Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 2.XII

УКАЗ № 265 ОТ 25.11.2022 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ

 

УКАЗ № 265 ОТ 25.11.2022 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ

Обн. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2022г.

На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; доп., бр. 17 от 2013 г.; изм., бр. 37 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2014 г.; бр. 26 от 2016 г.; изм., бр. 53 от 2016 г., бр. 7 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2017 г.; доп., бр. 36 и 101 от 2018 г.; изм., бр. 29 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2019 г., бр. 59 от 2021 г.; изм., бр. 15 от 2022 г.) в приложението към т. 1, в раздел "5.1. Длъжности в щабове и структури на международни организации" се създава ред 33в:

"33в.

Заместник-началник на Щаба по операциите в Щаба на Многонационалния корпус "Югоизток" в Сибиу, Румъния

Бригаден генерал"Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 25 ноември 2022 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките