Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ (ОБН., ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ (ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г.)

В сила от 01.01.2023 г.
Издадена от министъра на външните работи

Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023г.

§ 1. В чл. 15, ал. 1, т. 6 след думите "Консулски отношения" се поставя запетая и думите "и "Човешки ресурси" се заменят с "ООН и глобални въпроси", "Права но човека", "Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие" и "Човешки ресурси и административно обслужване".

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "дирекция "Човешки ресурси" се заменят с "дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване".

Заключителни разпоредби

§ 3. Навсякъде в Наредба 2 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2013 г. и бр. 12 от 2014 г.) думите "дирекция "Човешки ресурси" се заменят със "звеното за управление на човешките ресурси".

§ 4. Навсякъде в Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г. и бр. 18 от 2021 г.) думите "дирекция "Човешки ресурси" се заменят със "звеното за управление на човешките ресурси".

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2023 г.


Промени настройката на бисквитките