Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 24.I

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2023 Г.

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:


СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд и Административния съд - Благоевград, за 2023 г.

1. Клас "Криминалистически експертизи"

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Александър Ивайлов Георгиев - висше образование, специалност "Право" и "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" в Академията на МВР и курс за актуализация на професионалната квалификация в областта на техническо изследване на информационни и комуникационни устройства; Удостоверение № 196-р-849/18.02.2021 г. за завършен курс по професионална специализация - "Почеркови експертизи", притежаващ Разрешение за достъп до класифицирана информация, месторабота - ОСлО при Окръжна прокуратура - Благоевград, заемана длъжност - главен експерт, трудов стаж - 8 години.

Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.

Анастас Димитров Гацев - висше образование, специалност - инженер-химик, трудов стаж по специалността - 19 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 31 години, доп. квалификация - сертификат за автоексперт.

Валери Димитров Костадинов - висше образование - специалност "Право", професионална квалификация - по криминалистика - съдебно-почеркова експертиза, стаж като вещо лице - 9 години.

Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.

Георги Костадинов Муртев - висше образование, специалност - инженер-технолог, трудов стаж - 28 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Димо Димитров Цанев, висше образование, специалност инженер-химик, 21 години стаж като вещо лице.

Ламбро Христов Ламбрев - висше образование, експерт в ГПУ - Петрич, експерт-криминалист.

Стефан Георгиев Златинов - висше образование, експерт в ГПУ - Петрич, експерт-криминалист.

Тони Найденов Томов - висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация "Видеоанализ и лицева идентификация" в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР - 13 години.

1.2. Трасологични експертизи

Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.

Анастас Димитров Гацев - висше образование, специалност - инженер-химик, трудов стаж по специалността - 19 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 31 години, доп. квалификация - сертификат за автоексперт.

Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.

Георги Костадинов Муртев - висше образование, специалност - инженер-технолог, трудов стаж - 28 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Тони Найденов Томов - висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация "Видеоанализ и лицева идентификация" в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР - 13 години, съдебно-балистични експертизи.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.

Анастас Димитров Гацев - висше образование, специалност - инженер-химик, трудов стаж по специалността - 19 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 31 години, доп. квалификация - сертификат за автоексперт.

Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.

Георги Костадинов Муртев - висше образование, специалност - инженер-технолог, трудов стаж - 28 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Тони Найденов Томов - висше образование, удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация "Видеоанализ и лицева идентификация" в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР - 13 години, съдебно-балистични експертизи.

1.4. Дактилоскопни експертизи

Тони Найденов Томов - висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация "Видеоанализ и лицева идентификация" в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР - 13 години.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

Александър Методиев Спасов, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.

Анастас Димитров Гацев - висше образование, специалност - инженер-химик, трудов стаж по специалността - 19 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 31 години, доп. квалификация - сертификат за автоексперт.

Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 27 години.

Георги Костадинов Муртев - висше образование, специалност - инженер-технолог, трудов стаж - 28 години в ОД на МВР - Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист - дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.

Тони Найденов Томов - висше образование; удостоверение от НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, курс за професионална квалификация "Видеоанализ и лицева идентификация" в Академията на МВР, трудов стаж като експерт-криминалист към ОД на МВР - 13 години.

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

Нидал Мохамед Ашрам - висше образование, специалност "Неврохирургия", месторабота - МБАЛ - Благоевград, заемана длъжност - лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността - 1 година в МБАЛ - Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.

Камен Димитров Аврамов - висше образование, специалност "Медицина", стаж 15 г.; допълнителна квалификация "Съдебна медицина", стаж като вещо лице - 14 години.

Яни Момчилов Златин - висше образование, спец. "Съдебна медицина", трудов стаж - 11 години.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

Аелита Светлозарова Нуцова - висше образование, специалност "Медицина" - "Клинична хематология", трудов стаж - 40 години.

Георги Кънчов Георгиев - висше образование, специалност "Неврохирургия", месторабота болница "Света София" - лекар-неврохирург, стаж по специалността - 30 години.

Дафинка Стоянова Кочева - висше образование, специалност - лекар, месторабота - ЦСМП - Благоевград - лекар, трудов стаж - 5 години.

Йордан Йорданов Христов - висше образование, специалност "Кардиология", втора специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт", притежаващ сертификат по Ехокардиография, месторабота - МБАЛ "Лозенец" - ЕАД - лекар-кардиолог, трудов стаж - 5 години.

Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова - висше образование, лекар, специалност "Акушерство и гинекология", трудов стаж - 10 години.

Нидал Мохамед Ашрам - висше образование, специалност "Неврохирургия", месторабота - МБАЛ - Благоевград, заемана длъжност - лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността - 1 година в МБАЛ - Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

Борис Петров Шахов - висше образование, специалност "Молекулярна биология", специализация - микробиология, трудов стаж - 5 години.

Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, месторабота - "Проген" - ООД, заемана длъжност - управител и експерт, трудов стаж 24 години.

Николай Гинчев Тюфекчиев - 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.

Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова - висше образование, лекар, специалност "Акушерство и гинекология", трудов стаж - 10 години.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

Аелита Светлозарова Нуцова - висше образование, специалност "Медицина" - "Клинична хематология", трудов стаж - 40 години.

Борис Петров Шахов - висше образование, специалност "Молекулярна биология", специализация - микробиология, трудов стаж - 5 години.

Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, месторабота - "Проген" - ООД, заемана длъжност - управител и експерт, трудов стаж 24 години.

Нидал Мохамед Ашрам - висше образование, специалност "Неврохирургия", месторабота - МБАЛ - Благоевград, заемана длъжност - лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността - 1 година в МБАЛ - Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.

Николай Гинчев Тюфекчиев - 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.

Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова - висше образование, лекар, специалност "Акушерство и гинекология", трудов стаж - 10 години.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Аелита Светлозарова Нуцова - висше образование, специалност "Медицина" - "Клинична хематология", трудов стаж - 40 години.

Александър Димитров Попов - висше образование, специалност "Хирургия" - хирургично отделение - стаж 13 години.

Георги Иванов Икономов - висше образование - специалност "Хирургия", трудов стаж 15 години

Георги Кънчов Георгиев - висше образование, специалност "Неврохирургия", месторабота болница "Света София" - лекар-неврохирург, стаж по специалността - 30 години.

Дафинка Стоянова Кочева - висше образование, специалност - лекар, месторабота - СМП - Благоевград - лекар, трудов стаж - 5 г.

Йордан Йорданов Христов - висше образование, специалност "Кардиология", втора специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт", притежаващ сертификат по Ехокардиография, месторабота - МБАЛ "Лозенец" - ЕАД - лекар-кардиолог, трудов стаж - 5 години.

Нидал Мохамед Ашрам - висше образование, специалност "Неврохирургия", месторабота - МБАЛ - Благоевград, заемана длъжност - лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността - 1 година в МБАЛ - Благоевград, и 12 години в болница в Сирия.

Панайотка Димитрова Панайотова-Димитрова - висше образование, лекар, специалност - "Акушерство и гинекология", трудов стаж - 10 години.

Петър Йорданов Георгиев - висше образование, специалност "Медицина", месторабота - Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрия - управител; трудов стаж - 27 години; допълнителна квалификация - специалист по пневмология и фтизиатрия и специалист по вътрешни болести.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Борис Петров Шахов - висше образование, специалност "Молекулярна биология", специализация - микробиология, трудов стаж - 5 години.

Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, месторабота - "Проген" - ООД, заемана длъжност - управител и експерт, трудов стаж - 24 години.

Николай Гинчев Тюфекчиев - 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Борис Петров Шахов - висше образование, специалност "Молекулярна биология", специализация - микробиология, трудов стаж - 5 години.

Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, месторабота - "Проген" - ООД, заемана длъжност - управител и експерт, трудов стаж - 24 години.

Николай Гинчев Тюфекчиев - 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход.

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Ангелинка Давидкова Кожухарова - висше образование, специалност "Психиатрия", свободно практикуваща - ИПСМП по психиатрия "Д-р Ангелинка Давидкова", трудов стаж - 32 години.

Адриана Благоева Солакова - специалност "Психиатрия" - ОДПЗС - ЕООД, Благоевград, н-к на отделение - трудов стаж 21 години.

Антония Невенова Иванова - специалност "Психиатрия" - психиатрични експертизи, стаж 8 г. ОДПЗС - Благоевград.

Валентина Василева Ковачка - ОДПЗС - Благоевград, лекар-ординатор - психични заболявания, стаж 14 години.

Георги Димитров Димитров - специалност "Психиатрия" - стаж 7 години в ОДПЗС - ЕООД, Благоевград.

Кармен Дима - специалност "Психиатрия", трудов стаж - 8 години.

Керстин Спасова Кацарска - специалност "Психиатрия", трудов стаж - над 20 години.

Мария Теодосиева Кунчева-Христова - специалност "Психиатрия", трудов стаж - 11 години - лекар-ординатор.

Радой Захариев Милев - специалност "Психиатрия", стаж - 32 години.

Юлия Ангелова Ангова - висше образование, специалност "Психиатрия", трудов стаж - 8 години.

3.2. Съдебно-психологична експертиза

Анета Димитрова Георгиева - висше образование, специалност "Психология", стаж - 5 години.

Бойко Максимов Николов, висше образование, специалност "Съдебна психология" (Съдебно-психологически експертизи), ЮЗУ "Неофит Рилски" - преподавател - 20 г.

Благовеста Димитрова Дафкова - висше образование, специалност психология, месторабота - Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, трудов стаж - 5 години.

Васил Георгиев Мадолев - висше образование, специалност "Педагогика" със специализация "Психология", стаж - 32 години.

Весела Петрова Мелниклийска - психолог, доп. специализация - социална психология, курс по клинична и консултативна психология.

Гергана Васкова Станоева - висше образование, специалност "Психология", магистър по социална и юридическа психология, месторабота - ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград - асистент, д-р по "Психология", трудов стаж - 5 години.

Даниела Иванова Григорова - висше образование, спец. "Социална психология", доп. квалификация "Съдебна психология/съдебно-психологически експертизи) - стаж като вещо лице - 5 години.

Десислава Асенова Иванова - висше образование, специалност "Психология", притежаваща сертификати - психосоциални интервенции при зависими пациенти; употреба и злоупотреба и зависимост от амфетамини и метамфетамини - световна епидемия; взаимоотношения в екипа и ефективна комуникация; доктор по педагогическа и възрастова психология, завършен курс по когнитивно-поведенческа терапия, свидетелство за училищен и социален психолог; стаж - 10 години.

Дора Стоименова Ангелова - висше образование, специалност - психолог, професионална квалификация - курс по клинична и консултативна психология - защитена дипломна работа на тема "Физиологичен афект - наказателноправни аспекти", стаж като вещо лице - 6 години.

Емелина Валентинова Заимова-Цанева, висше образование, специалност "Психология", магистърска програма - криминална психология, притежаваща образователна и научна степен "доктор" по психология на труда и професионална психодиагностика, месторабота - ЮЗУ "Неофит Рилски", заемана длъжност - асистент, стаж по специалността - 5 години.

Иванка Василева Асенова - висше образование, специалност "Психология", месторабота - ЮЗУ "Неофит Рилски" - доцент "Медицинска психология", трудов стаж - 30 години.

Ирина Петрова Топузова - висше образование, специалност "Психология", специализация - юридическа психология, месторабота - ЮЗУ "Неофит Рилски", заемана длъжност - главен асистент - доктор, трудов стаж - 12 години.

Калина Крумова Ергина - специалност "Психология", стаж - 5 години.

Магдалена Огнянова Батева - висше образование, специалност "Психология", магистърска програма "Юридическа психология", месторабота - СУ "Никола Й. Вапцаров", гр. Петрич - психолог, трудов стаж - 6 години.

Марияна Димитрова Андонова - висше образование, специалност "Психология", трудов стаж - 11 години като психолог.

Недялка Кръстева Ангушева - висше образование, специалност "Социална психология", стаж - 9 години.

Райна Кръстева Петрова-Матиня - висше образование, специалност "Юридическа психология", месторабота - Дневен център "Света Неделя", заемана длъжност - психолог, трудов стаж - 8 години.

Силвия Савова Митева - висше образование, специалност "Психология", настояща работа - Дневен център за възрастни с увреждания - Психо-социални услуги, заемана длъжност - психолог, трудов стаж - 8 години.

Христина Звонкова Ангелова - висше образование, специалност "Психология", специализация - социална психология, месторабота - ЕТ "Акад. Л. Стоянов", Благоевград - педагогически съветник, трудов стаж - 10 години.

Христо Йорданов Йорданов - висше образование, специалност "Психология", социална психология и социална превенция, социална педагогика и социално подпомагане, философия, социална работа чрез изкуства и психодрама, доктор по педагогическа и възрастова психология, месторабота - ДЦВУ, с. Ласкарево, община Сандански, заемана длъжност - психолог, трудов стаж - 21 години.

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Албена Фердинандова Сотирова - висше образование, специалност "Организация на производството и управление на промишлеността", следдипломна квалификация - съдебно-счетоводен експерт, сертификат - Международни счетоводни стандарти, месторабота - "Благоустройствени строежи" - ООД, Благоевград - отчетник - счетоводство, трудов стаж - 30 години.

Александър Василев Чомаков - висше образование - счетоводна отчетност, трудов стаж - 25 години.

Александър Пламенов Динчев - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - Областна администрация - Благоевград, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 6 години.

Ана Димитрова Георгиева - висше образование, специалност "Финанси", месторабота - Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 6 години.

Анна Михова Донкова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 9 години.

Блага Атанасова Гълъбова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - Пето СУ "Георги Измирлиев", заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 15 години.

Богдана Василева Златкова - висше образование - специалност "Икономика и управление на транспорта", трудов стаж - 8 години, месторабота - "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД - Благоевград, заемана длъжност - вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.

Бойко Младенов Доленски - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота - "Консултантски клъстер Веритас" - ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

Борис Атанасов Сандев - висше образование, специалност "Финанси", трудов стаж - 13 години.

Василка Сотирова Иванова - счетоводство и контрол "ССБ - Счетоводна къща - БД", трудов стаж - 37 години.

Велин Стоилов Кръстев - висше образование, специалност - аграрикономист, допълнителна квалификация - външен експерт по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по ПРСР, трудов стаж - 22 години.

Венета Иванова Боянска - висше образование, специалност - икономист - "Счетоводна отчетност", трудов стаж - 30 години.

Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова - висше образование, счетоводна отчетност, стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търг. дружества.

Вергил Георгиев Божиков - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", квалификация - икономист - трудов стаж - 40 години.

Весела Георгиева Николова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", безработна, трудов стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.

Веско Любенов Стойчев - специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 21 години.

Виктор Томов Рашев - висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация - лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж - 25 години.

Виктория Михайловна Богданска - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 8 години.

Виолета Иванова Докузова - висше образование, специалност - икономист - "Финанси и кредит", месторабота - ЕТ "Алфа ВИ", заемана длъжност - управител, трудов стаж - 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

Виолина Стойчова Рангелова - висше образование, специалност "Аграрна икономика", месторабота - "Корпорекс финанс" - ЕООД - управител, трудов стаж - 11 години.

Галя Асенова Стоилова - висше образование, специалност "Икономика на вътрешната търговия", специализация - икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж - 35 години.

Георги Ангелов Бациев - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", магистърска програма - "Счетоводно-финансов мениджмънт", месторабота "ЮМР" - ЕООД, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 5 години.

Георги Аспарухов Янков - висше образование, специалност "Финанси", допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат - "Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи", трудов стаж - 5 години.

Георги Иванов Коцаков - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Община Разлог, заемана длъжност - директор дирекция "Приходи", трудов стаж - 29 години.

Георги Христов Христов - висше образование, специалност "Финанси, счетоводство и контрол", управител на счетоводна къща "Парадайз" - ООД, трудов стаж - 9 години.

Гергана Бойкова Байрактарска - висше образование, специалност - икономист, месторабота - дирекция "Регионална служба по заетостта" - Благоевград, заемана длъжност - старши експерт-счетоводител, трудов стаж - 5 години.

Десислава Борисова Бояджийска - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", настояща месторабота - "Видес Комерс" - ООД - заемана длъжност - счетоводител, трудов стаж - 14 години.

Десислава Иванова Димитрова - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - над 5 години.

Диан Сергеев Тишевишки - висше образование, специалност "Международна икономика и мениджмънт", професионална квалификация - счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, трудов стаж - 6 години.

Димитър Аспарухов Юруков - съдебно-счетоводни експертизи.

Димитър Владимиров Николов - висше образование, специалност "Икономика и организация на селското стопанство", оценител на земеделски земи и всички селскостопански култури, породи животни, обезщетения и пропуснати ползи, нанесени щети, аренди такси, и оценител на цели държавни и общински предприятия, финансово-счетоводни анализи, неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация, себестойност и оценки на продукцията по видове (включително и в растениевъдството и животновъдството) наеми, доходи и субсидии, специалност "Аграрна икономика", технологично-икономически експертизи и характеристики, трудов стаж - 25 години.

Димитър Янакиев Чучулигов - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 9 години.

Екатерина Кирилова Владимирова - висше образование, специалност "Счетоводство, контрол и финанси", месторабота - "Актив одит" - ЕООД, заемана длъжност - асистент - одитор, трудов стаж - 17 години.

Елена Маринова Цветкова - висше образование, специалност "Финансово-счетоводна дейност на фирмите", трудов стаж по специалността - 9 години.

Емил Димитров Нейков - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 15 години, стаж като вещо лице - 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.

Златка Николова Златинова - висше образование, специалност - икономист, месторабота "Алфа Актив консулт" - ЕООД, заемана длъжност - управител, трудов стаж по специалността - 38 години.

Зорка Стефанова Кирилова - средно специално образование, специалност - икономист-счетоводител, трудов стаж - 9 години.

Живка Василева Бикова-Пенева - висше образоване, специалност - икономист, плановик/синтетик, месторабота - Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж - 37 години.

Живка Венгелова Пандева - специалност "Счетоводство на банките", съдебно-счетоводни експертизи, стаж - 38 години.

Иван Асенов Найденов - месторабота - ТД на НАП - главен инспектор по приходите, висше образование; специалност "Счетоводство и контрол"; трудов стаж - 21 години.

Иван Бойков Стоименов - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - ЦКБ, заемана длъжност - главен експерт, трудов стаж - 17 години.

Иван Любенов Георгиев - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", стаж - 14 години.

Иван Пламенов Палев - висше образование, специалност "Финанси", месторабота "Синергон Енерджи" - ЕООД, заемана длъжност - регионален директор, трудов стаж - 32 години.

Иванка Василева Джунджурова - висше образование, специалност "Финанси", месторабота "Алианц банк България" - АД, заемана длъжност - директор Бизнес център - Благоевград, трудов стаж - 12 години.

Иванка Георгиева Илиева - висше образование - специалност "ОПУП", месторабота - Сметна палата - старши одитор - втора степен, трудов стаж - 38 години.

Иванка Иванова Тимева - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", трудов стаж - 25 години, сертификат - "Финансов и кредитен анализ", "Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети", завършен курс за валутни касиери.

Калин Георгиев Дюлгеров - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - "Счетоводна къща Нове-96" - ООД - управител, трудов стаж - 13 години.

Катя Филипова Милушева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 6 години.

Китан Георгиев Китанов - висше образование, специалност "Финанси", оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 9 години.

Костадин Благоев Спасов - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Общинска администрация - Сандански, заемана длъжност - главен вътрешен одитор, трудов стаж - 17 години.

Костадин Борисов Шумантов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", допълнителна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж - 35 години, безработен.

Костадин Георгиев Николов - висше образование, специалност - икономист-финансист, трудов стаж - 9 години.

Костадин Петров Михайлов - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 30 години.

Лиляна Савова Доленска - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота "ЛИБО Консулт" - ООД.

Маргарита Миткова Попова - средно специално, специалност "Банково, застрахователно и осигурително дело", професионална квалификация "икономист-счетоводител", висше образование, специалност - "Финанси" (финанси и банково дело) професионална квалификация - магистър по икономика, трудов стаж - 13 години.

Мария Славчова Григорова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", професионална квалификация - съдебно-счетоводен експерт, пенсионер, трудов стаж - 14 години.

Мария Христова Десподска - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", пенсионер, допълнителна квалификация - оценител на стоки и услуги, трудов стаж - 35 години.

Мирослава Миткова Лазарова - висше образование, специалност "Финанси", следдипломна квалификация - отделение при УНСС - "съдебно-счетоводни експертизи", месторабота - "Сим Транс-2017" - ООД - управител, трудов стаж - 6 години.

Надежда Миланова Стойчева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", стаж - 5 години.

Надка Илиева Китанова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 33 години, месторабота - Министерство на околната среда и водите - главен вътрешен одитор.

Павлинка Кирилова Иванова - специалност инженер по горско стопанство, магистър по "Екология и опазване на околната среда"; специализация по "Управление на горското стопанство", "Управление на администрацията", "стопанско управление", лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС за оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

Полина Димитрова Кавръкова - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж - 20 години.

Рилка Тодорова Коцакова - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, допълнителна квалификация - дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, трудов стаж - 29 години.

Роза Методиева Христова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 30 години.

Роза Славчова Дюлгерова - висше образование, специалност "Икономист-счетоводител", трудов стаж 31 години.

Росица Кирилова Велинова - стопанско управление, ОДПЗС, Благоевград, главен счетоводител - ОДПЗС, стаж - 10 години.

Румяна Стефанова Величкова - висше образоване, специалност - икономист по строителството, трудов стаж - 5 години.

Силвия Свиленова Йовчева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", стаж - 15 години.

Славейко Андреев Въчков - висше образование, специалност "Планиране и прогнозиране", трудов стаж по специалността - 38 години, стаж като вещо лице - 1 година.

Соня Илиева Тахова - счетоводна отчетност, стаж - 27 години.

Софрони Георгиев Атанасов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", стаж - 17 г., доп. квалификация - оценител на финансови институции.

Спас Кирилов Ваклинов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", трудов стаж - 34 години.

Станислава Димитрова Тахова - висше образование, специалност "Финанси", месторабота "ВАНС", заемана длъжност - счетоводител, трудов стаж - 8 години.

Станка Георгиева Георгиева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 40 години.

Стефан Иванов Налджиев - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", стаж - 9 години, доп. квалификация - оценка на машини и съоръжения.

Стефка Костадинова Сарандева - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - над 10 години.

Стойчо Георгиев Темелков - висше образование, спец. "Счетоводна отчетност", трудов стаж по специалността - 24 години.

Стояна Венчова Иванова - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 9 години.

Таня Боянова Янкова - висше образование, специалност "Финанси" и "Счетоводство и контрол", месторабота - ЕТ "Димитър Янков - Кенеди Метал", заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 20 години.

Тодор Георгиев Мушев - висше образование, специалност "Икономика на труда" на Ленинградския финансово-икономически институт "Н. Вознесенски", трудов стаж по специалността - 31 години.

Христина Живкова Николова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 9 години.

Христо Славев Христов - висше образование, специалност "Икономика на труда", трудов стаж - 5 години.

Янко Стойчев Чукарски, висше образование, специалност "Счетоводна отчетност" - трудов стаж - 33 години.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

Албена Фердинандова Сотирова - висше образование, специалност "Организация на производството и управление на промишлеността", следдипломна квалификация - съдебно-счетоводен експерт, сертификат - Международни счетоводни стандарти, месторабота - "Благоустройствени строежи" - ООД, Благоевград - отчетник - счетоводство, трудов стаж - 30 години.

Александър Пламенов Динчев - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - Областна администрация - Благоевград, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 6 години.

Ана Димитрова Георгиева - висше образование, специалност "Финанси", месторабота - Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 6 години.

Блага Атанасова Гълъбова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - Пето СУ "Георги Измирлиев", заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 15 години.

Блажка Сотирова Шапкова - висше образование - специалност "Икономика и управление на кооперациите" - счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Богдана Василева Златкова - висше образование - специалност "Икономика и управление на транспорта", трудов стаж - 8 години, месторабота - "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, заемана длъжност - вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.

Бойко Младенов Доленски - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота - "Консултантски клъстер Веритас" - ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

Борис Атанасов Сандев - висше образование, специалност - "Финанси", трудов стаж - 13 години.

Борислав Стоянов Коларов - висше образование, специалност "Финанси", допълнителна квалификация - оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота - "Сосиете Женерал Експресбанк" - АД - отговорник офис, трудов стаж - 19 години.

Бранимира Георгиева Христова - висше образование, специалност "Организация на производството и управлението в промишлеността", доп. квалификация "Проектиране на АСУ"; "Оценител на цели държавни и общински предприятия", стаж - 25 години.

Валери Николов Миков - висше образование - специалност - икономист МТС, трудов стаж - 24 години.

Вангелия Григорова Серафимова - висше образование, специалност-икономист - счетоводител; стаж - 26 години.

Величка Крумова Кадурина - висше образование - специалност - икономист, организатор на промишленото производство, трудов стаж като главен счетоводител - 16 години.

Весела Георгиева Николова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", безработна, трудов стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.

Виолета Иванова Докузова - висше образование, специалност - икономист - финанси и кредит, месторабота - ЕТ "Алфа ВИ", заемана длъжност - управител, трудов стаж - 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

Виолета Христова Василева-Талупска - висше образование, специалност "Статистика", месторабота - ЕТ "Иван Талупски" - счетоводител на граждански договор, трудов стаж - 13 години, сертификат - "Международни счетоводни стандарти".

Виолина Стойчова Рангелова - висше образование, специалност "Аграрна икономика", месторабота - "Корпорекс финанс" - ЕООД - управител, трудов стаж - 11 години.

Галя Асенова Стоилова - висше образование, специалност "Икономика на вътрешната търговия", специализация - икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж - 35 години.

Георги Андонов Манолев - висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж 28 години.

Георги Аспарухов Янков - висше образование, специалност "Финанси", допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат "Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи", трудов стаж - години.

Георги Иванов Коцаков - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Община Разлог, заемана длъжност - директор дирекция "Приходи", трудов стаж - 29 години.

Георги Христов Христов - висше образование, специалност "Финанси и счетоводство и контрол", управител на счетоводна къща "Парадайз" - ООД, трудов стаж - 9 години.

Георгица Димитрова Цветкова - висше образование, специалност - икономист, стаж по специалността - 27 години.

Диан Сергеев Тишевишки - висше образование, специалност "Международна икономика и мениджмънт", професионална квалификация - счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, трудов стаж - 6 години.

Димитрина Георгиева Митрева - висше образование - специалност "Финанси", трудов стаж - 8 години, допълнителна квалификация - оценител на машини и съоръжения.

Димитър Владимиров Николов - висше образование, специалност "Икономика и организация на селското стопанство", оценител на земеделски земи и всички селскостопански култури, породи животни, обезщетения и пропуснати ползи, нанесени щети, аренди такси, оценител на цели държавни и общински предприятия, финансово-счетоводни анализи, неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация, себестойност и оценки на продукцията по видове (включително и в растениевъдството и животновъдството) наеми, доходи и субсидии, специалност "Аграрна икономика", технологично-икономически експертизи и характеристики, трудов стаж 25 години.

Донка Георгиева Милкова - висше образование, специалност "Проучване на полезни изкопаеми", квалификация - инженер-геолог - проучвател, и преквалификация - "Застрахователен мениджмънт", оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж - в сферата на промишлеността - 7 години, и в сферата на застраховането - 10 години.

Екатерина Кирилова Владимирова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол и финанси", месторабота - "Актив одит" - ЕООД, заемана длъжност - асистент-одитор, трудов стаж - 17 години.

Елена Маринова Цветкова, висше образование, специалност "Финансово-счетоводна дейност на фирмите", трудов стаж по специалността - 9 години.

Емил Димитров Нейков - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 15 години, стаж като вещо лице - 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.

Живка Василева Бикова-Пенева - висше образоване, специалност - икономист, плановик/синтетик, месторабота - Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж - 37 години.

Здравка Атанасова Попандонова - средно спец. образование, спец. "Икономика, планиране и отчетност" - 18 години стаж.

Златка Николова Златинова - висше образование, специалност - икономист, месторабота "Алфа Актив консулт" - ЕООД, заемана длъжност - управител, трудов стаж по специалността - 38 години.

Зорка Стефанова Кирилова - средно специално образование, специалност "Икономист-счетоводител", трудов стаж - 9 години.

Иван Асенов Найденов - месторабота - ТД на НАП - главен инспектор по приходите, висше образование; специалност "Счетоводство и контрол"; трудов стаж - 21 години.

Иван Бойков Стоименов - специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - ЦКБ, заемана длъжност - главен експерт, трудов стаж - 17 години.

Иван Пламенов Палев - висше образование, специалност "Финанси", месторабота "Синергон Енерджи" - ЕООД, заемана длъжност - регионален директор, трудов стаж - 32 години.

Иванка Василева Джунджурова - висше образование, специалност "Финанси", месторабота "Алианц банк България" - АД, заемана длъжност - директор Бизнес център Благоевград, трудов стаж - 12 години.

Иванка Георгиева Илиева - висше образование - специалност "ОПУП", месторабота - Сметна палата - старши одитор - втора степен, трудов стаж - 38 години.

Иванка Иванова Тимева - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", трудов стаж - 25 години, сертификат - "Финансов и кредитен анализ", "Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български банкноти и разменни монети", завършен курс за валутни касиери.

Илиана Димитрова Янкова - висше образование, специалност "Финанси"; специализация - банково дело; трудов стаж - 13 години.

Йорданка Кръстева Междуречка - доп. квалификация "Одиторски контрол на банки" - трудов стаж - 40 години.

Калин Георгиев Дюлгеров - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - "Счетоводна къща Нове-96" - ООД - управител, трудов стаж - 13 години.

Китан Георгиев Китанов - висше образование, специалност "Финанси", оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 9 години.

Костадин Благоев Спасов - висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Общинска администрация - Сандански, заемана длъжност - главен вътрешен одитор, трудов стаж - 17 години.

Костадин Георгиев Николов - висше образование, специалност - икономист-финансист, трудов стаж - 9 години.

Костадин Борисов Шумантов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", допълнителна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж - 35 години, безработен.

Костадин Петров Михайлов - висше образование, специалност - икономист счетоводител, месторабота - Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 30 години.

Красимира Димитрова Перухова - специалност "Финанси", стаж - 7 години.

Лазар Андреев Андреев - висше образование, специалност "Финанси", доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.

Лиляна Савова Доленска - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота "ЛИБО Консулт" - ООД.

Любомир Цветков Йотов - международни икономически отношения, митническа и вътрешнотърговска дейност, митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения.

Маргарита Миткова Попова - средно специално, специалност "Банково, застрахователно и осигурително дело", професионална квалификация "икономист-счетоводител", висше образование, специалност "Финанси (финанси и банково дело)", професионална квалификация - магистър по икономика, трудов стаж - 13 години.

Мария Крумова Субашева - висше образование, специалност - икономист, организатор на промишленото производство, стаж - 8 години.

Мария Славчова Григорова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", професионална квалификация - съдебно-счетоводен експерт, пенсионер, трудов стаж - 14 години.

Мария Христова Десподска - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", пенсионер, допълнителна квалификация - оценител на стоки и услуги, трудов стаж - 35 години.

Мирослава Миткова Лазарова - висше образование, специалност "Финанси", следдипломна квалификация - отделение при УНСС - "съдебно-счетоводни експертизи", месторабота - "Сим Транс-2017" - ООД - управител, трудов стаж - 6 години.

Надка Илиева Китанова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 33 години, месторабота - Министерство на околната среда и водите - главен вътрешен одитор.

Нина Симеонова Марчева - висше образование, икономически експертизи.

Огнян Иванов Андонов - висше образование, специалност "Организация на производството и управление в промишлеността", допълнителна квалификация - "Банки и банково дело", трудов стаж - 34 години.

Павлинка Кирилова Иванова - специалност - инженер по горско стопанство, магистър по "Екология и опазване на околната среда"; специализация по "Управление на горското стопанство", "Управление на администрацията", "Стопанско управление", лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

Пенчо Георгиев Кирчев - висше образование, спец. "Икономика и организация на труда", стаж - 17 години.

Полина Димитрова Кавръкова - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж - 20 години.

Първан Василев Първанов - висше образование, икономист-счетоводител, трудов стаж - 20 години.

Роза Любомирова Давидкова - финанси и кредит; ОКС - Благоевград, гл. счетоводител - трудов стаж - 37 години.

Роза Методиева Христова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 30 години.

Роза Славчова Дюлгерова - висше образование, специалност "Икономист счетоводител", трудов стаж - 31 години.

Росен Борисов Хаджиев - висше образование, специалност "Финанси и кредит", трудов стаж - 20 години.

Румяна Вангелова Зъкова - висше образование, специалност "Финанси", главен счетоводител, трудов стаж по специалността - 25 години.

Славейко Андреев Въчков - висше образование, специалност "Планиране и прогнозиране", трудов стаж по специалността - 38 години, стаж като вещо лице - 1 година.

Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образования "Финанси и кредит", строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на "ФСДУС", сертификат - оценител на земеделски земи.

Сотир Сотиров Хаджиев - висше образование, специалност "Икономика на промишлеността" - 29 години трудов стаж.

София Крумова Граченова - висше образование, специалност икономист "Икономика и управление на търговията", трудов стаж - 20 години.

Спас Кирилов Ваклинов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", трудов стаж - 34 години.

Станислава Димитрова Тахова - висше образование, специалност "Финанси", месторабота "ВАНС", заемана длъжност - счетоводител, трудов стаж - 8 години.

Стойне Николов Попов - икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността - 43 години.

Таня Боянова Янкова - висше образование, специалност "Финанси" и "Счетоводство и контрол", месторабота - ЕТ "Димитър Янков - Кенеди Метал", заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 20 години.

Христо Славев Христов - висше образование, специалност - икономика на труда, трудов стаж - 5 години.

Христина Живкова Николова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 9 години.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

Албена Фердинандова Сотирова - висше образование, специалност "Организация на производството и управление на промишлеността", следдипломна квалификация - съдебно-счетоводен експерт, сертификат - Международни счетоводни стандарти, месторабота - "Благоустройствени строежи" - ООД - Благоевград - отчетник - счетоводство, трудов стаж - 30 години.

Александър Пламенов Динчев - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол" месторабота - Областна администрация - Благоевград, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 6 години.

Ана Димитрова Георгиева - висше образование, специалност "Финанси", месторабота - Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 6 години.

Блага Атанасова Гълъбова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", месторабота - Пето СУ "Георги Измирлиев", заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 15 години.

Богдана Василева Златкова - висше образование - специалност "Икономика и управление на транспорта", трудов стаж - 8 години, месторабота - "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД - Благоевград, заемана длъжност - вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.

Бойко Младенов Доленски - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота - "Консултантски клъстер Веритас" - ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

Борислав Стоянов Коларов - висше образование, специалност "Финанси", допълнителна квалификация - оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота - "Сосиете Женерал Експресбанк" - АД - отговорник офис, трудов стаж - 19 години.

Весела Георгиева Николова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", безработна, трудов стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.

Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност - икономист "Финанси и кредит", месторабота - ЕТ "Алфа ВИ", заемана длъжност - управител, трудов стаж - 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

Виолина Стойчова Рангелова - висше образование, специалност "Аграрна икономика", месторабота - "Корпорекс финанс" - ЕООД - управител, трудов стаж - 11 години.

Галя Асенова Стоилова - висше образование, специалност "Икономика на вътрешната търговия", специализация - икономика, управление, организация и технология на търговската дейност, трудов стаж - 35 години.

Георги Христов Христов - висше образование, специалност "Финанси и счетоводство и контрол", управител на счетоводна къща "Парадайз" - ООД, трудов стаж - 9 години.

Диан Сергеев Тишевишки - висше образование, специалност "Международна икономика и мениджмънт", професионална квалификация - счетоводство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране, финанси, финансов анализ, управление на риска, трудов стаж - 6 години.

Екатерина Кирилова Владимирова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол и финанси", месторабота - "Актив одит" - ЕООД, заемана длъжност - асистент-одитор, трудов стаж - 17 години.

Емил Димитров Нейков - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 15 години, стаж като вещо лице - 10 години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до класифицирана информация.

Живка Василева Бикова-Пенева - висше образоване, специалност - икономист, плановик/синтетик, месторабота - Омбудсман на РБ, началник-отдел (ФСС) и главен счетоводител, трудов стаж - 37 години.

Златка Николова Златинова - висше образование, специалност - икономист, месторабота "Алфа Актив консулт" - ЕООД, заемана длъжност - управител, трудов стаж по специалността - 38 години.

Зорка Стефанова Кирилова - средно специално образование, специалност - икономист-счетоводител, трудов стаж - 9 години.

Ивайло Борисов Ръхов - висше образование, специалност "Аграрна икономика", настояща месторабота - "Видес Комерс" - ООД - заемана длъжност - счетоводител, трудов стаж - 12 години.

Иван Асенов Найденов - месторабота - ТД на НАП - главен инспектор по приходите, висше образование; специалност "Счетоводство и контрол"; трудов стаж - 21 години.

Иван Пламенов Палев - висше образование, специалност "Финанси", месторабота "Синергон Енерджи" - ЕООД, заемана длъжност - регионален директор, трудов стаж - 32 години.

Иванка Василева Джунджурова - висше образование, специалност "Финанси", месторабота "Алианц банк България" - АД, заемана длъжност - директор Бизнес център Благоевград, трудов стаж - 12 години.

Китан Георгиев Китанов - висше образование, специалност "Финанси", оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 9 години.

Костадин Борисов Шумантов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", допълнителна квалификация - съдебно-счетоводни експертизи, трудов стаж - 35 години, безработен.

Костадин Георгиев Николов - висше образование, специалност - икономист-финансист, трудов стаж - 9 години.

Костадин Петров Михайлов, висше образование, специалност - икономист-счетоводител, месторабота - Професионална гимназия по транспорт, заемана длъжност - главен счетоводител, трудов стаж - 30 години.

Лиляна Савова Доленска - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 10 години, месторабота - "ЛИБО Консулт" - ООД.

Маргарита Миткова Попова - средно специално, специалност "Банково, застрахователно и осигурително дело", професионална квалификация "икономист-счетоводител", висше образование, специалност "Финанси (финанси и банково дело)", професионална квалификация - магистър по икономика, трудов стаж - 13 години.

Мария Христова Десподска - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", пенсионер, допълнителна квалификация - оценител на стоки и услуги, трудов стаж - 35 години.

Мирослава Миткова Лазарова - висше образование, специалност "Финанси", следдипломна квалификация - отделение при УНСС - "Съдебно-счетоводни експертизи", месторабота - "Сим Транс-2017" - ООД - управител, трудов стаж - 6 години.

Надка Илиева Китанова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 33 години, месторабота - Министерство на околната среда и водите - главен вътрешен одитор.

Павлинка Кирилова Иванова - специалност "Инженер по горско стопанство", магистър по "Екология и опазване на околната среда"; специализация по "Управление на горското стопанство", "Управление на администрацията", "Стопанско управление", лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти; вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

Полина Димитрова Кавръкова - висше образование - специалност "Счетоводство и контрол", притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 г., трудов стаж - 20 години.

Роза Методиева Христова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 30 години.

Роза Славчова Дюлгерова - висше образование, специалност "Икономист-счетоводител", трудов стаж - 31 години

Станислава Димитрова Тахова - висше образование, специалност "Финанси", месторабота "ВАНС", заемана длъжност - счетоводител, трудов стаж - 8 години.

Христина Живкова Николова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж - 9 години.

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Анета Георгиева Сталева - минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.

Апостол Иванов Ковачев - ел.машини и апарати, НПГ "Димитър Талев", учител по електроника - трудов стаж - 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.

Асен Димитров Низамов - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", месторабота - "Банка ДСК" - АД, заемана длъжност - технически инспектор, трудов стаж - 10 години.

Асен Стоянов Трендафилов - висше образование - специалност "Промишлена топлотехника - машинен инженер, удостоверение за пълна проектанска правоспособност № 06803, свободна професия - проектант, трудов стаж - 20 години.

Атанас Михайлов Мазнев - висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов стаж - над 20 години.

Валентин Георгиев Юруков - специалист по "Геодезия, картография и фотограметрия", стаж - 27 години.

Ваньо Стоянов Гошев - висше образование, специалност "Земеустройство", месторабота - Областна администрация - Благоевград - главен експерт по териториално устройство, стаж - над 20 години.

Ваня Мирчова Гатева - средно образование, техник-геодезист, трудов стаж - 20 години.

Велислава Петрова Джамбазова - висше образование, професионално направление - Архитектура, строителство и геодезия, специалност "Урбанизъм", притежаваща удостоверение - Урбанист от Камарата на архитектите в България, месторабота - "УРБИКА" - ЕООД, управител и ръководител проекти, трудов стаж - 7 години.

Венко Сотиров Манов - висше образование, специалност - машинен инженер, трудов стаж - 38 години.

Вергиния Смиленова Стойчева - висше образование, специалност - промишлено и гражданско строителство, трудов стаж - 38 години.

Георги Иванов Жбантов - висше образование, специалност - строителен инженер по хидромелиоративно строителство, пенсионер, трудов стаж по специалността - 26 години.

Георги Методиев Пасков - висше образование, специалност "Геодезия", началник-отдел "Държавна собственост" при областна администрация - 29 години трудов стаж.

Григор Божидаров Николов - висше образование, специалност "Геодезия", професионална квалификация - инженер-геодезист, притежаващ свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра № 3068, месторабота - "Геоник Инженеринг" - ЕООД, заемана длъжност - управител, трудов стаж - 5 години.

Даринка Георгиева Николова - висше образование, специалност - ПГС "строителен инженер", трудов стаж - 36 години.

Димитър Григоров Серафимов - висше образование, специалност - машинен инженер, стаж по специалността - 6 години, експертизи за мерки и измервателни уреди и технически надзор.

Димитър Костадинов Маслински - висше образование, специалност - инженер-геодезист, стаж - 36 години.

Донка Георгиева Милкова - висше образование, специалност - проучване на полезни изкопаеми, квалификация - инженер-геолог - проучвател и преквалификация - "Застрахователен мениджмънт", оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж - в сферата на промишлеността - 7 години, и в сферата на застраховането - 10 години.

Зоя Серафимова Месьова - висше образование, специалност - инженер по маркшайдерство и геодезия, месторабота "ЕЛИ-Т" - ЕООД - служител, референция от Община Якоруда - отдел ТСУ, трудов стаж - 14 години.

Иван Георгиев Каймаканов - двигатели с вътрешно горене - трудов стаж - 23 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.

Иван Илиев Ангелов - висше образование, специалност - инженер- геодезист, трудов стаж - 15 години.

Иван Николов Евтимов - висше образование, специалност "Геодезия", трудов стаж - 38 години, пенсионер.

Иван Николов Иванов - висше образование, специалност "Топлинна и масообменна техника" - машинен инженер, месторабота - упражнява свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж - 22 години; допълнителна квалификация - диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

Илиана Димитрова Ваканина-Чучукова - специалност "Маркшайдерство и геодезия", месторабота - ПГСАГ "Васил Левски" - Благоевград, трудов стаж - 18 години.

Илинка Янчова Митева - висше образование - специалност "Промишлено и гражданско строителство", притежаваща удостоверение за регистрация в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране № 07644, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., месторабота "Явлена - Благоевград" - ООД - управител, трудов стаж - 25 години.

Илия Иванов Ангелов - висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", стаж - над 10 години; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ

и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.

Илияна Борисова Кондева - геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол - свободна, оценка на недвижими имоти на земеделски земи и подобренията върху тях, строителен инженер - стаж - 26 години, като вещо лице - 10 години.

Илонка Данчева Минкова - висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", допълнителни квалификации - оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 35 години.

Кирилка Кирилова Стойчева - висше образование, специалност "Строителство на сгради и съоръжения", трудов стаж - 15 години, месторабота - общинска администрация - Струмяни - главен инженер в дирекция "ОССИД", професионална квалификация - "Проблеми на управлението на общинските пътища".

Любен Андреев Терзийски - висше образование, специалност "Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника", допълнителна квалификация - безопасност на труда, магистър-инженер по специалност "Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност", притежаващ сертификат "Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества", месторабота - Община Благоевград, заемана длъжност - експерт по "Отбранително-мобилизационна подготовка", трудов стаж - 28 години.

Маргарита Веселинова Чамева-Хаджиева - висше образование, специалност "Минна електромеханика" в областта на "Електротехника, енергетика, електронна и изчислителна техника", допълнителна квалификация - "Безопасност на труда" и "Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия", месторабота Община Благоевград, длъжност - инженер - строителен надзор, трудов стаж - 11 години.

Мария Иванова Витанова - геодезия и картография, специалист ТСУ, трудов стаж - 23 години.

Михаил Стойчев Мазнев - висше образование, специалност - машинен инженер, следдипломна квалификация - педагогика, сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество; методология, проблеми и аспекти, месторабота - ПГ по транспорт - Разлог, заемана длъжност - старши възпитател, трудов стаж - 5 години.

Николай Василев Вълков - висше образование - специалност "Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори", инженер по технология на машиностроенето.

Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност - машинен инженер, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти, трудов стаж - 23 години.

Николина Методиева Митовска - специалност - инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация - оценка на гори и земи в горския фонд.

Павлина Кирилова Иванова - специалност - инженер по горско стопанство, специализация по "Управление на горското стопанство", "Управление на администрацията", "Стопанско управление", лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти.

Петър Кирилов Захов - висше образование - специалност електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие - 33 години стаж, доп. квалификация - оценка на машини и съоръжения.

Радко Иванов Рупчин - средно специално образование, специалност - среден техник-геодезист, стаж - 25 години.

Радой Манчев Хаджиев - висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", месторабота - Община Благоевград, главен експерт "КРЗ", трудов стаж - 36 години.

Симеон Василев Крумов - висше образование, спец. "Геодезия", инженер-геодезист, стаж - 40 години, доп. квалификация - "Оценител на недвижими имоти".

Симеон Тушев Андонов - специалност - машинен инженер, специалист - машини и апарати за химическа и хранителна промишленост, трудов стаж - 28 години.

Стоян Димитров Вретенаров - висше образование - специалност "Промишлено и гражданско строителство", месторабота - "Билдех" - ЕООД, София, заемана длъжност - технически ръководител, трудов стаж - 24 години.

Трендафилка Драгомирова Жингова - висше образование, специалност "Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността", свободна професия - проектант, консултант, трудов стаж - 11 години.

Фидана Костадинова Попова-Граздилова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", притежаваща лиценз - оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността - 26 години.

Юлиян Димитров Македонски - висше образование, специалност "Архитектура", пенсионер, трудов стаж - 8 години, стаж като вещо лице - 4 години.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Асен Йорданов Димитров - експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на МВР - 31 години, доп. квалификация - сертификат за автоексперт.

Вангел Кирилов Попов - висше образование, специалност "Двигатели с вътрешно горене", квалификация - машинен инженер, трудов стаж по специалността - 20 години, сертификат за автоексперт-оценител.

Вангелия Георгиева Миленкова - висше образование - специалност - машинен инженер, технология на машиностроенето - 27 години, сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност.

Владимир Никифоров Ненков - висше образование, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС", доп. квалификация - курс "Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи", стаж като вещо лице - 5 години.

Гълъб Стоянов Доклев, полувисше образование, специалност "преподавател - инструктор".

Живко Митков Стаменов - висше образование "Автомобилен транспорт, трактори и кари", сертификат за автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност, специализация "Организация и безопасност на движението" - стаж 24 години.

Иван Георгиев Каймаканов - двигатели с вътрешно горене - трудов стаж - 23 години, сертификат за автоексперт-оценител - автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност; допълнителна квалификация - оценка на машини и съоръжения.

Иван Йорданов Иванов - висше образование, специалност "Професионален бакалавър по транспортна техника и технологии", както и "Застраховане и социално дело", пенсионер, трудов стаж - 10 години.

Иван Славчов Палев - висше образование, специалност "Транспортна техника и технологии", трудов стаж - 10 години.

Любен Андреев Терзийски - висше образование, специалност "Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника", допълнителна квалификация - безопасност на труда, магистър-инженер по специалност "Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност", притежаващ сертификат "Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества", Служебна бележка от Бургаския свободен университет за обучение по практически модели за изследване, анализиране и изготвяне на пътнотранспортна и автотехническа експертиза; месторабота - Община Благоевград, заемана длъжност - експерт по "Отбранително-мобилизационна подготовка", трудов стаж - 28 години.

Михаил Стойчев Мазнев - висше образование, специалност - машинен инженер, следдипломна квалификация - педагогика, сертификат за автоексперт-оценител и оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, месторабота - ПГ по транспорт - Разлог, заемана длъжност - старши възпитател, трудов стаж - 5 години.

Нано Божидаров Рушанов - висше образование, специалност - инженер по транспорта, стаж - 6 години, автотехнически експертизи.

Райка Асенова Чингова - висше образование, специалност "Технология и организация на автомобилните превози", сертификат № 15/20.05.2010 г. за автоексперт, работи в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград - преподавател, стаж - 15 години, 16 години стаж като вещо лице.

Росен Василев Марков - висше образование, специалност "Автотехническа експертиза", месторабота - АПИ - Национално тол управление, сектор "Контрол и правоприлагане" - Благоевград, заемана длъжност - главен инспектор, трудов стаж - 10 години.

Румен Борисов Шуманов - висше образование, специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари", трудов стаж - 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството.

Светослав Маринов Михайлов - висше образование, специалност - двигатели с вътрешно горене, квалификация - машинен инженер, пенсионер, трудов стаж - 40 години, притежаващ сертификат - автоексперт-оценител, съдебен експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.

Светослав Методиев Миленков - висше образование - машинен инженер, сертификат № 16/09.2005 г. за автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз № 7074/12.05.1998 г. - оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация - автотехническа експертиза от Техническия университет № 24143/7.11.2004 г.

Севдалин Здравков Арнаудов - диплома за преквалификация - ремонт и експлоатация на автомобилна техника, сертификат за автоексперт, трудов стаж - 7 години.

Стефан Атанасов Павлов - висше образование, професионална квалификация "машинен инженер", трудов стаж - 14 години.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Анета Георгива Сталева - минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.

Асен Димитров Низамов - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", месторабота - "Банка ДСК" - АД, заемана длъжност - технически инспектор, трудов стаж - 10 години.

Даринка Георгиева Николова - висше образование, специалност - ПГС "строителен инженер", трудов стаж - 36 години.

Ивко Пенков Иванов - технология на металите и металообработ. техника, НИК - катедра МТМ, научен сътрудник - 14 години, дефектоскопия визуално-оптична, електронна микроскопия на отпечатъци, фактодиагностика.

Митко Иванов Самарджиев - висше образование, специалност - инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж - 17 години.

Николай Василев Вълков - висше образование - специалност "Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори", инженер по технология на машиностроенето.

Петър Костадинов Тигалонов - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж - 22 години, доп. квалификация - оценител на земеделски земи.

Стоян Димитров Вретенаров - висше образование - специалност "Промишлено и гражданско строителство", месторабота - "Билдех" - ЕООД, София, заемана длъжност - технически ръководител, трудов стаж - 24 години.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Александър Ивайлов Георгиев - висше образование, специалност "Право" и "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" в Академията на МВР и курс за актуализация на професионалната квалификация в областта на техническо изследване на информационни и комуникационни устройства; Удостоверение № 196-р-849/18.02.2021 г. за завършен курс по професионална специализация - "Почеркови експертизи", притежаващ Разрешение за достъп до класифицирана информация, месторабота - ОСлО при Окръжна прокуратура - Благоевград, заемана длъжност - главен експерт, трудов стаж - 8 години.

Владимир Димитров Стойков - висше образование, специалност "Електроника и автоматика", 20 години стаж в областта на електрониката и 7 години стаж в областта на строителството.

Димитрия Илиева Славова - висше образование, специалност "Електронна и компютърна техника", месторабота - РЗОК - Благоевград, заемана длъжност - главен експерт, трудов стаж - 5 години.

Димитър Георгиев Сахатчиев - висше образование, специалност - инженер по компютърни системи и технологии, месторабота - "БТК" - ЕАД, заемана длъжност - старши специалист телекомуникации и мрежи за данни, трудов стаж - 20 години.

Елена Димитрова Ташкова - висше образование, специалност - компютърни системи и технологии, месторабота "Стефиели" - ЕООД - управител, трудов стаж - 6 години.

Любомир Стефанов Тулев - висше образование, специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", сертификат за завършен курс от Международната академия за обучение по киберразследвания на тема "Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност", месторабота - "АМАТАС" - ЕООД - експерт по киберсигурност, трудов стаж - 7 години.

Николай Георгиев Бочуков - висше образование, специалност - електронна и компютърна техника, професионална квалификация - инженер по електроника, месторабота - областна администрация - Благоевград, заемана длъжност - главен експерт "АКРРДС", трудов стаж - 21 години.

Трендафил Борисов Хаджиев - висше образование, специалност - машинен инженер, специализация - автоматизация и компютъризация на промишленото производство, месторабота - ТБА "Консулт" - ЕООД, заемана длъжност - управител, трудов стаж - 15 години.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

Андон Славчев Ризов - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство - технология"; настояща месторабота - Общински съвет - Сандански, трудов стаж - 28 години.

Анелия Павлова Параскова - висше образование, специалност "Архитектура", член на Камарата на архитектите в България, месторабота - "Ади Проект" - ООД - управител, трудов стаж - 15 години.

Анушка Кръстева Костадинова - висше образование, специалност "Архитектура", член на Камарата на архитектите в България, вписана в публичния регистър съгласно Закона за културното наследство в областите на дейност по консервация и реставрация, свързани с опазването на следните културни ценности - архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско изкуство, селищни структури и територии, както и етнографски с тези характеристики, месторабота - "ПА Алтернатива АМ" - ООД - управител, трудов стаж - 11 години.

Асен Георгиев Ерделски - средно специално образование - техник по строителство и архитектура, трудов стаж - 31 години, пенсионер.

Асен Димитров Низамов - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", месторабота - "Банка ДСК" - АД, заемана длъжност - технически инспектор, трудов стаж - 10 години.

Атанас Михайлов Мазнев - висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов стаж - над 20 години.

Борил Тодоров Божиков - висше образование, специалност "Архитектура", пенсионер, трудов стаж - 25 години.

Васил Павлов Тинчев - висше образование, специалност "Архитектура" и устройствено планиране, трудов стаж - 20 години.

Васка Стоянова Терзиева-Рачова - висше образование, специалност - архитект, настояща месторабота - ОбА - Сандански, заемана длъжност - главен архитект и директор на дирекция "Устройство на територията и инвестиционната политика", трудов стаж - 14 години.

Вергиния Смиленова Стойчева - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", трудов стаж - 38 години.

Виолета Илиева Спасова - висше образование, специалност "Архитектура", трудов стаж - 35 години.

Владимир Йорданов Милков - висше образование, специалност "Архитектура", трудов стаж - 32 години.

Вяра Николаева Златева - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", допълнителни квалификации - управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 15 години.

Вяра Христова Захова - висше образование - специалност - строителен инженер по пътно строителство, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.

Екатерина Боянова Баханова-Лазарова - висше образование, специалност "Архитектура", месторабота - Община Кочериново, заемана длъжност - главен архитект; вписана като член на Камарата на архитектите в България, трудов стаж по специалността - 36 години.

Елена Маринова Цветкова - висше образование, специалност "Водоснабдяване и канализация", месторабота - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - София, заемана длъжност - главен експерт, трудов стаж - 30 години, притежаващ сертификат и лиценз - оценител на недвижими имоти.

Зоя Серафимова Месьова - висше образование, специалност - инженер по маркшайдерство и геодезия, месторабота "Ели-Т" - ЕООД - служител, референция от Община Якоруда - отдел ТСУ, трудов стаж - 14 години.

Иво Маринов Самуилов - висше образование, специалност "Архитектура", месторабота - "КУБ студио" - ЕООД, заемана длъжност - управител, притежаващ сертификат за пълна проектантска дейност от Камарата на архитектите в България, трудов стаж - 20 години.

Йорданка Стефанова Николова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", месторабота - "Конзол" - ООД, София, заемана длъжност - инженер строителство на сгради и съоръжения, трудов стаж - 38 години.

Катя Аврамова Симеонова-Гошева - висше образование, специалност - архитект, трудов стаж - 22 години.

Кита Николова Стоилова - висше образование - специалност "Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство", оценка на недвижими имоти, трудов стаж - над 30 години.

Красимир Бориславов Стайков - висше образоване, специалност - техник-геодезист - геодезия, фотограметрия и картография, трудов стаж - 8 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.

Крумяна Любенова Бумбарова - висше образование - специалност "Архитектура", свободно практикуващ архитект, трудов стаж по специалността - 28 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.

Лефтер Стоянов Александров - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", месторабота - "Стройконсулт" - ООД, заемана длъжност - управител и упражняващ строителен надзор по част "Строителна", притежава лиценз за извършване на строителен надзор, лиценз за оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 39 години.

Любомир Стоянов Харалампиев - специалност "Военен инженер по промишлено и гражданско строителство", месторабота ЕТ "Иван Давидков" - технически ръководител - 12 години.

Кирилка Кирилова Стойчева - висше образование, специалност "Строителство на сгради и съоръжения", трудов стаж - 15 години, месторабота - Общинска администрация - Струмяни - главен инженер в дирекция "ОССИД", професионална квалификация - "Проблеми на управлението на общинските пътища".

Марина Петрова Сапаревска - специалност "Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил пречистване на питейни води", месторабота В и К - ръководител-отдел, трудов стаж - 11 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.

Мария Иванова Василева, висше образование, спец. "Промишлено и гражданско строителство", стаж 33 години, допълнителна квалификация - "Оценка на недвижими имоти".

Мария Костадинова Траханова - средно образование, специалност - среден техник по строителство и архитектура, безработна, трудов стаж - 34 години.

Милена Маринова Ризова - висше образование, строителен инженер по промишлеността и гражданското строителство, трудов стаж - 24 години.

Павел Александров Михайлов, специалност "Строителство и архитектура", трудов стаж - 40 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.

Петър Иванов Боюклиев - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, настояща месторабота - "Вили Дюзова - ПБ" - ЕООД, заемана длъжност - управител, трудов стаж - 23 години.

Петьо Танев Танев - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация - оценител на недвижими имоти и оценител на машини и съоръжения.

Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж - 31 години, допълнителна квалификация "Оценка на недвижими имоти".

Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование - финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на "ФСДУС", сертификат - оценител на земеделски земи.

Снежанка Григорова Перчеклийска, висше образование, специалност - строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил "ВК мрежи и съоръжения", стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.

Станка Василева Маркова, висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения в тях, трудов стаж - над 25 години.

Стилияна Иванова Ерделска - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технология, настояща месторабота - Община Благоевград, заемана длъжност - началник-отдел "Архитектурно-строителен контрол", трудов стаж - 26 години.

Стоян Димитров Вретенаров - висше образование - специалност "Промишлено и гражданско строителство", месторабота - "Билдех" - ЕООД, София, заемана длъжност - технически ръководител, трудов стаж - 24 години.

Теодора Панайотова Карагьозова - висше образоване, специалност "Архитектура", настояща работа - Архитектурно бюро "А§Т Казакова" - ЕООД, трудов стаж - 37 години.

Христина Михайлова Стоева - висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж - 29 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност - промишлено и гражданско строителство, стаж - 32 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти, на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.

Фидана Костадинова Попова-Граздилова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", притежаващ лиценз - оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността - 26 години.

Филип Муса Ел-Хадад - висше образование, специалност "Архитектура", месторабота - "Ел-Халда проджект" - ЕООД, заемана длъжност - архитект, притежаващ удостоверение от Камарата на архитектите в България с рег. № 06158 и сертификат за пълна проектантска правоспособност, трудов стаж - 6 години.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

Венцислав Щерев Гълъбов - висше образование, специалност "Противопожарна техника и безопасност", трудов стаж - 24 години.

Веселин Георгиев Младенов - висше образование, специалност "Противопожарна техника и безопасност", трудов стаж - 30 години.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза

Вангелия Георгиева Миленкова - висше образование - специалност - машинен инженер, технология на машиностроенето - 27 години, сертификат № 18/3.09.2005 г. за автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност.

Райка Асенова Чингова - висше образование, специалност "Технология и организация на автомобилните превози", сертификат № 15/20.05.2010 г. за автоексперт, работи в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград - преподавател, стаж - 15 години, 16 години стаж като вещо лице.

Румен Борисов Шуманов - висше образование, специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари", трудов стаж - 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.

Светослав Методиев Миленков - висше образование - машинен инженер, сертификат № 16/09.2005 г. за автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз № 7074/12.05.1998 г. - оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация - автотехническа експертиза от Техническия университет № 24143/7.11.2004 г.

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

Павлинка Кирилова Иванова - специалност - инженер по горско стопанство, магистър по "Екология и опазване на околната среда"; специализация по "Управление на горското стопанство", "Управление на администрацията", "Стопанско управление", лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

Павлинка Кирилова Иванова - специалност - инженер по горско стопанство, магистър по "Екология и опазване на околната среда"; специализация по "Управление на горското стопанство", "Управление на администрацията", "Стопанско управление", лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

Мая Иванова Кичева - експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик - клиничен химик.

6.5. Съдебно-екологична експертиза

Ани Кирилова Василева - висше образование "Екология, опазване и възстановяване на природната среда" с професионална квалификация инженер по екология, трудов стаж - 11 години.

Емил Светославов Солачки - висше образование, специалност "Горско стопанство" и "Екология и опазване на околната среда", професионална квалификация - "Оценка на гори и на земи от горския фонд" и "Пазарът на дървесината", месторабота - Държавно горско стопанство - Симитли, заемана длъжност - лесничей, трудов стаж - 12 години.

Иван Николаев Ризов - висше образование, специалност "Биомениджмънт и устойчиво развитие", професионална квалификация - магистър по Екомениджмънт, специалност "Горско стопанство", специализация "Лесоползване и икономика на горското стопанство", регистриран в Изпълнителната агенция по горите по следните дейности: Планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти; изработване на проекти за временни горски пътища и съоръжения към тях, месторабота ТП "ДГС Катунци", заемана длъжност - заместник-директор, трудов стаж - 9 години.

Людмила Сотирова Зашева - висше образование, специалност - инженер по горско стопанство, месторабота - РИОСВ - Благоевград - главен експерт по околна среда, трудов стаж - 12 години.

Павлинка Кирилова Иванова - специалност - инженер по горско стопанство, магистър по "Екология и опазване на околната среда"; специализация по "Управление на горското стопанство", "Управление на администрацията", "Стопанско управление", лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

7.1. Съдебно-химическа експертиза

Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, месторабота - "Проген" - ООД, заемана длъжност - управител и експерт, трудов стаж - 24 години.

Петър Димитров Петров - висше образование, квалификация - инженер-химик - технология на горивата, 32 години трудов стаж.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, месторабота - "Проген" - ООД, заемана длъжност - управител и експерт, трудов стаж - 24 години.

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Енчо Костадинов Чобанов - висше образование, специалност "Ветеринарна медицина", месторабота - ОДБХ - Благоевград, заемана длъжност - главен инспектор - отдел ЗЖ, трудов стаж по специалността - 8 години.

Стоян Петров Мавродиев - висше образование, специалност "Ветеринарна медицина", трудов стаж - 10 години.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

Андон Костадинов Булакиев - висше образование, специалност "Полевъдство", квалификация - инженер-агроном, трудов стаж - 27 години, пенсионер.

Велин Стоилов Кръстев - висше образование, специалност - аграрикономист, допълнителна квалификация - външен експерт по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по ПРСР, трудов стаж - 22 години.

Димитър Владимиров Николов - висше образование, спец. "Икономика и организация на селското стопанство", специалност агроном-икономист, квалификация "Аграрикономист", стаж - 10 години, технологични и икономически експертизи и оценки (лицензиран оценител) на земеделски земи и всички селскостопански култури и трайни насаждения (без растителна защита), реализация на продукцията себестойност, доходи, данъци и субсидии, обезщетение за недобит доход и при унищожаване на реколта, рента, наеми в селското стопанство, технологични и икономически експертизи и оценки в животновъдството (без ветеринарна медицина), реализация на продукцията себестойност, доходи, данъци и субсидии, обезщетение при унищожаване на животни, при евтаназия на болни животни и икономически характеристики, оценки на всички видове породи животни.

Йорданка Радойчева Андонова - висше образование, специалност инженер-агроном, трудов стаж - 17 години.

Павлинка Кирилова Иванова - специалност - инженер по горско стопанство, магистър по "Екология и опазване на околната среда"; специализация по "Управление на горското стопанство", "Управление на администрацията", "Стопанско управление", лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

Цонка Иванова Марина - специалност - агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.

10. Клас "Оценителни експертизи"

10.1. Оценка на недвижими имоти

Александър Валентинов Симонски - висше образование, специалност "Европейски бизнес и финанси", месторабота - БНБ, заемана длъжност - инспектор по банков надзор, квалификационен курс "Недвижими имоти", трудов стаж - 5 години.

Атанас Николов Астинов - висше образование, месторабота - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на машини и съоръжения, трудов стаж по специалността като оценител на недвижими имот в "Банка ДСК" - 6 години.

Ваня Сотирова Симеонова - висше образование, сертификат № 100101183/14.12.2009 г. за оценител на недвижими имоти.

Весела Георгиева Николова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", безработна, трудов стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.

Виктор Томов Рашев - висше образование, счетоводство и контрол, допълнителна квалификация - лицензиран оценител на недвижими имоти, трудов стаж - 25 години.

Виолета Божидарова Божкова - висше образование, специалност "Публични финанси", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж - 6 години.

Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност - икономист - финанси и кредит, месторабота - ЕТ "Алфа ВИ", заемана длъжност - управител, трудов стаж - 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

Вяра Николаева Златева - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", допълнителни квалификации - управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 15 години.

Вяра Христова Захова - висше образование - специалност - строителен инженер по пътно строителство, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.

Георги Аспарухов Янков - висше образование, специалност "Финанси", допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат - "Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи".

Гергана Герасимова Таскова - висше образование, специалност "Право", настояща месторабота - "Бизнес Партньори" - ЕООД - юрисконсулт, оценка на недвижими имоти, притежаван сертификат от 2006 г.

Гергана Димитрова Маркова - висше образование, специалност "Биология", професионална квалификация - биолог, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 6 години.

Деян Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Агрохимия с фермерство и агробизнес", сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - оценител, трудов стаж - 8 години.

Елена Маринова Цветкова - висше образование, специалност "Водоснабдяване и канализация", месторабота - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - София, заемана длъжност - главен експерт, трудов стаж - 30 години, притежаваща сертификат и лиценз - оценител на недвижими имоти.

Иван Костадинов Бузов - висше образование, специалност "Водоснабдяване и канализация, пречистване на водите", месторабота - "Амитех" - ЕООД, сертификат - оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 16 години.

Илинка Янчова Митева - висше образование - специалност - промишлено и гражданско строителство, притежаваща удостоверение за регистрация в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране № 07644, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност № 100100568/14.12.2009 г., месторабота "Явлена - Благоевград" - ООД - управител, трудов стаж - 25 години.

Илияна Борисова Кондева - геодезия, фотограм. и картография, счетоводство и контрол - свободна, сертификат за оценка на недвижими имоти № 100101397/14.12.2009 г., сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения № 810100260/1.08.2011 г., строителен инженер - стаж 26 години, като вещо лице - 10 години.

Илонка Данчева Минкова - висше образование, специалност - "Геодезия, фотограметрия и картография", допълнителни квалификации - оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 35 години.

Кита Николова Стоилова - висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - над 30 години.

Крумяна Любенова Бумбарова - висше образование - специалност "Архитектура", свободно практикуващ архитект, трудов стаж по специалност - 28 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.

Лазар Андреев Андреев - специалност "Финанси", доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.

Марина Петрова Сапаревска - специалност "Строителен инженер по водоснабдяване и канализация,профил пречистване на питейни води", месторабота В и К - ръководител-отдел, трудов стаж - 11 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.

Мария Иванова Василева, висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", стаж - 33 години, допълнителна квалификация - "Оценка на недвижими имоти".

Николай Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Икономика и управление на транспорта", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - управител, трудов стаж - 8 години.

Николай Григоров Мавродиев - висше образование, специалност - машинен инженер, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти, трудов стаж - 23 години.

Павел Александров Михайлов, специалност "Строителство и архитектура", трудов стаж - 40 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти.

Петьо Танев Танев - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.

Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов стаж - 31 години, допълнителна квалификация - оценка на недвижими имоти.

Румен Борисов Шуманов - висше образование, специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари", трудов стаж - 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.

Симеон Василев Крумов - висше образование, специалност "Геодезия" инженер-геодезист, стаж - 40 години, доп. квалификация - "Оценител на недвижими имоти".

Снежанка Григорова Перчеклийска, висше образование, специалност - строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил "В и К мрежи и съоръжения", стаж - 26 години, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти.

Станка Василева Маркова, висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат № 100100053/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения в тях, трудов стаж - над 25 години.

Фидана Костадинова Попова-Граздилова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", притежаваща лиценз - оценка на недвижими имоти, трудов стаж по специалността - 26 години.

Христина Михайлова Стоева - висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж - 29 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

10.3. Оценка на машини и съоръжения

Апостол Иванов Ковачев, ел. машини и апарати, НПГ "Димитър Талев", учител по електроника - трудов стаж - 30 години, оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи.

Атанас Николов Астинов - висше образование, месторабота - ОУ "Св. св. Кирил и Методий", притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на машини и съоръжения, трудов стаж по специалността като оценител на недвижими имот в Банка "ДСК" - 6 години.

Виолета Божидарова Божкова - висше образование, специалност "Публични финанси", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж - 6 години.

Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност - икономист - финанси и кредит, месторабота - ЕТ "Алфа ВИ", заемана длъжност - управител, трудов стаж - 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

Гергана Димитрова Маркова - висше образование, специалност "Биология", професионална квалификация - биолог, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 6 години.

Деян Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Агрохимия с фермерство и агробизнес", сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - оценител, трудов стаж - 8 години

Донка Георгиева Милкова - висше образование, специалност "Проучване на полезни изкопаеми", квалификация - инженер-геолог - проучвател, и преквалификация - "Застрахователен мениджмънт", оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и строителството, трудов стаж - в сферата на промишлеността - 7 години, и в сферата на застраховането - 10 години.

Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с вътрешно горене - трудов стаж - 23 г., допълнителна квалификация - оценка на машини и съоръжения.

Николай Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Икономика и управление на транспорта", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - управител, трудов стаж - 8 години.

Петър Кирилов Захов, висше образование - специалност-електроинженер, ел. снабдяване на промишленото предприятие - 33 години стаж, доп. квалификация - оценка на машини и съоръжения.

Петьо Танев Танев - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация, сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.

Румен Борисов Шуманов - висше образование, специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари", трудов стаж - 7 години, оценител на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството, сертификат за автоексперт № 20/13.09.2011 г.

Светослав Маринов Михайлов - висше образование, специалност "Двигатели с вътрешно горене", квалификация - машинен инженер, пенсионер, трудов стаж - 40 години, притежаващ сертификат - автоексперт-оценител, съдебен експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения.

Светослав Методиев Миленков - висше образование - машинен инженер, сертификат № 16/09.2005 г. за автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз № 7074/12.05.1998 г. - оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация - автотехническа експертиза от Техническия университет № 24143/7.11.2004 г.

Стефан Иванов Налджиев - висше образование - специалност - счетоводство и контрол, стаж - 9 години, доп. квалификация - оценка на машини и съоръжения.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

Деян Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Агрохимия с фермерство и агробизнес", сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - оценител, трудов стаж - 8 години.

Иван Николов Иванов - висше образование, специалност - машинен инженер, упражнява свободна професия като представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, марки, географски означения и промишлен дизайн, трудов стаж - 12 години.

Николай Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Икономика и управление на транспорта", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - управител, трудов стаж - 8 години.

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

Бойко Младенов Доленски - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", трудов стаж по специалността - 17 години, месторабота "ЛИБО Консулт" - ООД, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания.

Бранимира Георгиева Христова - висше образование, спец. "Организация на производството и управлението в промишлеността", доп. квалификация "Проектиране на АСУ"; "Оценител на цели държавни и общински предприятия", стаж - 25 години.

Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова - висше образование, счетоводна отчетност, стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търг. дружества.

Виолета Божидарова Божкова - висше образование, специалност "Публични финанси", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, трудов стаж - 6 години.

Виолета Иванова Докузова, висше образование, специалност - икономист - "Финанси и кредит", месторабота - ЕТ "Алфа ВИ", заемана длъжност - управител, трудов стаж - 36 години, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.

Деян Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Агрохимия с фермерство и агробизнес", сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - оценител, трудов стаж - 8 години.

Димитър Владимиров Николов - висше образование, спец. "Икономика и организация на селското стопанство", оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на животни и експертизи в животновъдството, пазарна стойност на акции, вземания, задължения, обезщетения, финансови анализи, ликвидация, неплатежоспособност, несъстоятелност, наеми, финансово-парични отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения, оценка на ферми, мандри, цехове за преработка и обособени части от тях.

Николай Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Икономика и управление на транспорта", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - управител, трудов стаж - 8 години.

Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", стаж - 32 години, доп. квалификация, оценка на недвижими имоти, на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи подобренията и насажденията.

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

Николай Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Икономика и управление на транспорта", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - управител, трудов стаж - 8 години.

Софрони Георгиев Атанасов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", стаж - 17 години, доп. квалификация - оценител на финансови институции.

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

Владимир Никифоров Ненков, висше образование, специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на МПС", доп. квалификация - курс "Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи", стаж като вещо лице - 5 години.

Мария Христова Десподска - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", пенсионер, допълнителна квалификация - оценител на стоки и услуги, трудов стаж - 35 години.

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

Деян Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Агрохимия с фермерство и агробизнес", сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селскостопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване на обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - оценител, трудов стаж - 8 години.

Димитър Владимиров Николов - висше образование, специалност "Икономика и организация на селското стопанство", оценител на земеделски земи и оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на животни и експертизи в животновъдството, обезщетения и пропуснати ползи, нанесени щети, пазарни стойности, арендни такси, услуги (механизация, транспорт, рента, наеми в селското стопанство (без растителна защита и ветеринарна медицина). Оценка на ферми, мандри, цехове за преработка и обособени части от тях.

Илонка Данчева Минкова - висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", допълнителни квалификации - оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, трудов стаж - 35 години.

Илия Иванов Ангелов, висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", стаж - над 10 години; практика, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване на дейности по кадастъра.

Николай Георгиев Цонев - висше образование, специалност "Икономика и управление на транспорта", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота - "Апис трейд" - ЕООД - управител, трудов стаж - 8 години.

Петър Костадинов Тигалонов - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж - 22 години, доп. квалификация - оценител на земеделски земи.

Петьо Танев Танев - висше образование, специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, доп. квалификация - сертификат № 810100345/16.08.2011 г. за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; сертификат № 300100434/14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения и сертификат № 100101184/14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти.

Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше образование - финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на "ФСДУС", сертификат - оценител на земеделски земи.

Христина Михайлова Стоева - висше образование - специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж - 29 години, доп. квалификация - оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", стаж - 32 години, доп. квалификация, оценка на недвижими имоти, на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество, на земеделски земи, подобренията и насажденията.

Цонка Иванова Марина - специалност - агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

Емил Светославов Солачки - висше образование, специалност "Горско стопанство" и "Екология и опазване на околната среда", професионална квалификация - "Оценка на гори и на земи от горския фонд" и "Пазарът на дървесината", месторабота - Държавно горско стопанство - Симитли, заемана длъжност - лесничей, трудов стаж - 12 години.

Николина Методиева Митовска - специалност - инженер по горско стопанство, допълнителна квалификация - оценка на гори и земи в горския фонд.

Павлина Кирилова Иванова - специалност - инженер по горско стопанство, магистър по Екология и опазване на околната среда; специализация по "Управление на горското стопанство", "Управление на администрацията", "Стопанско управление", лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, природни обекти, вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд.

11. Клас "Други съдебни експертизи"

Анелия Личева Иванова - висше образование, специалност "Горско стопанство", специализация - стопанисване на гори, месторабота - "Югозападно държавно предприятие" ДП - заемана длъжност - главен експерт "Инвентаризация на горски територии - държавна собственост", трудов стаж - 15 години.

Анета Георгива Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.

Асен Любенов Николов - средно специално образование, специалност - лесовъд, трудов стаж - 20 години.

Васил Дамянов Чобанов - инженер-химик, специалност "Ергономия", допълнителна квалификация - безопасност и хигиена на труда.

Велик Стоянов Сотиров - висше образование, специалност "Горско стопанство", квалификация - инженер по горско стопанство, трудов стаж по специалността - 36 години, вписан в публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика.

Веселин Крумов Чамев, висше образование, специалност - разработка на полезни изкопаеми, доп. квалификация - минен инженер, трудов стаж - 25 години, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.

Виолета Стоянова Костова - учител по френски език - преводач.

Георги Иванов Жбантов - висше образование, специалност - строителен инженер по хидромелиоративно строителство, пенсионер, трудов стаж по специалността - 26 години.

Димитър Владимиров Николов - висше образование, специалност - "Икономика и организация на селското стопанство", експертизи и оценки в селското стопанство в растениевъдството и животновъдството, механизацията (без растителна защита и ветеринарна медицина), реализация на продукцията - себестойност, доходи, данъци и субсидии, обезщетение при унищожаване на реколта и животни, при евтаназия на болни животни.

Димитър Петров Гешев - висше образование, специалност - инженер по горско стопанство, трудов стаж - 40 години.

Димка Василева Попстоянова - висше образование, специалност - специалист по руска филология и учител по руски език и литература, трудов стаж - 22 години.

Добри Спасов Пандурски - висше образование, специалност "Право", работи в Комисията за защита на личните данни - стаж - 5 години, експерт в областта за защита на личните данни.

Емил Светославов Солачки - висше образование, специалност "Горско стопанство" и "Екология и опазване на околната среда", професионална квалификация - "Оценка на гори и на земи от горския фонд" и "Пазарът на дървесината", месторабота - Държавно горско стопанство - Симитли, заемана длъжност - лесничей, трудов стаж - 12 години.

Ибрахим Адем Молла - средно специално образование, специалност "Механизация в горското стопанство", трудов стаж - 11 години.

Ивайло Йорданов Димитров - висше образование, специалност "Екология", специалност "Инженерна безопасност", специалност "Науки за земята", месторабота - "Грома Холд" - ЕООД, заемана длъжност - експерт ЗБУТ - здраве и безопасност на труда, трудов стаж - 14 години.

Иван Йорданов Иванов - висше образование, специалност "Професионален бакалавър по транспортна техника и технологии, както и "Застраховане и социално дело", пенсионер, трудов стаж - 10 години.

Иван Николаев Ризов - висше образование, специалност "Биомениджмънт и устойчиво развитие", професионална квалификация - магистър по Екомениджмънт, специалност "Горско стопанство", специализация - Лесоползване и икономика на горското стопанство, регистриран в Изпълнителната агенция по горите по следните дейности: планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии; планиране и организация на добива на дървесина; планиране и организация на добива на недървесни горски продукти; изработване на проекти за временни горски пътища и съоръжения към тях, месторабота ТП "ДГС Катунци", заемана длъжност - заместник-директор, трудов стаж - 9 години.

Иван Николов Иванов - висше образование, специалност "Топлинна и масообменна техника" - машинен инженер, месторабота - упражнява свободна професия като независим оценител и представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн), трудов стаж - 22 години; допълнителна квалификация - диплома за патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

Исталиана Мирчова Стоилкова - висше образование, специалност "Водоснабдяване и канализация" - мрежи и съоръжения, трудов стаж - 34 години.

Йордан Христофоров Владов - висше образование, специалност - инженер по горско стопанство, трудов стаж - 36 години.

Красимир Борисов Граченов - висше образование, Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи, специалност по ръчно огнестрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери и пистолети, газ-сигнално оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротехника, специални взривни работи, годност на лекострелково оръжие, трудов стаж - 5 години.

Крум Лазаров Иванов - висше образование, специалност "Филмово и телевизионно операторство", професионална квалификация - филмов и телевизионен оператор, месторабота - ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, заемана длъжност - преподавател по филмово и телевизионно операторство, трудов стаж - 11 години.

Любен Андреев Терзийски - специалност "Електротехника и енергетика, електроника, електронна и компютърна техника", допълнителна квалификация - безопасност на труда, магистър-инженер по специалност "Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност", притежаващ сертификат Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества, месторабота - Община Благоевград, заемана длъжност - експерт по "Отбранително-мобилизационна подготовка".

Маргарита Веселинова Чамева-Хаджиева - висше образование, специалност "Минна електромеханика" в областта на "Електротехника, енергетика, електронна и изчислителна техника", допълнителна квалификация - "Безопасност на труда" и "Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия", месторабота - Община Благоевград, длъжност - инженер - строителен надзор, трудов стаж - 11 години.

Маргарита Сотирова Пишева - висше образование, специалност "Технология на електрохимическите производства", квалификация - инженер-химик, екология - опазване на околната среда - води и въздух, предотвратяване или намаляване на вредното въздействие върху околната среда от образуване и управление на отпадъците, употреба и съхранение на опасни химични вещества, трудов стаж - 41 години, консултант екология.

Мария Георгиева Пашова - висше образование, специалност "Археология", месторабота - Регионален исторически музей - Благоевград, заемана длъжност - уредник в отдел "Археология", трудов стаж по специалността - 6 години.

Надежда Самоилова Палагийна - трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.

Нина Дамянова Хаджиева - висше образование, специалност "История и археология", магистърска програма "Нумизматика, експертиза и оценка на културно-исторически ценности", месторабота - Регионален исторически музей - Благоевград, заемана длъжност - уредник-нумизмат, трудов стаж - 6 години.

Рая Тодорова Барбулска - начална педагогика - 23 години педагогически стаж.

Снежана Николова Даскалова - висше образование, специалност "Начална училищна педагогика", диплома за образователна и научна степен "доктор", притежаваща "първа" и "втора" професионална квалификация; месторабота - Дирекция "Социално подпомагане", заемана длъжност - социален работник, трудов стаж - 17 години.

Христина Чавдарова Цонева - висше образование, специалност "История", допълнителна квалификация от Университет Виена - класическа археология, археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при разкопки, и находки на суша или под водата, археологически обекти, археологически колекции, трудов стаж - 6 години, месторабота - Регионален исторически музей.

Молекулярно-генетичен анализ за установяване и количествено определяне на генномодифицирани организми

Мая Иванова Кичева - 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.

Молекулярно-генетичен анализ за идентификация и установяване на произход за животински видове

Мая Иванова Кичева - 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.

Молекулярно-генетичен анализ за установяване състава на животински и растителни продукти

Мая Иванова Кичева - 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.

Молекулярно-генетичен анализ за доказване и количествено определяне на патогенни организми, причиняващи инфекции - вируси, бактерии, паразити

Мая Иванова Кичева - 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.


Извадка от Неофициален раздел бр. 7 от 24.01.2023 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките