Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 3.I

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 41 ОТ 27.06.2001 Г. ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА (ДВ, БР. 64 ОТ 2001 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 41 ОТ 27.06.2001 Г. ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА (ДВ, БР. 64 ОТ 2001 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2023г.

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "модернизация на железопътната инфраструктура" се добавя "по прозрачен и недискриминационен начин".

2. В ал. 2 след думите "железопътни предприятия" се добавя "и поема пълна отговорност за изпълнение на функциите си".

3. Създава се ал. 2а:

"(2а) Управителите на железопътна инфраструктура - Национална компания "Железопътна инфраструктура", и търговците - концесионери по чл. 3, ал. 1 от ЗЖТ, извършващи дейности по чл. 10, ал. 1 от ЗЖТ, носят отговорност за изпълнение на тези дейности."

§ 2. В чл. 5 се създава ал. 8:

"(8) Управителят на железопътната инфраструктура може да сключи споразумения за сътрудничество с едно или повече железопътни предприятия на недискриминационна основа за осигуряване на предимства за клиентите, като по-ниски цени или по-висока ефективност в рамките на мрежата, обхваната от споразумението. Надзорът по тези споразумения се упражнява от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", която в обосновани случаи може да постанови становище за тяхното прекратяване."

§ 3. Създава се чл. 9а:

"Чл. 9а. (1) Управителят на железопътната инфраструктура разработва механизъм за координация между управителите на инфраструктурата и всички заинтересовани железопътни предприятия и заявителите. Когато е уместно, представителите на ползвателите на железопътни товарни и пътнически услуги и централните и териториалните органи на изпълнителната власт се приканват да участват.

(2) Координацията по ал. 1 обхваща следните въпроси:

1. нуждите на заявителите, свързани с поддържането и развитието на инфраструктурния капацитет;

2. съдържанието на ориентираните към ползвателите цели за ефективност, стимулите и тяхното прилагане;

3. съдържанието и прилагането на референтния документ;

4. интермодалността и оперативната съвместимост;

5. всеки друг въпрос, свързан с условията на достъп, с използването на инфраструктурата и с качеството на услугите, предоставяни от управителя на инфраструктурата.

(3) Съгласувано със заинтересованите страни, управителят на железопътната инфраструктура изготвя и публикува насоки за координацията. Дейността по координацията по ал. 1 и 2 се осъществява най-малко веднъж годишно чрез организиране на работни срещи, размяна на становища по електронен път или по друг подходящ начин, като управителят на инфраструктура публикува на уебсайта си преглед на дейностите, предприети съгласно настоящия член.

(4) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в качеството си на регулаторен орган може да участва в дейността по координация като наблюдател.

(5) Координацията се извършва по начин, който не засяга:

1. правото на заявителите да подават жалби пред регулаторния орган;

2. правомощията на регулаторния орган."

§ 4. В чл. 12 се създава ал. 7:

"(7) Изготвянето на разписанието за планирани и непредвидени работи по поддръжката на железопътната инфраструктура се извършва на справедлива и недискриминационна основа при спазване на действащото законодателство."

§ 5. В чл. 30 се създава ал. 5:

"(5) Въз основа на счетоводната информация по ал. 4 регулаторният орган може да прави заключения по отношение на въпроси, свързани с държавните помощи, които той трябва да докладва на съответните компетентни органи съгласно действащото законодателство. Финансовите потоци, заемите и дълговете подлежат на наблюдение от регулаторния орган."

Промени настройката на бисквитките