Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 3.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 30.12.2022 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В Постановление № 93 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, приета с Решение № 145 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 181, 239, 241 и 298 от 2022 г. (ДВ, бр. 41 от 2022 г.), в чл. 5 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" министърът на туризма извършва за верифицираните средства от съответната оперативна програма намаление на разходите по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма", по бюджета на Министерството на туризма и уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бюджетните организации, участвали по реда на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, и недопустимите разходи по условията на съответната оперативна програма са за сметка на средствата по чл. 1."

§ 2. В Постановление № 146 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна (ДВ, бр. 51 от 2022 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и Оперативна програма "Добро управление" министърът на туризма извършва за верифицираните средства от съответната оперативна програма намаление на разходите по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма", по бюджета на Министерството на туризма и уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бюджетните организации, участвали по реда на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, и недопустимите разходи по условията на съответната оперативна програма са за сметка на средствата по чл. 1."

2. Параграф 1 се отменя.

§ 3. В Постановление № 193 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна (ДВ, бр. 58 от 2022 г.), в чл. 5 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Оперативна програма "Добро управление", Оперативна програма "Околна среда", Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" министърът на туризма извършва за верифицираните средства от съответната оперативна програма намаление на разходите по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма", по бюджета на Министерството на туризма и уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бюджетните организации, участвали по реда на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, и недопустимите разходи по условията на съответната оперативна програма са за сметка на средствата по чл. 1."

§ 4. В Постановление № 200 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 61 от 2022 г.), в чл. 5 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда" министърът на туризма извършва за верифицираните средства от съответната оперативна програма намаление на разходите по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма", по бюджета на Министерството на туризма и уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бюджетните организации, участвали по реда на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, и недопустимите разходи по условията на съответната оперативна програма са за сметка на средствата по чл. 1."

§ 5. В Постановление № 251 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна (ДВ, бр. 68 от 2022 г.), в чл. 5 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Оперативна програма "Добро управление", Оперативна програма "Околна среда", Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" министърът на туризма извършва за верифицираните средства от съответната оперативна програма намаление на разходите по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма", по бюджета на Министерството на туризма и уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бюджетните организации, участвали по реда на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, и недопустимите разходи по условията на съответната оперативна програма са за сметка на средствата по чл. 1."

§ 6. В Постановление № 271 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (ДВ, бр. 73 от 2022 г.) в чл. 5 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", Оперативна програма "Околна среда", Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" министърът на туризма извършва за верифицираните средства от съответната оперативна програма намаление на разходите по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма", по бюджета на Министерството на туризма и уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бюджетните организации, участвали по реда на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, и недопустимите разходи по условията на съответната оперативна програма са за сметка на средствата по чл. 1."

§ 7. В Постановление № 282 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (ДВ, бр. 75 от 2022 г.), в чл. 5 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", Оперативна програма "Околна среда", Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" министърът на туризма извършва за верифицираните средства от съответната оперативна програма намаление на разходите по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма", по бюджета на Министерството на туризма и уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, трансферите към бюджетните организации, участвали по реда на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, и недопустимите разходи по условията на съответната оперативна програма са за сметка на средствата по чл. 1."

§ 8. В Постановление № 336 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (ДВ, бр. 85 от 2022 г.), в чл. 5 ал. 1 се изменя така:

"Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" при налични свободни средства, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и/или Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ) министърът на туризма извършва за верифицираните средства от съответната оперативна програма и/или фонд намаление на разходите по "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма", бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма", по бюджета на Министерството на туризма и уведомява министъра на финансите.

Разходите за ДДС, когато са недопустими, трансферите към бюджетните организации, участвали по реда на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, и недопустимите разходи по условията на съответната оперативна програма/фонд са за сметка на средствата по чл. 1."

Заключителни разпоредби

§ 9. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на туризма.

§ 10. Постановлението влиза в сила от 30 декември 2022 г.

Промени настройката на бисквитките