Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви "а" и "с" и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа


РЕШИ:


Допълва Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, прието на 13 януари 2023 г., както следва:

1. В т. 1 се добавя " - за Парламентарната група "Български възход" - 1 заместващ".

2. В т. 2, буква "б" се добавя "Лилия Недкова Недева от Парламентарната група "Български възход".

-------------------------

Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 18 януари 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките