Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 3.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г.

В сила от 29.12.2022 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2023г., доп. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 172 000 000 лв. по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. за финансиране на фискални антиинфлационни мерки.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. По бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. по "Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи", бюджетна програма "Администриране на държавните приходи", се създава администриран разходен параграф "Финансиране на фискални антиинфлационни мерки" в размер на сумата по чл. 1, ал. 1.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. по "Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи", бюджетна програма "Администриране на държавните приходи", и показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 4. (1) За извършване на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на финансите.

(2) Преведените до 31 декември 2022 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.

(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2023 г., в сила от 01.02.2023 г.) През 2023 г. за сметка на средствата по сметката по ал. 1 могат да се извършват разходи от съответните бюджетни организации и/или да се предоставят трансфери за съответните бюджетни организации чрез централния бюджет или чрез бюджета на Министерството на финансите, като в тези случаи средствата се прехвърлят от сметката по ал. 1 по банковата бюджетна сметка на Министерството на финансите в Българската народна банка.

Чл. 5. Икономията в показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. не може да се използва за поемането на нови ангажименти и нови задължения за разходи за други цели.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. и по централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 29 декември 2022 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 25 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2023 г.

Промени настройката на бисквитките