Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 29.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ (ДВ, БР. 26 ОТ 2016 Г.)

Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2022г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Параграф единствен. В приложение № 3 към чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нов ред 16:

"


16.

Приложна геофизика -

на ОКС "бакалавър"

4.4. Науки за земята"

2. Досегашните редове 16 - 21 стават съответно редове 17 - 22.

3. Създава се нов ред 23:

"


23.

Хидрогеология и инженерна геология - на ОКС "бакалавър"

5.7. Архитектура, строителство и геодезия


"

4. Създават се редове 24 - 25:

"


24.

Обогатяване и рециклиране на суровини - на ОКС "бакалавър"

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

25.

Разработване на полезните изкопаеми - на ОКС "бакалавър"

5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"

5. Досегашните редове 22 и 23 стават съответно редове 26 и 27.


Промени настройката на бисквитките