Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 2.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 28 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 28 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г.)

В сила от 01.12.2022 г.

Обн. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 3, ал. 1 след думите "самостоятелни отдели" се добавя "и сектори".

§ 2. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:

"(3) Заместник-директорите ръководят, организират, координират и контролират изпълнението на функциите, задачите и дейностите от подчинените им структури и структурни звена в съответствие с определените им функции и правомощия по ал. 2, като издават писмени разпореждания и указания."

§ 3. В чл. 33, ал. 2 се създава т. 5:

"5. издава указания, свързани със спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация."

§ 4. В чл. 34 т. 8 се изменя така:

"8. организира и обезпечава вътрешната си сигурност, контраразузнавателното и оперативното си осигуряване."

§ 5. В чл. 37, т. 1 се създава буква "д":

"д) разузнаване в киберпространството (киберразузнаване);".

§ 6. В глава трета, раздел III:

1. Наименованието на раздела се изменя така:

"Вътрешна сигурност, контраразузнавателно и оперативно осигуряване".

2. Членове 51 - 54 се изменят така:

"Чл. 51. (1) Службата организира и обезпечава самостоятелно вътрешната си сигурност, контраразузнавателното и оперативното си осигуряване с цел разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замислени, подготвяни, извършващи се или извършени посегателства, рискове и заплахи, насочени срещу сигурността на Службата, националната и колективната сигурност.

(2) Вътрешната сигурност, контраразузнавателното и оперативното осигуряване на Службата се организират и обезпечават от структура при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата.

Чл. 52. Структурата по чл. 51, ал. 2 при осъществяване на дейността си прилага система от специфични форми, методи, способи и средства на оперативна работа за:

1. идентифициране, разкриване и изучаване на елементите, които оказват негативно въздействие върху средата за сигурност на Службата;

2. разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замислени, подготвяни, извършващи се или извършени посегателства и на заплахи срещу сигурността на Службата и служителите ѝ;

3. легендиране на цялостната оперативна дейност на Службата.

Чл. 53. За нуждите на вътрешната сигурност, контраразузнавателното и оперативното осигуряване на Службата структурата по чл. 51, ал. 2:

1. осъществява оперативна и информационно-аналитична дейност;

2. добива данни, подпомагащи обезпечаването на вътрешната сигурност, контраразузнавателното и оперативното осигуряване на Службата;

3. провежда оперативни мероприятия;

4. взаимодейства с други структури на Службата;

5. извършва оперативно осигуряване на лица и обекти;

6. участва в процедурата по подбор и назначаване на служители на Службата;

7. извършва проверки по месторабота и проверки по местоживеене на кандидати за работа и на служители на Службата по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;

8. участва в контрола за надеждност по чл. 166 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;

9. участва в обучението и подготовката на служители на Службата по линия на вътрешната сигурност, контраразузнавателното и оперативното осигуряване;

10. използва ресурсите на изградените и достъпни в Службата собствени и външни комуникационни и информационни системи за работа с класифицирана информация за събиране, регистриране, систематизиране и съхраняване на данни за лица, обекти, факти и събития при спазване на принципа "необходимост да се знае";

11. взаимодейства с разузнавателните и контраразузнавателните структури на НАТО и ЕС и държавите - членки на НАТО и ЕС, с партньорски служби, с органите на държавната власт, на местното самоуправление и на местната администрация, със службите за сигурност и службите за обществен ред и с юридически и физически лица.

Чл. 54. Информацията, получена при осъществяването на дейността по обезпечаване на вътрешната сигурност, контраразузнавателното и оперативното осигуряване, не може да бъде използвана за други цели освен за защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп, за гарантиране на сигурността на Службата и в интерес на националната сигурност."

3. Създава се чл. 54а:

"Чл. 54а. (1) Служителите на Службата са длъжни да оказват съдействие на служителите от структурата по чл. 51, ал. 2 при осъществяване на установените с този правилник правомощия.

(2) Служителите на Службата са длъжни да се съобразяват с указанията и препоръките на служителите от структурата по чл. 51, ал. 2 съгласно функционалната им компетентност и/или в изпълнение на конкретно поставена задача, заповед или разпореждане от органите по чл. 24, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за военното разузнаване."

§ 7. Член 57 се изменя така:

"Чл. 57. Административната и деловодната дейност на Службата се осъществява при условия и по ред, определени с акт на директора на Службата."

§ 8. В чл. 59, ал. 4 след думите "модели за действие" се добавя "и правила за работа и планове".

§ 9. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) На цивилните служители от Службата се издават служебни карти, които удостоверяват служебния им статус при изпълнение на служебните им задължения. Видът на служебните карти и редът за издаване, водене на отчет, сдаването и унищожаването им се определят с акт на директора на Службата."

§ 10. Създава се чл. 65а:

"Чл. 65а. Структурното звено на Службата, на което е възложено осъществяването на дейностите по управление на човешките ресурси, изпълнява функциите и на специализиран орган на министъра на отбраната по отношение на управлението и развитието на човешките ресурси в Службата."

§ 11. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите "дейностите по ал. 1 и 2" се заменят с "дейностите по ал. 1, т. 1, 3, 6 и 7 и по ал. 2".

2. Създава се нова ал. 4:

"(4) Дейностите по ал. 1, т. 2, 4 и 5 се организират от структурите, отговарящи за вътрешната сигурност и защитата на класифицираната информация в Службата."

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите "по ал. 1" се добавя "и 2".

§ 12. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създават се ал. 2 и 3:

"(2) Военнослужещите по ал. 1 се назначават на длъжност в Службата през цялата година.

(3) Военнослужещите по ал. 1 при първоначално назначаване на длъжност в Службата се назначават включително когато не е изтекъл минималният срок за престояване в длъжност и/или нямат изготвена атестационна оценка."

§ 13. Създава се чл. 78а:

"Чл. 78а. Минималният срок за престояване във военно звание на военнослужещите от Служба "Военно разузнаване" е:

1. за всички сержантски звания - 2 години;

2. за "офицерски кандидат - 1-ви клас" - 2 години;

3. за "лейтенант" - 2 години;

4. за "старши лейтенант" - 3 години;

5. за "капитан" ("капитан-лейтенант") - 3 години;

6. за "майор" ("капитан III ранг") - 4 години;

7. за "подполковник" ("капитан II ранг") - 4 години;

8. за "полковник" ("капитан I ранг") - 3 години;

9. за висшите офицерски звания - 1 година."

§ 14. В чл. 79, ал. 2 след думите "не се прилага" се добавя "при първоначално назначаване на военнослужещ от въоръжените сили в Службата" и се поставя запетая.

§ 15. В чл. 80, ал. 2 т. 3 се изменя така:

"3. изтекъл е минималният срок за престояване във военно звание съгласно чл. 78а;".

§ 16. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

"5. при престояване повече от шест месеца в оперативния резерв по чл. 8, ал. 5 и в интерес, и съгласно потребностите на Службата;".

2. Досегашната т. 5 става т. 6.

§ 17. В чл. 88, т. 1 думите "назначаване на длъжности и" се заменят с "назначаване на длъжност и/или".

§ 18. В чл. 89 се създава ал. 3:

"(3) Лицата, приети за обучение в структурата по чл. 54, ал. 2 от Закона за военното разузнаване, които не завършат обучението за придобиване на военна квалификация, се освобождават от военна служба без предизвестие на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили."

§ 19. В глава четвърта, раздел III се създава чл. 95а:

"Чл. 95а. (1) Прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на основание чл. 166 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (когато военнослужещият е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване), с изключение на случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за военното разузнаване, се извършва от директора на Службата по мотивирано предложение на ръководителя на съответната структура по чл. 3, ал. 1.

(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат кадрова справка и информация от Националния осигурителен институт за упражненото право на пенсия от военнослужещия.

(3) Директорът на Службата приема или отхвърля предложението по ал. 1 в 10-дневен срок от неговото получаване."

§ 20. В чл. 99, ал. 4 думите "Закона за развитие на академичния състав" се заменят със "Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за прилагането му".

§ 21. В чл. 116 т. 2 се изменя така:

"2. придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" по акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация докторски програми на Военна академия "Г. С. Раковски"."

§ 22. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4, т. 2 след думата "магистър" запетаята се заменя със съюза "и", а думите "и научна степен "доктор на науките" се заличават.

2. Създава се ал. 5:

"(5) Служителите от структурите за разузнавателна дейност могат да кандидатстват за придобиване на научна степен "доктор на науките" след разрешение от директора на Службата при условията и по реда, определени с правилниците за устройството и дейността на съответните военни и граждански висши училища в страната."

§ 23. В чл. 118, ал. 1 след думите "приети за обучение" се добавя "и за придобиване на научна степен "доктор на науките".

§ 24. В чл. 179 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Структурите (органите) по ал. 1 изпращат за съгласуване в Службата мотивирано предложение, в което посочват действащата нормативна уредба в държавата на пребиваване и предлагат способа, който следва да се приложи."

2. Алинея 3 се отменя.

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Предложението се утвърждава от директора на Службата."

§ 25. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 (секретно) се изменя съгласно приложение № 1 (секретно).

§ 26. Приложение № 3 към чл. 37 (секретно) се изменя съгласно приложение № 2 (секретно).

Заключителни разпоредби

§ 27. Приложението към т. I от Класификатора на длъжностите в Служба "Военно разузнаване", приет с Постановление № 170 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2018 г., бр. 72 от 2019 г. и бр. 7 и 101 от 2020 г.) (поверително) се изменя съгласно приложение № 3 (секретно).

§ 28. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната и на директора на Служба "Военно разузнаване".

§ 29. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2022 г.


Приложение № 1


(Секретно)


Приложение № 2


(Секретно)


Приложение № 3


(Секретно)Промени настройката на бисквитките