Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 23 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 68 ОТ 2017 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 23 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 68 ОТ 2017 Г.)

В сила от 27.01.2023 г.

Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 10, т. 19 думите "подпомага и координира" се заменят с "организира".

§ 2. В чл. 13, ал. 1 числото "15" се заменя с "13" .

§ 3. В чл. 23, т. 40 думите "подпомага и координира" се заменят с "организира".

§ 4. Член 26 се изменя така:

"Чл. 26. Специализираната администрация е организирана във:

1. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване";

2. Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие";

3. дирекция "Управление на териториалното сътрудничество";

4. дирекция "Държавна собственост и търговски дружества";

5. дирекция "Устройство на територията и административно-териториално устройство";

6. дирекция "Технически правила и норми";

7. дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности";

8. дирекция "Жилищна политика"."

§ 5. Член 30 се отменя.

§ 6. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст след думите "Държавна собственост" се добавя "и търговски дружества".

2. Създават се т. 6 - 25:

"6. подпомага министъра при изпълнение на държавната политика за концесии в областите на неговата функционална компетентност;

7. организира дейностите по подготовка, възлагане и контрол на концесии за строителство и на концесии за услуги, за които министърът е концедент;

8. подпомага министъра при изпълнението на правата и задълженията му като представител на държавата - собственик в търговските дружества и в държавните предприятия;

9. организира изпълнението на възложените задачи по отношение на държавното участие в търговските дружества, като осъществява методическо ръководство по въпросите, които са свързани с финансово-икономическото състояние, счетоводната отчетност и данъчното облагане;

10. организира предварителната подготовка по заповед на министъра за приемането на годишните финансови отчети за съответната календарна година на търговските дружества;

11. осигурява участието на представители на държавата в общите събрания на съдружниците и на акционерите в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие;

12. организира изпълнението на възложените задачи по отношение на придобиването и разпореждането с недвижими имоти, дълготрайни материални и финансови активи на търговските дружества, както и предоставянето на недвижими имоти на ведомства и други държавни структури;

13. изготвя договорите за управление и контрол на органите на управление и на контрол на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и извършва мониторинг за изпълнението на правата и задълженията им;

14. предлага за одобряване от министъра програми за преструктуриране на търговските дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала, и предлага за одобряване от съответните общи събрания програми за преструктуриране на търговските дружества - ВиК оператори, с държавно участие в капитала;

15. при изготвяне на договори за управление и контрол на органите на управление и на контрол на търговските дружества - ВиК оператори, с над 50 на сто държавно участие определя основните показатели за дейността на ВиК операторите в съответствие с одобрените от Комисията за енергийно и водно регулиране бизнес планове и контролира изпълнението им;

16. извършва обработка на финансовите отчети на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, изготвя анализ - по тримесечия и годишно, и го предоставя за информация на ръководството на министерството и на Министерството на финансите;

17. следи, изисква и анализира тримесечни справки за спазването от страна на търговските дружества на нетните им експозиции към банковите институции и изискванията за концентрация на паричните им средства и предоставя информация на Министерството на финансите съгласно действащата нормативна уредба;

18. изпълнява дейностите и координира процеса по отписване от баланса на търговските дружества - ВиК оператори, с над 51 на сто държавно участие, на имущество и активи - публична държавна и/или публична общинска собственост, съгласно Закона за водите;

19. координира дейността, организира и участва в заседанията на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество и на свързаните с него помощни консултативни органи и работни групи;

20. поддържа и актуализира регистър на търговските дружества с държавно участие в съответствие с нормативната уредба, както и информация за управителните и контролните органи и ликвидаторите на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие;

21. съхранява и носи отговорност за цялата документация на сделките по раздържавяването след тяхното приключване, за документите, получени като платежни средства, и на заложните джира и предоставя информация на Агенцията за публичните предприятия и контрол, на органите на съда, на прокуратурата и на полицията - по тяхно искане;

22. разработва политика за участието на държавата в публичните предприятия в сътрудничество с Агенцията за публичните предприятия и контрол;

23. участва в изготвянето на Годишен обобщен аналитичен доклад за публичните предприятия по отношение на дружествата от системата на МРРБ съвместно с Агенцията за публичните предприятия и контрол;

24. осигурява участието на представители на МРРБ в Комисията за номиниране при провеждане на конкурсните процедури или провежда конкурсни процедури за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия от системата на МРРБ;

25. организира одобряването на бизнес програмата на публичните предприятия от системата на МРРБ, следи за изпълнението на заложените в тях бизнес показатели и предлага вземане на решения за подобряване на управлението на публичните предприятия."

§ 7. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В основния текст думите "Дирекция "Водоснабдяване и канализация" се заменят с "Дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности".

2. Създават се т. 27 - 38:

"27. подпомага министъра при:

а) осъществяване на държавната политика за развитието, управлението и безопасността на общинската пътна инфраструктура;

б) организира и координира дейността на Помирителната комисия към министерството при разглеждане на възникнали спорове по чл. 10з, ал. 5 от Закона за пътищата;

28. подпомага министъра при подготовката на предложения за утвърждаване на промени в списъка на общинските пътища по чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата;

29. осъществява комплекс от дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони на територията на Република България и на абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и за превенция на застрашени или засегнати от тях урбанизирани територии чрез държавните дружества за геозащита;

30. създава и поддържа регистър на свлачищните райони в страната и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и извършва координация между отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на територията на Република България и за предотвратяване на аварии и щети чрез държавните дружества за геозащита;

31. подпомага министъра при издаване на предварителни съгласия по постъпили искания за строителство по реда на чл. 96, ал. 3 или 4 от Закона за устройство на територията в регистрирани свлачищни райони и подготвя проектите на предварителните съгласия;

32. планира и координира осъществяването на инвестиционни проекти за геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачища в страната, на абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, които са финансирани от държавния бюджет и от други финансови източници;

33. участва в процеса по планиране, техническо и финансово управление на проекти за геозащитни мерки и дейности в качеството ѝ на бенефициент по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. и на изпълнителен орган по Фонд "Солидарност" на Европейския съюз и осъществява комуникация и координация с общински администрации и др. по въпроси, свързани с изпълнението на геозащитни мерки и дейности;

34. участва при изпълнението на решенията на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол от компетенциите на министерството в съответствие с Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);

35. участва при разработването на нормативни актове в обхвата на своята компетентност;

36. съдейства на общините за благоустрояване на населените места, както и при подготовката и осъществяването на инвестиционни инфраструктурни проекти, финансирани със средства от държавния бюджет;

37. създава и поддържа електронна база от данни за съществуващата общинска пътна мрежа и за състоянието ѝ;

38. изготвя отговори и/или становища на запитвания и/или предложения за благоустрояване на населените места, геозащита и промени в списъка на общинските пътища."

§ 8. Член 35 се отменя.

§ 9. Приложението към чл. 13, ал. 3 се изменя така:

"Приложение към чл. 13, ал. 3


Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 627 щатни бройки

 

Политически кабинет

13

в т.ч.:

 

съветници, експерти и технически сътрудници

8

Инспекторат

10

финансови контрольори

2

звено за мрежова и информационна сигурност

2

дирекция "Вътрешен одит"

10

главен секретар

1

Обща администрация

146

в т.ч.:

 

дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"

28

дирекция "Финансово-стопански дейности"

38

дирекция "Правна"

26

дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

20

дирекция "Информационно обслужване

 

и системи за сигурност"

19

дирекция "Обществени поръчки"

15

Специализирана администрация

443

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

105

Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

148

дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

60

дирекция "Държавна собственост и търговски дружества"

31

дирекция "Устройство на територията и административно-териториално устройство"

24

дирекция "Технически правила и норми"

15

дирекция "Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности"

42

дирекция "Жилищна политика"

18

"

Заключителни разпоредби

§ 10. Министърът на регионалното развитие и благоустройството извършва съответните промени в длъжностното разписание на министерството в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките