Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, В НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ И В ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ДВ, БР. 97 ОТ 2020 Г.)

Издадена от министъра на земеделието

Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023г.

§ 1. В чл. 2, ал. 2, т. 3 след думата "администрация" се добавя "заемащи длъжности, за които се изисква лесовъдско образование".

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1:

а) буква "б" се отменя;

б) буква "г" се изменя така:

"г) вратовръзка/шал - един брой (с изключение на служителите по чл. 2, ал. 2, т. 2);".

2. В т. 2 буква "б" се отменя.

3. Създава се т. 3:

"3. костюм (сако с 3 панталона/поли) - един брой (с изключение на служителите по чл. 2, ал. 2, т. 2)."

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В т. 1:

а) в буква "б" думите "един брой" се заменят с "два броя";

б) в буква "в" думата "два" се заменя с "три".

2. В т. 2, буква "в" думите "един брой" се заменят с "два броя".

§ 4. В чл. 6, ал. 1 думите "чл. 4, т. 1, буква "б" и т. 2, буква "б" се заменят с "чл. 4, т. 3", а "1 бр." се заменя с "2 бр.".

§ 5. В чл. 9, ал. 4 изречение второ се заличава.

§ 6. В чл. 11 ал. 3 и 4 се изменят така:

"(3) За служителите, ползващи платен отпуск независимо от основанието му, както и по време на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, в срок, по-дълъг от три последователни месеца в една календарна година, сроковете за износване на облеклото по приложенията от ал. 1 спират да текат от датата на изтичане на 3-тия месец.

(4) За служителите, ползващи отпуск по реда на чл. 163 от Кодекса на труда повече от 3 последователни месеца за една календарна година, срокът за износване на облеклото спира да тече след изтичане на третия месец."

§ 7. Член 13 се изменя така:

"Чл. 13. При повреждане на облеклото (при пожар, природни бедствия, авария, злополуки и др.) се съставя протокол и на лицето се предоставят средства за униформено облекло съгласно заповедта по чл. 6, ал. 2."

§ 8. В чл. 14, ал. 3 думите "чл. 4, т. 1, буква "б" и т. 2, буква "б" се заменят с "чл. 4, т. 3".

§ 9. Член 16 се изменя така:

"Чл. 16 (1) При прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на основание чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда или чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител работникът или служителят задържа униформеното облекло, като заплаща стойността на облеклото за срока на доизносване.

(2) Във всички останали случаи при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение униформеното облекло не се връща и не се заплаща стойността му за срока на доизносване."

§ 10. В чл. 19, ал. 1 т. 1 се отменя.

§ 11. В чл. 21 в основния текст думите "1 и" се заличават.

§ 12. В чл. 22, т. 2 се правят следните изменения:

1. Буква "в" се изменя така:

"в) панталон - четири броя за служителите по чл. 19, ал. 2, т. 1 и два броя за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 2 и ал. 3;".

2. Буква "г" се изменя така:

"г) риза (блуза) с къс ръкав - четири броя за служителите по чл. 19, ал. 2, т. 1 и един брой за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 2 и ал. 3;".

§ 13. В чл. 28 ал. 4 се изменя така:

"(4) Управителните съвети на ДП по чл. 163 от ЗГ могат с решение да увеличат срока на износване на цялото облекло или на отделни елементи от него, посочен в приложения № 3 и № 4, съобразно вида и характеристиките на облеклото, условията на работа, продължителността на работното време и други фактори, които могат да окажат влияние върху срока на износване и пригодността на облеклото."

§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) При прекратяване на трудовото правоотношение униформеното облекло не се връща и не се заплаща стойността му за срока на доизносване, с изключение на случаите по ал. 3."

2. В ал. 3 думите "чл. 190" се заменят с "чл. 188, т. 3".

3. Алинея 4 се отменя.

§ 15. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1


Срок за износване на униформеното представително облекло за служителите на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури

Униформено представително облекло

Срок на износване (години)

За служители по чл. 2, ал. 1 и 3

За служители по чл. 2, ал. 2, т. 2

І.

Зимно

1.

Палто (канадка с подплата) - 1 бр.

2 г.

2 г.

2.

Риза (блуза) с дълъг ръкав - 2 бр.

1 г.

1 г.

3.

Вратовръзка/шал - 1 бр.

1 г.

-

4.

Зимни обувки - 1 чифт

1 г.

1 г.

ІІ.

Лятно

1.

Връхна дреха (яке) - 1 бр.

2 г.

2 г.

2.

Риза (блуза) с къс ръкав - 2 бр.

1 г.

1 г.

3.

Летни обувки - 1 чифт

1 г.

1 г.

III.

Костюм (сако с 3 панталона/поли) - 1 бр.

3 г.

-

"

§ 16. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел I "Зимно":

а) в т. 2 думите "1 бр." се заменят с "2 бр.";

б) в т. 3 думите "2 бр." се заменят с "3 бр.".

2. В раздел II "Лятно", в т. 3 думите "1 бр." се заменят с "2 бр.".

3. В раздел III след думите "Чанта - 1 бр." се добавя "(само за горските инспектори по трудово и по служебно правоотношение)".

§ 17. Приложение № 3 към чл. 28, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 3 към чл. 28, ал. 1


Срок за износване на униформеното представително облекло за служителите в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и териториалните им поделения за лицата по чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 3

Униформено представително облекло

Срок на износване (години)

І.

Зимно

1.

Мембранна шуба (канадка с топла подплата) - 1 бр.

2 г.

2.

Костюм зимен (сако с два панталона/панталон-пола) - 1 бр.

2 г.

3.

Риза (блуза) с дълъг ръкав - 2 бр.

1 г.

4.

Вратовръзка/шал - 1 бр.

2 г.

5.

Зимни обувки - 1 чифт

1 г.

ІІ.

Лятно

1.

Костюм летен (сако с два панталона/панталон-пола) - 1 бр.

2 г.

2.

Риза (блуза) с къс ръкав - 2 бр.

1 г.

3.

Риза (блуза) с дълъг ръкав - 1 бр.

1 г.

4.

Вратовръзка/шал - 1 бр.

2 г.

5.

Летни обувки - 1 чифт

1 г.

"

§ 18. В приложение № 4 към чл. 28, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В раздел I "Зимно", в т. 6 "Мембранни обувки всесезонни - 1 чифт" в четвъртата колона "за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 2 и ал. 3" цифрата "2" се заменя с "1".

2. В раздел II "Лятно":

а) точки 3 и 4 се изменят така:

"


3.

Панталон - 4 бр. за служителите по чл. 19, ал. 2, т. 1 и 2 бр. за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 2 и ал. 3

1 г.

2 г.

4.

Риза (блуза) с къс ръкав - 4 бр. за служителите по чл. 19, ал. 2, т. 1 и 1 бр. за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 2 и ал. 3

1 г.

1 г.

"

б) в т. 7 "Обувки - 1 чифт" в четвъртата колона "за лицата по чл. 19, ал. 2, т. 2 и ал. 3" цифрата "2" се заменя с "1".

Промени настройката на бисквитките