Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 13.02.2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (ДВ, БР. 17 ОТ 2007 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 13.02.2007 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ (ДВ, БР. 17 ОТ 2007 Г.)

В сила от 01.08.2022 г.
Издадена от Националния осигурителен институт

Обн. ДВ. бр.9 от 27 Януари 2023г.

§ 1. В чл. 2, ал. 2 т. 4 се изменя така:

"4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), през които не са имали право на парично обезщетение."

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 август 2022 г.

Промени настройката на бисквитките