Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 3.I

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 43 ОТ 11.09.2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, БАГАЖИ И КОЛЕТНИ ПРАТКИ (ДВ, БР. 86 ОТ 2001 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 43 ОТ 11.09.2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, БАГАЖИ И КОЛЕТНИ ПРАТКИ (ДВ, БР. 86 ОТ 2001 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2023г.

§ 1. В чл. 8 ал. 4 се изменя така:

"(4) На недискриминационна основа железопътните превозвачи могат да участват в обща информационна и интегрирана билетна схема за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации, която се ръководи от сдружение на железопътните предприятия, участващи в нея."

Преходни разпоредби

§ 2. Член 8, параграфи 2 и 3, чл. 13, чл. 16 - 18, чл. 19, параграф 1, чл. 21, параграф 1 - по отношение на управителите на железопътна инфраструктура, чл. 6 от Приложение I, чл. 32, параграф 1 от Приложение I на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, се прилагат от 4 декември 2024 г.

Промени настройката на бисквитките