В сила от втория семестър на учебната 2022/2023 г.) Създават се ал. 3 и 4:

"(3) Офицерите, приети в задочна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво" от професионално направление "Военно дело", се освобождават от длъжност и се вземат в специален щат на министъра на отбраната за срока на провеждане на присъствените занятия и изпити.

(4) След приключване на присъствените занятия и изпити военнослужещите по ал. 3 се назначават от министъра на отбраната или от оправомощени от него длъжностни лица на заеманите преди вземането им в специален щат длъжности."

§ 18. Член 112 се изменя така:

"Чл. 112. (1) Лицата с висше медицинско образование, приети на военна служба, могат да кандидатстват за придобиване на военномедицинска специалност във Военномедицинската академия по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето непосредствено след приемането им на военна служба.

(2) Офицерите, придобили образователно-квалификационна степен "магистър" по гражданска специалност "Медицина" и образователно-квалификационна степен "бакалавър" по военна специалност "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", кандидатстват и се зачисляват за обучение по военномедицинска специалност по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето до 12 месеца след назначаването им на длъжност.

(3) Лицата по ал. 1 и офицерите по ал. 2 могат да кандидатстват в конкурс за придобиване на клинична специалност във Военномедицинската академия най-рано три години след приемането им на военна служба, съответно след назначаването им на длъжност.

(4) При приемането на военна служба на лица, които се обучават за придобиване на клинична специалност, по която Военномедицинската академия е акредитирана, същите продължават специализацията си във Военномедицинската академия, като за срока на обучението се вземат в специален щат на министъра на отбраната.

(5) Военнослужещи с висше медицинско образование могат да се обучават за придобиване на следваща клинична специалност във Военномедицинската академия след проведен конкурс, като за срока на обучението се сключва допълнително споразумение към договора за военна служба, с което се определят:

1. специалността, по която военнослужещият ще се обучава;

2. мястото, формата и времето на обучението;

3. финансовите, битовите и други условия за времето на обучението.

(6) Военнослужещите, на които е разрешено да се обучават по специалността "Право" и които са се дипломирали и са определени за назначаване на длъжности, изискващи юридическа правоспособност, се вземат в специален щат на министъра на отбраната за преминаване на стаж като стажант-юрист."

§ 19. В чл. 113 се създава ал. 6:

"(6) Офицерите, зачислени в редовна форма на обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" във военна академия, висше военно училище или научен институт, се вземат в специален щат на министъра на отбраната за срока на обучението."

§ 20. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 и 3 думите "сержантски (старшински) професионален колеж" се заменят с "професионален сержантски (старшински) колеж".

2. (В сила от втория семестър на учебната 2022/2023 г.) В ал. 5 думите "ползват допълнителен платен отпуск за обучение в размерите, определени в Кодекса на труда" се заменят със "се освобождават от длъжност и се вземат в специален щат на министъра на отбраната за срока на провеждане на присъствените занятия и изпити".

3. (В сила от втория семестър на учебната 2022/2023 г.) Създава се ал. 6:

"(6) След приключване на присъствените занятия и изпити военнослужещите по ал. 5 се назначават от министъра на отбраната или от оправомощени от него длъжностни лица на заеманите преди вземането им в специален щат длъжности."

§ 21. В чл. 116а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "Офицерските кандидати" се заменят с "Офицерите с придобита квалификация по военно дело, офицерските кандидати".

2. (В сила от втория семестър на учебната 2022/2023 г.) Създават се ал. 3 и 4:

"(3) Офицерите с придобита квалификация по военно дело, офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите), приети в задочна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалности от професионално направление "Военно дело", се освобождават от длъжност и се вземат в специален щат на министъра на отбраната за срока на провеждане на присъствените занятия и изпити.

(4) След приключване на присъствените занятия и изпити военнослужещите по ал. 3 се назначават от министъра на отбраната или от оправомощени от него длъжностни лица на заеманите преди вземането им в специален щат длъжности."

§ 22. В чл. 116б се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "Офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите)" се заменят с "Офицерските кандидати и сержантите (старшините)".

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Военнослужещите по ал. 1, желаещи да се обучават за придобиване на професионална квалификация по военно дело, трябва да отговарят на следните условия:

1. да притежават висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по гражданска специалност, аналогична на съответната гражданска специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища;

2. да са придобили четвърта степен на професионална квалификация в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено обучение в чужбина."

§ 23. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: "Зачисляването на военнослужещите в курсовете се извършва със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице."

2. В ал. 4 след думите "Военно дело" се поставя запетая, а думите "и офицери от кариерно поле "професионално" се заменят с "офицери от кариерно поле "професионално" и офицери от академичния състав".

3. Създава се нова ал. 5:

"(5) Офицерите, притежаващи образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело", могат да се обучават в специализиран тактически курс, ако притежават военно звание "капитан" ("капитан-лейтенант") и заемат длъжност от 18-о или по-високо длъжностно ниво или са офицери с по-високо военно звание."

4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 24. В чл. 137, ал. 8 думата "Командващият" се заменя с "Командирът".

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 25. В Постановление № 191 на Министерския съвет от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 74 от 2017 г.; изм., бр. 107 от 2018 г.) § 101 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

§ 26. (1) До 31 декември 2025 г. в Регистрите на вакантните длъжности по чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ) се обявяват само вакантни длъжности във военни формирования с висок некомплект и длъжностите на военнослужещите, които навършват пределна възраст по чл. 160, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в едногодишен срок от датата на годишното разместване и не са определени за включване в списъците по чл. 32, т. 2 от същия правилник.

(2) Със заповедта на министъра на отбраната по чл. 36 от ППЗОВСРБ се определят военните формирования по ал. 1.

§ 27. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 16 относно чл. 111, ал. 1, т. 3, който влиза в сила от учебната 2025/2026 година;

2. параграф 17, т. 2, § 20, т. 2 и 3 и § 21, т. 2, които влизат в сила от втория семестър на учебната 2022/2023 година.

Промени настройката на бисквитките